عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3026

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
به منظور بررسی عملکرد شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 79 -78 ، یازده مولفه عمده فعالیت شورایی شناسایی شد و با استفاده از پرسشنامه ای که سوالهای آن به صورت دو قطبی طراحی شده بودند و براساس یک مقیاس ده نمره ای از اعضای شوراها نظر خواهی شد. برای تهیه فرم اولیه پرسشنامه، فرم ارزشیابی گروه که توسط وایلز و باندی (ترجمه بهرنگی / 1374، ص 29 - 28 ) ارائه شده بود با تجدیدنظر مورد استفاده قرار گرفت بدین ترتیب که پژوهشگر مواردی از آن را حذف و موارد دیگری را ...
  
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نظام ارزشی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان ( با توجه به نظریه آلپورت) با سلامت روان آنان طرح ریزی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشدکه جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان است که تعداد آنها 115 نفر می باشدکه، حجم نمونه ی مدیران، با استفاده از روش تمام شماری (به دلیل محدود بودن تعداد آنها) انجام گرفته است. از 115 پرسشنامه توزیع شده 105 پرسشنامه برگشت داده شده است. دراین پژوهش از پرسشنامه نظام ارزشی آلپورت وپ ...

این پژوهش، به منظور بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور ، از میان کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان (18658 نفر) ، با استفاده از روشهای نمونه گیری تصادفی - طبقه ای (با تخصیص مناسب) 384 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه های اضطراب اجتماعی(SPI) و سلامت عمومی (GHQ-28) ، استفاده شده است . داده های بدست آمده از پرسشنامه ها ، با است ...

پژوهش حاضر که از نوع پس رویدادی (علی-مقایسه ای) می باشد به منظور بررسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان است. به این منظور تعداد502 دانشجو از میان جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و گروه نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه هایی که توسط گروه نمونه تکمیل شده بود جمع آوری گردید. ما از یک نوع پرسشنامه استفاده کردیم برای پرسشنامه های مورد استفاده روایی (84%) و پایایی (88% ...