عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف كلي:بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیش‌بینی آن بر اساس نمرات تراز کنکور: اعتبار یابی بیرونی نمرات تراز کنکور با مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی طی سال‌های 90-86 اهداف جزئي: 1. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکور سراسری با توجه به معدل کل کارشناسی و نمرات تراز ارشد 2. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکور سراسری با توجه به معدل کارشناسی داوطلبان به تفکیک دوره (روزانه و شبانه) 3. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکو ...
نمایه ها:
      
دانشگاه ها به عنوان زیرمجموعه های نظام آموزش عالی در فرایند توسعه یک کشور مطرح هستند و ب ه عنوان مراکزی که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعهدر زمین ههای مختلف می پردازند، نقش حیاتی و کلیدی به عهده دارند، (فریدون، 1383 ) تعالی دانشگا هه ا در این است که عناصر اصلی دانشگاه ها یعنی رهبری، برنامه ریزی، مدیریت فرآیند، مدیریت دانش، نیروی انسانی و نتایج عملکردی آن ها درجهت مشتری محوری بوده و این عناصر در یک تعامل منا ...
نمایه ها:
NULL | 

امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که سازمان به عنوان یک وسیله و هدف گوناگون مورد توجه است و از آنجا که در سازمان روش و سیستم صحیح نقش مهمی ر ایفا می کند و توجه به آن یکی از مسائل مهم در عصر حاضر است ،بنابراین ارائه نمودن یک فرمول مشخص با توجه به حجم عملیاتی که در نتیجه تحولات اقتصادی و گسترش آن به وجود آمده،لازم و ضروری است .می دانیم که عصر حاضر با گذشته از نظر توسعه و تکنیکهای جدید و قابل کنترل تفاوت زیادی دارد،زیرا از یک طرف تامین نیازمندیهای داخلی و از طرف دیگر مسائل رقابت ...