عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4488

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبانشناسان ممکن است بنا به دلایل مختلفی زبانها را با یکدیگر مقایسه کنند. اگر دو یا چند زبان را برای پی بردن به اشتراکات و اختلافات آنها با هم مقایسه کنند، این کار معمولا در حوزه زبانشناسی مقابله‌ای (Contrastive linguistcs) قرار می‌گیرد. روش و فن توصیف در زبانشناسی مقابله‌ای به تحلیل مقابله‌ای (Contrastive Analysis) تعبیر شده است . تحلیل مقابله‌ای برای مشخص کردن دقیق مشکلاتی که فراگیران هنگام یادگیران زبان خارجی با آن روبرو می‌شوند، سود مند است . همچنین نقش مهمی در آموزش ، ارز ...

این نوشته از یک مقدمه و پنج بخش تشکیل شده است . بخش اول به جستجوی کوتاه درباره معنی لغوی دل، وجه تسمیه دل به قلب ، اطوار دل و تصور قدما از دل می‌پردازد. بخش دوم به طور کامل اختصاص به احادیث دارد که برای سهولت کار در بخش‌های بعدی و برای احتراز از تکرار، احادیث مهم پرکاربرد آورده شده است . در بخش سوم که مهمترین قسمت این نوشته است به بررسی دل در نظام اندیشه مشایخ پرداخته می‌شود. در قسمتهای آغازین این بخش به دو رویه بودن دل که آنرا حاصل ازدواج روح با جسم یا روح با نفس می‌دانند اش ...
نمایه ها:
دل | 

گزارش پیش‌رو حاصل پژوهشی است که با عنوان بررسی طراحی نظام انگیزش مطلوب موسسات تولید صنایع غذایی (مورد شرکت صنعت گوشت تهران) طرح و کوشیده است که با پژوهش میدانی در شرکت یاد شده و بررسی طیف گسترده‌ای از عوامل موثر برانگیزش به سهم هر یک از عوامل در انگیزش دست یابد و به کمک یافته‌ها، هدف نهایی تحقیق را که طراحی نظام انگیزش مطلوب برای موسسه تولیدی از طریق پژوهش علمی است محقق ساد. موضوع محوری این پژوهش انگیزه و عوامل انگیزاننده است که بدلیل اهمیت و جایگاه آن در روانشناسی و مدیریت ، ...
نمایه ها:
تولید | 

از دیدگاه مدیریت آنچه در ارتباط با کارکنان در محل کار خود یعنی سازمان مورد توجه است عبارتند از: -1جنبه فنی -2 جنبه انسانی و رفتاری هر کس بر اساس شرح وظایف معین به کاری گمارده می‌شود که اگر این انتخاب براساس تخصص یا شایستگی فنی وی انجام شود طبعا می‌توان از وی انتظار داشت که توانایی فنی انجام وظایف خود ار داشته باشد. با این حال داشتن توانایی انجام کار معین الزاما به معنی انجام دادن آن کار نیست زیرا عامل انسانی و مختصات ویژه فرد در کنش متقابل با شایستگی فنی و قرار گرفته و تاثیر ...

نظامهای سوادآموزی بزرگسالان اعم از موفق یا ناموفق، با مختصات تازه‌ای ناشی از عرضه رویکردهای نوین علمی، تکنولوژی آموزشی و دستاوردهای عصر ارتباطات از راه دور روبرو هستند، رویکردهایی که ماهیت و جوهره اصلی فرایند آموزش را همان فردی بودن آن می‌دانند و براساس اصل انعطاف‌پذیری مشارکت و یادگیری مادم‌العمر درصدد باز کردن قیدها از نظام آموزشی، رفع تنگناها و غلبه بر مسائل و مشکلات خود هستند. از سوی دیگر برای اینکه این نظامها بتوانند جوابگوی تنوع نیازها، علائق، نگرش‌ها، ویژگیهای خاص فراگ ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی نظرات کارمندان نواحی مختلف آموزش و پرورش شیراز در ارتباط با تاثیر طرح ارزشیابی بر عملکرد آنان همچنین ضرورت اجرای طرح ارزشیابی به شکل فعلی و دستیابی به برخی از معایب و محاسن این طرح در مرحله اجرا می‌باشد. ...

قدرت یکی از واقعیتهای مهم حیات سازمانی است . مدیران نه تنها باید آن را جزء لایتجزای شغل و وظیفه خود به حساب آورند، بلکه با شیوه کاربرد آن آشنا باشند تا با استفاده صحیح از آن بتوانند تحقق و تامین هدفهای خود و سازمان را تسریع نمایند. گاهی کاربرد نامناسب قدرت از جانب مدیران موجب فشار روانی در میان اعضای سازمان می‌شود. از آنجا که تنش یا فشار روانی موجب پیدایش بسیاری از ناهنجاریهای جسمی و روحی می‌شود، بنابراین کاهش فشار روانی می‌تواند سلامت عمومی و دوام نیروی کار را تضمین نماید. ب ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر دوزبانگی بر وضعیت تحصیلی بزرگسالان مرد دوره مقدماتی نهضت در شهرستانهای خرمشهر و آبادان انجام شده است و هدف اصلی آن بررس تاثیر دوزبانگی بزرگسالان بر وضعیت تحصیلی آنها در درس فارسی، دیکته، و ریاضی و همچنین تاثیر دوزبانگی بر میزان علاقه بزرگسالان به یادگیری و تحصیل می‌باشد. ...
نمایه ها:
آموزش | 

زمان گرچه از اموری است که با آن مالوف و دست به گریبانیم و واقعیتی است که مقارن با تجاربی که در طی حیات به دست می‌آوریم بدان پی می‌بریم مع ذلک همین که در باب آن به تفکر بپردازیم و بخواهیم تعریفی محصل از آن بدست دهیم آشکار می‌گردد که تفهم و تفهیم آن تا چه اندازه گرانبار و مشکل و مستلزم طرح چه مسائل جدل‌الطرفینی (aporia) است . طبیعی است که حکما این مساله را جزء مسائل عویصه حکمی بشمار آوردند. به جرات می‌توان گفت کمتر فرهنگی است که در آن (زمان) بنحوی از انحناء از قدر و ارج خاصی بر ...
نمایه ها:
زمان | 
فلسفه | 
ارسطو |