عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طی بررسیهایی که جهت جمع‌آوری و شناخت کنه‌های شکارگر خانواده Anystidae در سالهای 1371-73 در استان خوزستان صورت گرفت مجموعا 7 گونه متعلق به 2 زیر خانواده و 6 جنس جمع‌آوری گردید. در این میان یک زیر خانواده 5 جنس و 6 گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند که با علامت (*) در لیست زیر مشخص شده‌اند. بعلاوه یک گونه جدید نیز برای فون دنیا گزارش می‌گردد که با علامت (**) مشخص شده است . اسامی گونه‌ها بترتیب راسته، خانواده و زیر خانواده بشرح می‌باشند: Order: Prostigmata Family: Anysti ...

معضل رسوبگذاری همواره بعنوان مهمترین عامل در کوتاه کردن عمر مفید سدها مطرح بوده است و سدهای مخزنی زیادی بدلیل پر شدن از رسوب، متروکه شده اند. این مشکل به ویژه در مناطق استوایی و نیمه خشک بعلت بالا بودن بده جریان رسوب مشهودتر به نظر می رسد. یکی از مهمترین پدیده ها در رسوبگذاری مخازن جریان های غلیظ می باشند که باید نقش این جریان ها در فرآیند رسوبگذاری مخازن شناسایی شده و با شناخت پارامتر های مختلف این جریان نسبت مدیریت رسوب مخازن اقدامات موثر را انجام داد. جریان غلیظ و یا ...

چکیده: امروزه کمبود منابع آب از مشکلات عمده تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک به شمار می‌رود. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییرات عمق آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد، کارایی مصرف آب، تعیین تابع تولید و تعیین فاکتور حساسیت ذرت دانه ای سینگل کراس 260 در دو مرحله رشد(گلدهی و پر شدن دانه) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1389- 1388 انجام شد. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه سطح آبیاری(I1, I2, I3 بت ...
نمایه ها:
ذرت | 

هدف از انجام این تحقیق مقایسه‌ی زمان واکنش ساده و انتخابی در سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه می‌باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانشجویان دختر داوطلب به همکاری(با میانگین سنی 59/1±18/21 سال) که در نیمسال تحصیلی 90-89 در حال گذراندن واحد تربیت‌بدنی عمومی در دانشگاه شهید چمران اهواز بودند (195N=). به منظور تعیین سبک‌های شناختی، آزمون گروهی تصاویر پنهان شده بین کلیه‌ی افراد جامعه‌ی آماری توزیع گردید.سپس براساس نمرات بدست آمده از آزمو ...

به منظور بررسی غلظت و سرعت جریان غلیظ در بدنه جریان آزمایش هایی در قالب مدل فیزیکی انجام شد. آزمایش ها در یک فلوم با سه قوس90 درجه با شعاع های80،40 و 120، ارتفاع 60 و عرض 20 سانتی متر در آزمایشگاه مدل های فیزیکی و هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. در این مطالعه از مخلوط آب و نمک با غلظت های مختلف به عنوان جریان غلیظ نمکی استفاده شد. در هر آزمایش از 6 مقطع مختلف برای برداشت نمونه غلظت و از 9 مقطع مختلف برای برداشت نمونه سرعت در طول فلوم از ب ...
نمایه ها:
خم | 

چکیده توسعه‌ی ریشه‌های اصلی و فرعی، نقش اساسی در میزان دسترسی ریشه گیاه به آب و مواد غذایی دارد و از اهداف اصلی بهبود گیاهان زراعی در شرایط تنش‌های غیر زیستی به ویژه تنش شوری محسوب می‌گردد. بنابراین نقش بسیار مهم ریشه‌ها در تغذیه و به تبع آن در بهره‌وری گیاه، انگیزه قوی برای مطالعه رشد و کارکرد جنبه‌های مختلف سیستم ریشه است. در راستای مطالعه‌ی ویژگی‌های رشدی ریشه و اندام هوایی در شرایط تنش شوری و نیز دستیابی به روش‌ مناسب غربال‌گری برای مطالعات ریشه‌ای و درک ارتباط بین پاسخ‌ه ...
نمایه ها:
ریشه | 
گندم | 

این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مدل Endrain در زهکش‌های زیرزمینی مزرعه آزمایشی شماره دو دانشگاه شهید چمران اهواز به مساحت تقریبی چهار هکتار انجام شد. جهت بررسی عملکرد زهکش‌ها و نوسانات سطح ایستابی در مزرعه آزمایشی مورد مطالعه، یک خط لوله زهکش انتخاب و در امتداد این لوله زهکش (به طول 200 متر) سه ردیف چاهک مشاهده‌ای حفر گردید. مکان حفر چاهک‌ها از محل ورود لوله زهکش به داخل کلکتور به فاصله 50 متری، 100متری و 150 متری بود. یک چاهک عمود بر لوله زهکش، دو چاهک به فواصل 0/5 متری ا ...

به منظور بررسی اثر تراکم و نسبتهای گیاهی دو گیاه شبدر برسیم و جو علوفه‌ای بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه آزمایشی در آبان ماه 1374 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل در غالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح، شامل تراکم معمول منطقه (برای جو 375 بوته در مترمربع و برای شبدر 750 بوته در متر مربع) و 1/5 برابر و 2 برابر معمول منطقه بود و ترکیبات کاشت در 5 سطح شامل تک کشتی جو، 75 درصد جو + ...
نمایه ها:
جو | 
اهواز | 
کمیت | 
کیفیت | 

بر اثر وجود موانع موجود در مسیر عبور جریان همچون پایه های پل ، اسکله ، پوشش گیاهی و... ورتکس ایجاد می شود. از همپوشانی این ورتکس ها و در صورت یکسان بودن فرکانس ورتکس ها که باعث تشدید آن ها می گردد شرایط ایجاد امواج عرضی به وجود می آید. امواج عرضی ایجاد شده در اثر وجود موانع می تواند باعث خساراتی همچون فرسایش ساحل رودخانه ، فرسایش پایه های پل گردد. از این رو بررسی شرایط وقوع این امواج به خصوص در محل پل ها حائز اهمیت است و باید به آن توجه نمود. در مجاری روباز ، موارد زیادی وجو ...