عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرسایش خاک با شسته شدن لایه‌های خاک سطح‌الارض شروع شده و بتدریج افقهای مختلف خاک یکی پس از دیگری از دست می‌روند. در ارزیابی فرسایش معمولا مقدار خاک از دست رفته محاسبه شده و به خصوصیات فیزیکی رسوب کمتر توجه می‌شود، در حالی که کنده‌شدن، حمل، و ته‌نشینی این مواد و تخمین مقادیر مواد کلوئیدی و عناصر غذائی همراه آنها به خصوصیات فیزیکی رسوب بستگی دارد. به دلیل انتخابی بودن فرایند فرسایش درصد مواد کلوئیدی موجود در رسوب از جمله رس به مراتب بیشتر از درصد همین ذرات در خاک سطحی مادر می‌ب ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی انگیزه‌های یادگیری زبان در میان دانشجویان زبان انگلیسی سال اول و چهارم دانشگاه شیراز می‌باشد. علاوه بر آن ارتباط بین متغیرهائی چون سن، میزان بسندگی زبان، نوع انگیزه و پایگاه اجتماعی، اقتصادی دانشجویان مورد مطالعه واقع شده است . آزمون گروه‌بندی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز که میزان بسندگی زبان انگلیسی دانشجویان را تعیین می‌کند و پرسشنامه‌ای که انگیزه‌های ابزاری، انضمامی، و بیرونی دانشجویان را اندازه‌گیری می‌کند بعنوان ابزار تحقیق مورد استفاده واقع شد ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی نگرش کاربران در مورد شبکه اینترنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن (در دانشگاه علوم و پزشکی شیراز) است . فرضیه‌هایی که این پژوهش مورد بررسی قرار می‌دهد عبارتند از: نگرش کاربران در مورد شبکه اینترنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن مثبت است و بین نگرش کاربران مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین مشکل بزرگ کاربران در دستیابی به اطلاعات پایین بودن سرعت است . روش تحقیق این بررسی پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه نگرشی اس ...

هدف از این تحقیق بررسی استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات در میان اعضا هیئتعلمی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی است . تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سوالاتی در مورد سطح استفاده، مقایسه آن در دو دانشگاه نامبرده، عوامل بازدارنده و انگیزشی، اهداف و تاثیرات ، مقایسه میزان فعالیتهای پژوهشی دو گروه کاربر و غیرکاربر و پیش‌بینی میزان تقاضا می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده روش پیشایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است . کاربران، گروه تجربی را تشکیل می‌دهند. گروه گواه از میان غیرک ...

این پژوهش با توجه به اهمیت و نقش ارزشها در شخصیت دانشجویان و بر اساس بنیانهای نظری روان شناختی، جامعه شناختی و اسلامی ارزشها انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سلسله مراتب نظام ارزشی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بوده است. نمونه این پژوهش شامل 322 نفر (160 پسر و 162 دختر) بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیده اند. پس از تحلیل داده ها با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یک راهه و طرحهای تکراری و آزمون ‏‎T‎‏ برای گروههای مستقل، مهمترین نتایج ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت موجود خدمات تحویل مدرک درایران می باشد. در این راستا شیوه های ارائه اسناد در سه جامعه آماری(کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران و دانشگاه تربیت مدرس) از نقطه نظر هزینه ، روشهای تقبل هزینه و ارسال صورتحساب ، نحوه دریافت سفارش ، نحوه ارسال مدرک، پوشش، زمان پاسخگویی، حق مولف، ضریب اطمینان تامین اطلاعات ، سهولت دسترسی به خدمات و استفاده از ابزارها، سرعت ، نوع مدرک، انعطاف پذیری و عوامل دیگر مورد بررسی و مقایسه قرار ...

دشت شیراز با مساحت 300 کیلومتر مربع و با متوسط ارتفاع 1500 متر از سطح دریا در استان فارس و در جنوب ایران واقع شده و به لحاظ اقلیمی، به نواحی خشک و نیمه خشک تعلق دارد. به دلیل بالا بودن سطح ایستابی در قسمت‌هایی از دشت شیراز و مشکلات ناشی از آن، تاکنون در قسمت‌های مختلفی از دشت شیراز و با منظورهای متفاوت طرح زهکشی اجرا گردیده است که مهمترین این طرح‌ها، تحت عنوان پروژه پایین انداختن سطح ایستابی ناحیه جنوب شرق دشت شیراز و انتقال آب به دشت سروستان بوده است. مطالعات این طرح در سال ...

سامانه اطلاعات بیمارستانی سامانه‌ای رایانه‌ای است که از آن به عنوان ابزار الکترونیکی مدیریت اطلاعات بیمارستانی استفاده می‌شود و نقش مهمی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات مراقبت سلامت باکیفیت ایفا می‌کند. با این همه سامانه اطلاعات بیمارستانی نسبت به سایر سامانه‌های اطلاعاتی صنعتی و تجاری در به کارگیری فناوری اطلاعاتی و استفاده از استانداردهای کیفیت برای رضایت مشتری عقب مانده است. نظر به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر برآن است با ارزیابی سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموز ...

هدف تحقیق حاضر بررسی نگرش فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز نسبت به اهمیت و فایده دروس ارائه شده بود. همچنین متغیرهای نظیر جنسیت و شغل فارغ‌التحصیلان مورد مطالعه قرار گرفت . افراد مورد بررسی این تحقیق کلیه فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی بودند که در تیرماه 1373 تا تیرماه 1377 فارغ‌التحصیل شده بودند که شامل 225 نفر (165 نفر مرد و 60 نفر زن) بود. برای تعیین میزان اهمیت و فایده دروس ارائه شده، کلیه دروس اصلی و ...