عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به مشکلات موجود در زمینه کمبود آب ، در زمینه آبیاری کوزه‌ای به عنوان روشی با راندمان بالا و بررسی مشکلات آن و تلاش در جهت بهبود این سیستم می‌تواند مفید واقع شود. لذا شناخت عوامل موثر در میزان رطوبت خاک اطراف کوزه به منظور فراهم کردن آب کافی در محدوده دیشه و ایجاد محیط مناسب رطوبتی برای گیاه به بهبود کارائی سیستم کمک می‌کند. بدینن ترتیب تحقیق حاضر اهداف زیر را دنبال کرده است : -1تعیین میزان رطوبت خاک تحت رژیم آبیاری کوزه‌ای و مقایسه آن با روشهای شیاری و قطره‌ای ثقلی و ...
تعداد نتایج قابل نمایش 1000 رکورد است.
با استفاده از گزینه ی محدود کردن جستجوی خود را دقیق تر کنید.