عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7934

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر و بررسی نگرش معلمان مرد مقطع راهنمایی و دبیرستان نسبت به مشوقهای شغل دوم بود. و اینکه آیا بین نگرش معلمان بر حسب وضعیت تاهل، مقطع تدریس ، سابقه خدمت ، سطح تحصیلات و پاسخگویی به مشوق، "کمی حقوق و مزایای شغل معلمی"، بر حسب داشتن یا نداشتن شغل دوم تفاوت وجود دارد؟ به همین منظور پرسشنامه‌ای پنج درجه‌ای تهیه شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و نیز با استفاده از روش همسانی درونی بدست آمد. همچنین پایایی آن از طریق با ...

بمنظور تعیین دورهء بحرانی کنترل علفهای هرز سیب‌زمینی رقم دیامانت (Solanum tuberosum L.) آزمایشی مزرعه‌ای در باجگاه(ایستگاه تحقیقاتی دانشکدهء کشاورزی دانشگاه شیراز) انجام گردید. در گروه اول تیمارهای آزمایش ، بمدت 14، 28، 42، 56 و 70 روز پس از رویش سیب‌زمینی به علفهای هرز اجازه رشد داده شد. این گروه از تیمارها با شاهد بدون علف هرز(حذف کامل علفهای هرز در تمام فصل رویش) مقایسه گردیدند. در گروه دوم تیمارهای آزمایش ، بمدت 14، 28، 42، 56 و 70 روز پس از رویش سیب‌زمینی، علفهای هرز بطو ...
نمایه ها:
شیراز | 
کنترل | 

این پروژه در پی پاسخ گویی به این سوال بوده است که کدام یک از متغیرهای رشد، خود شیوه های فرزندپروری و جنسیت ، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای عزت نفس دارند. به همین منظور از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت استفاده گردید. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر شیراز در سال تحصیلی 81-80 می باشد. ...

بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان استفاده کننده از کتابخانه‌های دانشگاه شیراز، میزان آشنایی آنها با مواد و ابزارهای کتابخانه و شناخت مشکلات آنها در استفاده از کتابخانه هدف تحقیق حاضر است ، تعیین موارد مذکور برای اثبات لزوم آموزش استفاده از کتابخانه صورت گرفت . بررسی نوشته‌های نشان داد که صرفنظر از دیدگاههای متفاوت در مورد آموزش کتابخانه‌ای کتابداران جملگی بر مسئله آموزش توافق دارند. هدف از آموزش ارائه راهنمایی‌ها و تعلیمات لازم برای استفاده موثر از منابع و مواد کتابخانه‌ای است ...

پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون اعمال رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر، بعنوان یکی از مناسبترین رهیافتهای رهبری سازمانی، توسط مدیران کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز است . هدف اصلی این پژوهش مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز در اعمال نقش مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیران و کارکنان است که در قالب سئوالات زیر مورد بررسی قرار گرفته است . 1 - تفاوت بین نگرش مدیران و کارشناسان در قالب اصول دینگ نسبت به کیفیت کنونی در کتابخانه‌های دانشگاههای شهر شیراز چگونه می‌باشد؟ 2 - ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در تصمیم گیریهای مدیریتی در سال تحصیلی 81-80 بر روی 115 نفر از کل 461 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز بوده است. ...

بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان محقق در دانشگاه شیراز، میزان استفاده آنها از منابع اطلاعاتی و شناخت مشکلات آنها در دستیابی به اطلاعات هدف تحقیق حاضر است . جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز و همچنین برای پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق، پرسشنامه‌ای حاوی 27 سوال بین استادان رشته‌های موضوعی مختلف در دانشگاه شیراز توزیع گردید. برنامهء آماری MINI TAB جهت اخذ نتایج مورد استفاده قرار گرفت . یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمترین منبع مورد استفاده محققان، مجلات خارجی و داخلی و در مرحلهء بعد کتاب می ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نظرات فارغ التحصیلان سالهای 1385 – 1381 دوره دکترای حرفه ای رشته دامپزشکی دانشگاه شیراز درباره اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده می باشد . جامعه آماری تحقیق کلیه فارغ التحصیلان سالهای 1385-1381 بودند که همگی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامه تهیه شده برایشان ارسال گردید . اطلاعات گردآوری شده از این پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس یکطرفه ، آزمون تی برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان د ...

بمنظور بررسی خصوصیات معلم خوب از دیدگاه دانش‌آموزان و معلمان شیراز طی یک مطالعه مقدماتی از 229 نفر دانش‌آموزان و معلمان دبستانی و دبیرستانی در شیراز خواسته شد تا 10 خصوصیات مهم را برای معلم خوب بترتیب اهمیت مرقوم دارند. خصوصیات مذکور جمع‌آوری و در 3 گروه "تدریس " "شخصیت " و "اداره کلاس " تنظیم و طبقه‌بندی گردیدند و همراه با یک لیست عبارات در مورد "وضعیت شخصی" معلمین تشکیل پرسشنامه تحقیق حاضر را دادند. این پرسشنامه در میان 350 نفر از دانش‌آموزان و معلمان دبستانها و دبیرستانهای ...