عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلى این پایان نامه، طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بودجه بندى و ارائه اطلاعات مناسب در راستاى تصمیم گیرى ها در "دانشگاه شیراز" مى باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم موجود بودجه بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس نقاط قوت وضعف این سیستم شناسایى ومطرح شد و در نهایت سیستم ‏‎ABB‎‏ طراحی گردید. قبل از مرحله طراحى سیستم ‏‎ABB‎‏ براى بررسى سیستم سنتى، امکان و لزوم اجراى سیستم پیشنهادى، پرسشنامه هایى برای اساتید کلیه دانشکده ها، روسا، معاونین دانشگاه و دانشکده ها، کارکنان، مدیریت واح ...

به منظور بررسی استانداردهای آموزش الکترونیکی از دیدگاه فراگیران مجازی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز بر اساس استاندارد 10000 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمونه ای شامل 166 نفر از دانشجویان دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز بصورت تصادفی انتخاب گردیدند وپرسشنامه ای شامل چهار محور یادگیرنده ،استاد ، محتوا ی الکترونیکی و ارزیابی در دانشکده را تکمیل کردند . یافته های پژوهش نشان می دهد بیش از 66 درصد از دانشجویان با مفهوم استاندارد های آموزش الکترونیک ...

در دهه های اخیر تلاش برای توسعه‌ی نگرشی جامعه شناختی در مورد بدن افزایش یافته است، تا آن جا که در جامعه‌شناسی، حوزه جدیدی تحت عنوان جامعه‌شناسی بدن به طور خاص به بررسی بدن اختصاص یافته است. آرایش کردن به عنوان یکی از مباحث بدن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی زمینه های روانی- اجتماعی مرتبط با آرایش دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه‌های شهر ش ...

این پژوهش با هدف ارزیابی مقایسه ای عملکرد سازمانی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های شیراز و مازندران در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان در سال 1388 انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران ,کارکنان, کارشناسان معاونت امور دانشجویی و فرهنگی و دانشجویان دانشگاه شیراز و مازندران می باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل تعداد490 دانشجو، که برای انتخاب نمونه دانشجویان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و همچنین کلیه مدیران ,کارکنان, کارشناسان معاونت امور دانشجویی و ...

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه‌ها در تامین این نیازها می‌پردازد. این تحقیق بر آن است تا به سوالاتی در مورد منابع کسب اطلاعات ، رفتار اطلاع یابی دانشجویان و عوامل موثر بر این رفتار ، نحوه دستیابی دانشجویان به اطلاعات ، میزان استفاده از کتابخانه و وضعیت کتابخانه‌های دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز بپردازد. دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، اطلاعات مورد نیاز خود را از کتابخانه دانشکده تامین می‌کنند. مهم ترین عوامل عدم دسترسی ب ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز از فناوری اطلاعاتی انجام شد. جامعه مورد مطالعه دراین پژوهش 1653نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز می باشد که از این تعداد 385نفر (3/23درصد)به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ...

اغلب طرحهای جامع در کشورهای درحال توسعه ، در مرحله اجرا قادر به دستیابی به ضوابط پیشنهادی خود نمی باشند. شکست این طرحها یا بدلیل جاه طلبانه بودن این ضوابط است و یا بواسطه اینکه این ضوابط بر پایه عدم شناخت کافی و بی توجهی به واقعیت های محلی تهیه می شوند. طرح جامع شیراز که ابتدا در سال 1346 توسط دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه شیراز تهیه شد و سپس در سال 1368 توسط نقش جهان پارس ( یکی از مهندسان مشاور شهرساز) مورد بازنگری قرار گرفت، یکی از این طرحها می باشد. طرح جامع شیراز و بدنبال ...

هدف از این تحقیق بررسی مشکلات اداری کتابخانه‌های سه دانشگاه اصفهان، شیراز و جندی‌شاپور است . به جنبه‌های سازمانی، بودجه و مسائل کارمندان تاکید و یا توجه بیشتری شده و برنامه‌ریزی، مدیریت ، هماهنگی و تهیه گزارش در مرحله دوم از تاکید قرار گرفته‌است . در جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این پژوهش از مشاهدات شخصی و مصاحبه با روسای کتابخانه‌ها و سرکتابداران، و همچنین بررسی مقالات و نوشته‌های مربوط استفاده شده‌است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که با اینکه در انگاره‌های اداری این سه دانشگاه ...

تحلیل هزینه - فایده کلیه رشته‌های تحصیلی در تمام موسسات آموزش عالی ایران بمنظور اختصاص صحیح منابع عمومی در این زمینه که در برنامه‌ریزی نیروی انسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ضروریست . این تحلیل‌ها راهنمای مناسبی برای ارزشیابی سهم اجتماعی تحصیلات عالی می‌باشند. منظور از این تحقیق بررسی هزینه - فایده تربیت مهندس در دانشگاه شیراز بوده و معیارهای اقتصادی که بمنظور تعیین ارجحیت محاسبه شده‌اند عبارتند از: نسبت فایده به هزینه (B.C)، نرخ بازده نسبت به هزینه و نرخ بازده داخلی (I) . ...
نمایه ها:
هزینه | 
تربیت | 
مهندس |