عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3026

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظریه موجکها یکی از پدیده‌های نوظهور علم ریاضی است که بخوب جای پای خود را در بسیاری از علوم کاربردی باز کرده است . بارزترین کابرد این نظریه در تجزیه و بازسازی سیگنالها است . که در انتقال تصاویر موثر و در عمل نیز کارآمدتر از آنالیز فوریه ظاهر شده است . در این رساله سعی شده است که دو روش موجود برای تجزیه و بازسازی سیگنالها بررسی شوند. یکی از روشها موسوم به طرح هرمی لاپلاس متعلق به پی.برت و ای.ادلسون می‌باشد که توسط اینگرید دابیچیز اصلاح و پیراسته شده است . دیگری متعلق به استفان ...

به منظور بررسی عملکرد شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 79 -78 ، یازده مولفه عمده فعالیت شورایی شناسایی شد و با استفاده از پرسشنامه ای که سوالهای آن به صورت دو قطبی طراحی شده بودند و براساس یک مقیاس ده نمره ای از اعضای شوراها نظر خواهی شد. برای تهیه فرم اولیه پرسشنامه، فرم ارزشیابی گروه که توسط وایلز و باندی (ترجمه بهرنگی / 1374، ص 29 - 28 ) ارائه شده بود با تجدیدنظر مورد استفاده قرار گرفت بدین ترتیب که پژوهشگر مواردی از آن را حذف و موارد دیگری را ...
  
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر یک جلسه فعالیت هوازی با شدت متوسط بر عملکرد حافظه کاری دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. شرکت کنندگان شامل 36 دانشجو ی داوطلب راست دست سالم با دامنه سنی 19 تا 23 سال بودند که به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند.گروه تمرینی، آزمون اصلاح شده رایانه ای حافظه کاری استرنبرگ را در 3 مرحله قبل، بلافاصله و 30 دقیقه پس از فعالیت هوازی اجرا کردند. فعالیت هوازی شامل 30 دقیقه دویدن به صورت جاگینگ با 60 تا 70 % ضربان قلب ذخیره ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نظام ارزشی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان ( با توجه به نظریه آلپورت) با سلامت روان آنان طرح ریزی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشدکه جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان است که تعداد آنها 115 نفر می باشدکه، حجم نمونه ی مدیران، با استفاده از روش تمام شماری (به دلیل محدود بودن تعداد آنها) انجام گرفته است. از 115 پرسشنامه توزیع شده 105 پرسشنامه برگشت داده شده است. دراین پژوهش از پرسشنامه نظام ارزشی آلپورت وپ ...

این پژوهش، به منظور بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. بدین منظور ، از میان کلیه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شهر کرمان (18658 نفر) ، با استفاده از روشهای نمونه گیری تصادفی - طبقه ای (با تخصیص مناسب) 384 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ، از پرسشنامه های اضطراب اجتماعی(SPI) و سلامت عمومی (GHQ-28) ، استفاده شده است . داده های بدست آمده از پرسشنامه ها ، با است ...