عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه و بررسی اثر عصاره‌های آبی - آبی الکلی و الکلی حنظل بر روی حرکات رودهء خرگوش . در این بررسی خواص گیاه حنظل که در طب به عنوان مسهل مصرف می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است . عصاره‌های مختلف حنظل در دستگاه حمام ارگان ایزوله حاوی محلول تیرود با PH 7/3-7/4 و دمای 37 درجه سانتیگراد در حالیکه به محلول اکسیژن داده می‌شد به رودهء باریک ایزوله خرگوش اثر داده شد و درصد تغییرات در تعداد حرکات و قدرت انقباضی آنها با حدود اطمینان 95 درصد بررسی گردید. عصاره‌های حنظل با میزان اثر متفاوت ...

در این مطالعه به کمک دستگاه اولتراسونوگرافی ب - مد، لینیراری، ریل تایم (Scanner 450-Vet) و ترانسدیوسر 5 مگاهرتز رکتال گاوهای بومی (نجدی) ایستگاه مرکز پشتیبانی شوشتر زیر نظر سازمان جهادسازندگی استان خوزستان در سنین مختلفه آبستنی سونوگرافی شدند. در ماه اول آبستنی از 49 راس گاو سونوگرافی بعمل آمد که 37 راس آبستن و 12 راس غیرآبستن تشخیص داده شد. در این دوره 9 مورد مثبت کاذب و 2 مورد منفی کاذب مشاهده شد به این معنی که تشخیص صحیح آبستن‌ها 8/37 برابر با 76 درصد و تشخیص صحیح موارد غی ...

نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده روی سوابق موجود در کشتارگاه شهرستان سوسنگرد طی سالهای 1367-1374 نشان داد که علل عمدهء ضبط لاشه به ترتیب اهمیت عبارتند از: سپتی‌سمی، کاشکسی و زردی. آمار مربوط به سالهای 1367-1369 مربوط به گوسفند و بز همراه با یکدیگر می‌باشد. در طول سالهای 1367-1369 و 1370-1374 سپتی‌سمی به ترتیب با 37 درصد و 57 درصد عمده‌ترین عامل ضبط لاشه بوده، بعد از آن کاشکسی به ترتیب با 24 درصد و 25 درصد و سپس زردی به ترتیب با 19 درصد و 12 درصد موارد ضبطی را شامل می‌شود. مهم ...
نمایه ها:
1374-1376 | 
لاشه | 
حیوان | 

در این بررسی 34 قطعه مرغ بومی با سن 7-8 ماه و وزن حدود 1/400 کیلوگرم تحت آزمایش قرار گرفتند. کتامین و گزلازین (داخل عضلانی) و گلوکز (داخل وریدی) به تنهایی و تواما تزریق شدند. گزیلازین با دوز 10mg/kg و کتامین با دوزهای 40mg/kg , 30mg/kg و گلوکز با دوز 1000mg/kg تزریق شدند. نتیجه گرفته شد که گزیلازین (10mg/kg) همراه با کتامین (30mg/kg) و گلوکز (1000mg/kg) و یا گزیلازین (10mg/kg) همراه با کتامین (40mg/kg) بیهوشی مناسبی را ایجاد می‌کنند. اختلاف معنی‌داری بین تعداد حرکات تنفس قبل ...

موضوع این مطالعه تفکیک مولفه‌های مختلف هیدروگراف‌های سیلاب در زیر حوضه کارون تا پل شالو بوده که نهایتا باعث تشکیل بانک اطلاعاتی داده‌های هیدروگرافی منطقه‌ای می‌شود. بانک اطلاعاتی مقادیر دبی متوسط روزانه 120 ایستگاه سال برای هر چهار ایستگاه مورد ارزیابی در این تحقیق جمع‌آوری شد که کل اطلاعات پایه اولیه 43800 عدد می‌باشد. اطلاعات حاصله در بررسی رژیم هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز در شرایط عادی که شامل تفکیک مولفه‌های مختلف جریان و معرفی دبی‌های مشخصه روزانه می‌باشد تحلیل شده است . ...

در این مطالعه سیلابهای مهم حوضه آبریز کارون که در محل پل‌شالو به ثبت رسیده‌اند پس از ارزیابی مشخصات هر یک ، مورد انتخاب قرار گرفته و هیدروگراف‌های مربوطه ترسیم شده است ضمن تفکیک هیدروگراف سیلاب ، مولفه‌های مربوطه بخصوص حجم رواناب تعیین گردیده است . از طرف دیگر مقادیر ارتفاع بارندگی‌های مولد هر سیلاب بطور جداگانه در ایستگاههای مختلف تعیین، نقشه‌های همباران هر رگبار ترسیم گردیده سپس با توجه به مدل توزیع مکانی، ارتفاع بارش متوسط حوضه را تعیین نموده و با حجم رواناب مقایسه می‌گردد ...

موضوع این مطالعه انتخاب الگوی توزیع زمانی رگبارهای مولد سیلاب در حوضه آبریز خرسان، از مهمترین زیرحوضه‌های حوضه آبریز رودخانه کارون، می‌باشد. رگبارهای طرح با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های مختلف مانند تجزیه و تحلیل دوره‌های برگشت ، توزیع‌های زمانی و مکانی تعیین می‌گردند. تعداد 26 سری از رگبارهای ثبت شده در ایستگاههای مختلف انتخاب گردیده و با استفاده از بارش‌ها و دبی‌های ثبت شده، 26 سری هیتوگراف - هیدروگراف برای انجام تجزیه و تحلیل‌های لازم ترسیم گردیدند و در این هیتوگراف و هیدرو ...
نمایه ها:
سیل | 
دبی | 
زمان | 
رگبار | 

شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (Newstead) یکی از آفات مهم ارقام مختلف مرکبات و سایر گیاهان زراعی در استان خوزستان است . این آفت مورد حمله گروه زیادی از دشمنان طبیعی از جمله دو گونه زنبور Anagyrus dactylopi (Howard) و A.agraensis (Sarawat) متعلق به خانواده ENCYRTIDAE قرار می‌گیرد. طی سالهای 1375-1373 زیست‌شناسی دو گونه زنبور فوق و نسبت جنسی زنبورهای نر و ماده و تاثیر سن میزبان بر طول دوره رشد و نمو زنبورها، بر روی مراحل مختلف رشدی شپشک آرد آلود جنوب در شرایط آزمایشگاه د ...

سرخرطومی تخمدان شبدر Protapion trifolii (L.) از قدیم‌الایام در منطقه شمال خوزستان روی شبدر قرمز وحشی (Trifolium pratense) زندگی می‌کرده است . این حشره تا سال 1370 که کشت شبدر برسیم در شهرستانهای دزفول، اندیمشک و شوش توسعه یافت به عنوان آفت شناخته نشده بود. با ترویج کشت شبدر برسیم و فراهم شدن غذای مناسب و فراوان، انبوهی جمعیت آفت نیز در این علوفه فزونی یافت . تغذیه لارو از تخمدان و گل‌آذین شبدر برسیم خسارت فوق‌العاده به تولید بذر وارد کرد. بررسیهای سالهای 1374-73 روی بیواکولژی ...