عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمین لرزه از مهمترین بلاهای طبیعی در کشور ما بشمار می‌آید. جهت مقابله با خطرات ناشی از زمین لرزه در برخی از شهرهای ایران و جهان ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای از دیدگاه تاثیر ساختگاه بر روی خطرات و خرابی‌ها، انجام پذیرفته است . در این نوع ریزپهنه‌بندی، در انتقال حرکت لرزه‌ای از بستر سنگی به سطح زمین، لایه‌های خاک (ضخامت ، سرعت موج برشی یا مدول برشی، وزن حجمی و میرایی لایه‌ها) نقش مهمی در افزایش یا کاهش شتاب ماکزیمم دارند. همچنین پریود طبیعی خاک در اثر عبور حرکت لرزه‌ای تغییر می نماید. ...
نمایه ها:
زلزله | 

به منظور یافتن دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و یازمان مناسب استفاده از علف‌کشها در کشت مستقیم و نشایی پیاز رقم آذرشهر آزمایش مزرعه‌ای در کوشکک (ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز) انجام گردید. آزمایش بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در سال 1377 اجرا گردید. نوع کشت به عنوان فاکترو اصلی در دو سطح (شکت مستقیم بذر، کشت نشا) و دو گروه وجین علف‌های هرز بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. گروه اول، به مدت 2، 4، 8، 10، 12 و 14 هفته پس از ک ...
نمایه ها:
پیاز | 
کوشکک | 
شیراز | 
نشا | 

به منظور بررسی رابطه اضطراب با سن، جنس ، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی، آزمودنیها از بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شیراز، از میان 5 دانشکده علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و مهندسی، 624 نفر (263 دختر و 361 پسر) بصورت تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند و سپس آزمودنیها چک لیست مقیاس اضطراب (SCL-90) دروگاتیس و کلری را تکمیل نمودند. اطلاعات مربوط به سن، جنسیت ، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و رشته تحصیلی آزمودنیها جمع‌آوری شد بمنظور بررسی پرسشهای تحقیقاتی ا ...

به منظور یافتن دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و یا زمان مناسب استفاده از علف‌کشها در کشت مستقیم و نشایی پیاز رقم آذرشهر آزمایش مزرعه‌ای در کوشکک (ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز) انجام گردید. آزمایش بصورت طرح کزرتهای خردشده در قالب بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار، در سال 1377 اجرا گردید. نوع کشت به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح (کشت مستقیم بذر، کشت نشاء) و دو گروه وجین علف‌های هرز بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. گروه اول، به مدت 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، هفته پس ...
نمایه ها:
کنترل | 
کاشت | 
گیاه | 
پیاز | 
کوشکک | 
شیراز | 

این پژوهش به بررسی خدمات اطلاع‌رسانی در دو کتابخانه میرزای شیرازی و کتابخانه دانشکده پزشکی و نگرش استادان و کتابداران نسبت به آن خدمات پرداخته است . پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است . در تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) استفاده شده است . یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نگرش استادان و کتابداران در اغلب موارد با همدیگر اختلاف معنی‌داری نداشته و غالبا با توصیه‌های کتابداری سازگاری دارد. لیکن با وضعیت کتابخانه‌های مذکور ...

معلومات در مورد فون قاب بالان آبزی ایران بسیار ناچیز و پراکنده می باشد. بنابراین در گزارش های مربوط به آنها از این ناحیه در پالئارکتیک شکاف عمیقی وجود دارد. بررسی سیستماتیکی فون ایرانی این قاب بالان ، که از حدود سه دهه پیش در بخش زیست شناسی ، دانشگاه شیراز شروع شده بیشتر زیستگاههای آبزی ایران را شامل شده است. سیستمهای آبی در پارک ملی بمو در نزدیکی شیراز یکی از مکانهایی است که در سال های مختلف و یا زمان های مختلف در یک سال نمونه برداری از آن انجام شده است. این پروژه بر روی نمو ...
نمایه ها:
شیراز | 
آبزی | 

این تحقیق به دنبال یافتن مکانیزمهای اجرایی ایجاد مراکز محله در شهر شیراز می باشد. در نهایت منطقه چهار شهرداری شیراز به عنوان مطلوبترین منطقه برای ایجاد مراکز محله تشخیص داده شد که عبارتند از : بیست واحد تجاری ، مهدکودک ، دبستان ، فضاهای سبز و پارک ، فضای ورزشی ، فضای اداری و انتظامی ، مرکز فرهنگی، مرکز بهداشتی درمانی و تعدادی متناسب پارکینگ اتومبیل. ...
نمایه ها:
شیراز | 

حفاظت و بهره برداری از منابع یکی از پایه های اساسی توسعه پایدار است. در این میان نقش منابع آب در توسعه پایدار شهرها از حساسیت زیادی برخوردار است. از اینرو مدیریت منابع آب یکی از محورهای استراتژیک در مدیریت شهری شهرهای بزرگ محسوب می شود. افزایش جمعیت و توسعه شهرها مردم را ناگزیر به سکونت در پهنه های سیلابی کرده است و گسترش اماکن و توسعه پوشش های غیرقابل نفوذ برسطح زمین هر روز احتمال سیل خیزی در مناطق مسکونی بویژه شهرهایی که در کنار رودخانه ها شکل گرفته و یا توسعه یافته اند افز ...

یکی از مسائل مهم دنیای امروز تصمیم گیری در ارتباط با استفاده بهینه از منابع و برنامه ریزی برای تولید در شرکتهای تولیدی است. استفاده از ریاضیات و بخصوص برنامه ریزی خطی در حل مسائل تصمیم گیری روند چشمگیری داشته است.موضوع اصلی این تحقیق، کاربرد برنامه ریزی خطی ریاضی در شرکت پالایش نفت شیراز است. بطوریکه با در نظر گرفتن شرایط واحدهای عملیاتی و نمودار گردش خطوط انتقال فرآورده های میانی و نهایی، بتوان برنامه ریزی تولید محصولات این شرکت را تدوین کرد.در تحقیق حاضر پس از مروری بر مطال ...