عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی تاثیر افکار دکتر علی شریعتی بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز، پس از مطالعه کتابهای وی و انجام یک مطالعه مقدماتی، از عده‌ای که دانشجویان خواسته شد که نظرات و عقاید خود را در باره دکتر علی شریعتی بیان کنند. براساس این بررسی و مطالعه پرسشنامه‌ای تنظیم و همراه با سئوالاتی در مورد خصوصیات شخصی و خانوادگی دانشجویان برای 500 نفر از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز که بطور تصادفی انتخاب شده بودند فرستاده شد. از پرسشنامه‌های فرستاده شده 200 پرسشنامه تکمیل و عودت دا ...

هدف این تحقیق بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز در باره مشخصات و صفات شایسته‌ای است که یک استاد باید دارا باشد و همچنین صفات و مشخصاتی که درخور مقام یک استاد دانشگاه نیست . آزمودنی‌ها صفات و مشخصاتی که درخور مقام یک استاد دانشگاه نیست . آزمودنی‌ها از بین دانشجویان زن و مرد دانشکده‌های ادبیات و علوم، مهندسی، کشاورزی دانشگاه شیراز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه باز استفاده شد. عقاید دانشجویان طبقه‌بندی شد و فراوانی و درصد هر کدام از عقاید طبقه‌بندی شده محاسبه ...

نظر به اهمیت درک بیان و درک مطلب بعنوان دو مهارت از مهارتهای چهارگانه زبان که هدف اصلی دوره‌های انگلیسی پایه را در دانشگاه شیراز تشکیل می‌دهد، وجود ارتباطی معقول بین دو مهارت مذکور ضروری بنظر می‌رسد. این رساله کوششی است در جهت تعیین نسبت این ارتباط در زمینه آزمونی که برای دانشجویان انگلیسی 107 تهیه می‌شود. اگر این ارتباط در سطح مطلوبی باشد، روشی که در حال حاضر برای آزمایش این مهارتها بکار گرفته می‌شود قابل توجیه است . در غیر این صورت این رساله سعی خواهد کرد نکات نامناسب را تش ...

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی آزمون ماتریسهای پیشرفته ریون برای دانش‌آموزان راهنمایی، متوسطه و دانشجویان شهر شیراز بود. آزمون ماتریسهای پیشرفته ریون بعنوان وسیله‌ای جهت سنجش توانایی هوش عمومی شامل دو مجموعه می‌باشد (مجموعه اول و مجموعه دوم). نمونه هنجاریابی شامل 4520 پسر و دختر (مرد و زن) در 6 گروه سنی با دامنه‌ای از 12 تا 40 سال بود. انتخاب نمونه از 48 مدرسه (دخترانه و پسرانه) از نواحی چهارگانه شهر شیراز در مقاطع راهنمایی و متوسطه انجام پذیرفت . آزمودنیهای دانشجو از دانشگاههای ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی عملکرد گروههای آموزشی در زمینه‌های نظارت و راهنمایی آموزشی، ایجاد جو تفاهم و مشارکت در بین دبیران، اصلاح و بهبود روشهای تدریس دبیران، بهبود شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان و نقد بررسی کتب درسی از دیدگاه دبیران و اعضای گروههای آموزشی نواحی چهارگانه شیراز میباشد.ابزار مورد استفاده جهت سنجش نگرش دبیران و اعضای گروههای آموزشی، مقیاسی محقق ساخته و از نوع لیکرت است که اعتبار آن از طریق تحلیل مواد توسط صاحب نظران تعلیم و تربیت و اساتید ...

در این پژوهش تولید اطلاعات علمی اعضاء هیات علمی دانشگاه شیراز در فاصله سالهای 1369 تا 1378 مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش حاضر با استفاده از روش علم سنجی انجام شده است و هدف آن شناسایی بیشترین و کمترین تولید اطلاعات علمی برحسب دانشکده‌ها، سالهای پژوهش ، شناسایی بیشترین تولیدات برحسب زبان، میزان تولیدات در مجله‌های داخلی و خارجی، میزان آثار تالیقی و ترجمه‌ای، تعیین میزان اطلاعات تولید شده در اشکال مختلف انتشاراتی و تعیین مهمترین مسائل و مشکلاتی است که اعضاء ه ...

این رساله به بررسی و تعیین محدوده بخش مرکزی شهر شیراز پرداخته که در واقع عمده‌ترین و مهمترین بخش شهر را تشکیل میدهد.اگر فرض کنیم که شهرها مانند موجودات زنده، جاندار و فعال هستند، بخش مرکزی شهرها به صورت قلب آنها خواهد بود که به عنوان تغذیه کننده مناطق و قسمتهای مختلف یک شهر محسوب میشود.بخش مرکزی شهر نقطه شروع و آغازین شهر و همچنین عامل ادامه حیات آن بوده که فراز و نشیبها و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است .عمده‌ترین مشکل و مسئله موجود جهت مطالعات و تحقیقات و ...
نمایه ها:
شیراز | 

برنامه‌ریزی و طراحی شکل شهرها و الگوی گسترش فیزیکی آنها بخشی از ادبیات شهرسازی است .به دلیل رابطه متقابل اشکال کالبدی و الگوهای رفتاری، با ایجاد اصلاحات در شکل‌های کالبدی میتوان روش استفاده شهروندان از محیط شهر را بهبود بخشید.پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی و وقوع انقلاب اسلامی شهرهای عمده کشورمان با رشد فزاینده جمعیت شهری و لجام گسیختگی کالبدی مواجه شدند و گسترش نامتوازن فیزیکی شهرها یکی از پیامدهای این موضوع است .پژوهش حاضر با بررسی الگوهای ارائه شده برای گسترش ش ...

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر زمینه‌های اقتصادی - اجتماعی بر شیوهء همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1374-1375 می‌پردازد. تعداد 492 نفر از دانشجویان متاهل با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای نامتناسب و نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانشجویان متاهل دانشگاه انتخاب و با استفاده از روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌های جمع‌آوری شده از نمونه فوق به لحاظ آماری در دو سطح دومتغیره و چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و همچنین اولویت‌های انتخاب همسر در بین آن ...