عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آفتابگردان یکی از مهم‌ترین دانه‌های روغنی از نظر تولید و تجارت جهانی است . به منظور مطالعه همبستگی میان صفات و تجزیه آن به روابط علت و معلولی در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط آبیاری مطلوب و آبیاری محدود، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1375 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در باجگاه اجرا شد. در این تحقیق از چهارده رقم آفتابگردان شامل هشت رقم هیبرید و شش رقم آزاد گرده‌افشان استفاده گردید. در یک آزمایش آبیا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسى روند تغییر در ابعاد وضعیت هویت نوجوانان و جوانان از دیدگاه مارسیا مى‌باشد. پدیده نوجوانى از دیرباز با این مساله اساسى همراه بوده است که نوجوان از خود مى پرسد "من کیستم؟ ". جستجوی پاسخ این پرسش را "جستجوی هویت " مى نامند که ممکن است چندین سال به طول انجامد. براى اولین بار اریکسون روانکاو بر اهمیت شکل‌گیرى و حفظ هویت در مراحل زندگى، از جمله نوجوانى تاکید کرد. مطالعات اریکسون تحقیقات زیادى در زمینه "هویت " برانگیخت. در بین این بررسیها، مطالعات مارسیا نفوذ ...
  
در این پژوهش 544 مقاله منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تبریز و شیراز در مجله های داخل کشور (فارسی و لاتین) بین سالهای 1374 -1378 مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابسنجی انجام شده است و اهداف اصلی آن شناسایی عمده ترین منابع استفاده شده، تعیین نیم عمر عملی نشریات ادواری، تهیه فهرست رتبه بندی شده مجلات، میزان همکاری علمی بین پژوهشگران علوم پزشکی و شناسایی بخشها و گروههای فعال دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز و شیراز است. یافته های پژوهش ...

تحقیق و مطالعه در زمینه چگونگی فراگیری زبان دوم ˆ بیگانه توسط زبان‌آموزان، به دنبال تغییر توجه از نقش معلمین به نقشی که زبان‌آموزان در امر پیشرفت یادگیری زبان ایفاء می‌کنند، آغاز گردید. طی سه دهه اخیر در زمینه آنچه که زبان‌آموزان به هنگام یادگیری زبانی جدید انجام می‌دهند، به عبارت دیگر راهبردهایی که به کار می‌گیرند، به میزان گسترده‌ای تحقیق و بررسی انجام گرفته است . انتخاب راهبردهای یادگیری زبان توسط زبان‌آموزان تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرها می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور ...
نمایه ها:

تحقیق حاضر تاثیر وابسته بودن یا نبودن به زمینه ( میدان ) را در استفاده از راهکارهای درک شنیداری توسط دانشجویان دختر رشته زبان انگلیسی در شهر شیراز مورد مطالعه قرار داده است . ...

بررسی‌ها و مقایسه‌های اولیه از نمونه‌های گونه Enochrus quadripunctatus Herbest در ایران با نمونه‌های منطقه پالئارکتیک موجود این گونه در مجموعه حشرات بخش زیست‌شناسی دانشگاه شیراز و همچنین با ویژگیهای این گونه در منابع، گویای تفاوتهای چشم‌گیری بین کلیه نمونه‌ها و ویژگیهای موجود در منابع می‌باشد. این تفاوتها به اندازه‌ای بود که این سوال را مطرح نمود، که آیا این گونه یک گروه - گونه است یا خیر؟ به همین دلیل بررسی و مطالعه این گونه بعنوان موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد انتخاب گردید ...

خشکی یکی از عوامل اصلی محدود کننده تولید در مناطق خشک و نیمه خشک است. این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای آن در ارقام مختلف گندم که دارای حساسیت های متفاوتی نسبت به شرایط خشکی بودند، انجام شد. آزمایش در سال 1377-78 در مناطق باجگاه و کوشکک، دو ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با یازده رقم و سه تکرار در هر منطقه صورت گرفت. صفات فیزیولوژیک که شامل پتانسیل آب برگ، پتانسیل اسمزی و میزان از دست ...