عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه هدف ، آنالیز تنش - کرنش و پایداری سدهای سنگریزه‌ای است که برای نیل به این هدف اقدام به توسعه یک نرم‌افزار شده است که قادر به بهبود مدل عددی با در نظر گرفتن مشخصات ناحیه انتقالی بین دو لایه یا ناحیه با المانهای بین مرزی و در نظر گرفتن بارگذاری افزایش مطابق مراحل ساخت می‌باشد روشهای قراردادی محاسبه پایداری سدهای سنگریزه‌ای با رویه بتنی بر اساس فرض نیروهای وارد بر گوه‌ای از خاک بالادست یا پائین دست که احتمال لغزش دارد استوار بوده و بر مبنای محساب ...

بخش‌های نفوذناپذیر سدهای خاکی بسته به موقعیت مکانی آنها و منابع قرضه و معیارهای طراحی ممکن است از جنسهای مختلفی مانند خاک رس ، بتن آسفالتی، قیر و یا حتی فولاد و چوب و در سالهای اخیر از غشاهای مصنوعی طراحی شوند، بنابراین با توجه به تنوع مصالح مورد استفاده در بدنه سدهای خاکی، توجه به رفتارهای متفاوتی که مغزه در اندرکنش با پوسته سد در برابر ارتعاشات زلزله از خود نشان خواهد داد ضروری بنظر می‌رسد. به همین منظور در این تحقیق با در نظر گرفتن سختی خاک به عنوان مشخصه رفتاری آن، ...

به دلیل اهمیت کاربرد مخازن و تعیین تنش‌های بحرانی در آنها، مسئله یک مخزن کروی با انشعاب مایل تحت بارهای خارجی شامل نیروی محوری، نیروی برشی و گشتاور خمشی که بر نازل با مقطع استوانه‌ای اعمال می‌شود با استفاده از تئوری پوسته نازک و با روش اجزای محدود تحلیل شد. در این تحقیق توزیع تنش در دو طرف صفحه تقارن و در وجوه حاده و منفرجه و در محل اتصال نازل به مخزن کروی به منظور یافتن مقادیر و محل تنش‌های بیشینه بررسی و ضرایب تمرکز تنش با معیارهای مختلف مطالعه گردید. این ضرایب ...

بررسی رفتار تک لایه‌های مرکب با عرض محدود که در جهت فیبرها بارگذاری شده‌اند، با فیبرهای شکسته، نزدیک نوک ترک انجام شده است . با استفاده مستقیم از مدل Shear Lag نتایجی برای تمرکز تنش بدست می‌آید. این نتایج در صورتیکه نسبت طول ترک به عرض لایه کمتر از 0/1 باشد، با نتایج صفحه نامحدود یکسان است . اصلاح مدل Shear Lag در کار حاضر اجازه تحمل بار محوری را بعلاوه برش به ماتریس می‌دهد. این مدل اصلاح شده ضریب تمرکز تنش کمتری نسبت به مدل Shear Lag پیش‌بینی می‌کند. مقادیر ...
نمایه ها:
تنش | 
مدل | 

پیش‌بینی نفوذ آب در خاک یکی از عوامل مهم برای طراحی، مدیریت و اجرای آبیاری مزارع می‌باشد. معمولا برای پیش‌بینی نفوذ آب در آبیاری کرتی، نواری و جویچه‌ای از معادله نفوذ کوستیاکف - لوییس استفاده می‌شود. در این پژوهش ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف - لوییس در جویچه‌ها با استفاده از روش استوانه‌ای دوگانه و ورودی - خروجی و تغییرات این ضرایب در طول آبیاریهای مختلف با استفاده از اطلاعات پیشروی جبهه آب بررسی گردید و ضمن ارزیابی و تعیین ضرایب دو مدل کوستیاکف - لوییس ، تاثی ...

برای محاسبه ضریب آبگذاری خاک در بالای سطح ایستابی در حالت اشباع و غیراشباع روشهای متعددی وجود دارد. در این تحقیق روش جدید "پرمامترگلف " را روش تخمین ضریب آبگذاری از روی بافت خاک مورد مقایسه واقع شد. همچنین بدلیل ضرورت بدست آوردن منحنی رطوبتی خاک ، روش آزمایشگاهی به کمک دستگاه صفحات فشاری با روش تخمین منحنی مزبور از روش بافت خاک بررسی شد. نتایج بدست آمده از آزمایشهای صحرایی اندازه‌گیری ضریب آبگذاری خاک در مورد 13 نمونه خاک کشت و صنعت میان آب و دو نمونه ...

آبگیری از رودخانه‌ها به دو روش کلی، ایستگاه پمپاژ و یا ثقلی امکان‌پذیر است . آبگیری به طریق ثقلی نیز به روشهای مختلفی صورت می‌گیرد که یکی از این روشها، آبگیرهای جانبی می‌باشد. در این روش آبگیری از کناره رودخانه صورت می‌گیرد. در همه انواع آبگیرها، ورود رسوب یکی از مشکلات می‌باشد و هدف اصلی در طراحی آبگیرها به حداقل رساندن میزان رسوب ورودی می‌باشد. از این رو محل آبگیر باید طوری انتخاب گردد که این هدف حاصل شود. بطور مثال در قوسهای رودخانه‌ای، به خاطر وجود جریان ثانویه، ...
نمایه ها:
آبگیر | 
رسوب | 

به منظور بررسی تاثیر تراکم انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام و شناسائی استعداد پرواری شترهای یک تا دو ساله، آزمایشی با سه سطح انرژی قابل متابولیسم 2/56، 2/19 و 1/85 مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و سه سطح پروتئین خام 14/4، 12/6 و 10/8 درصد صورت گرفت . در این آزمایش از 36 نفر شتر 2 تا 1 ساله بومی جنوب سبزوار با میانگین وزن تیماری 182 +- 7/76 در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با روش آزمایشات فاکتوریل (3 × 3) طی مدت 80 روز آزمایش اصلی با 9 جیره غذائی در 4 تکرار، 4 مشاده ...
نمایه ها:
وزن | 
شتر | 
تغذیه | 

محاسبه منابع حسابداری رشد یکی از کاربردهای گوناگون جدول داده-ستانده می‌باشد. منابع چهارگانه رشد که در طرف تقاضای اقتصاد هستند عبارتند از: افزایش تقاضای نهایی داخلی، اثر تشویق صادرات ، اثر جایگزینی واردات و اثر تغییرات تکنولوژیکی می‌باشند. این منابع رشد در یک دوره زمانی مشخص با استفاده از دو یا چند جدول داده-ستانده محاسبه می‌شوند. این پایان‌ناه سعی دارد این منابع رشد را بین سالهای 1365 و 1370 با استفاده از دو جدول داده-ستانده سالهای 1365 و 1370 تحت دو سناریو محاسبه نماید. سنار ...
نمایه ها:
ایران | 
1365-1370 |