عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1271

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
فضاهای ورزشی یکی از مهمترین مراکز خدماتی در سطح شهر محسوب می‌گردنند که دسترسی با صرف هزینه و زمان کمتر به آنها در نیل به اهداف توسعه یعنی عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه حائز اهمیت زیادی است. در این تحقیق به بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) ( پرداخته شده است. همچنین چگونگی توزیع فضاهای ورزشی و شعاع خدماتی آن و عملکرد فضاهای ورزشی بررسی شده است. پس از مطالعه وضع موجود فضاهای ورزشی در سطح محله، ناحیه، منطقه وشهر زنجان سطوح و سر ...

هدف اساسی اصلاح نبات، تشخیص ژنوتیپ‌های دارای برتری عملکرد در تولید تجارتی است و قسمت اعظم زمان و هزینه در تولید ارقام به ارزیابی مزرعه‌ای مواد اصلاحی تعلق می‌گیرد. در پژوهش حاضر 44 لاین خالص لوبیا سفید از نسل‌های پیشرفته (با مبدأ کلمبیا) به همراه یک رقم شاهد (دهقان) مجموعاً 45 ژنوتیپ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در تجزیه واریانس صفات فنولوژیک (به جز صفت شاخص سبزشدن) و زراعی مورد ارزیابی، اخ ...

روابط موجود میان شهر و روستا و چگونگی کم و کیف آن به صورتهای گوناگون بر شکل پذیری رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی ( کارکرد) و بیرونی (ساختار) آنها اثر می گذارد. مستقل از برداشتهای گوناگون نظری، آنچه بیش از هر چیز باید در نظر گرفته شود ویژگیهای زمانی و مکانی است. بر همین اساس سعی شده است در تحقیق حاضر، کلیه شاخصها در دو دوره زمانی گذشته ( 1365) و حال (1388) در نواحی روستایی پیرامونی شهر زنجان سنجیده شوند، تا از این طریق به درک بهتری از روابط متفاوت شهر ...

بیماری سوختگی معمولی از بیماری‏های مهم لوبیا می‏باشد و به دلیل اهمیت استان زنجان از نظر کشت این محصول وجود این بیماری هم حائز اهمیت می‏باشد. تحقیق حاضر به منظور شناسایی و تعیین تنوع جدایه‏های باکتری عامل بیماری و مقایسه آنها با جدایه‏های شناخته شده صورت گرفت. از برگ و غلاف در بوته‏های لوبیا با علائم لکه‏های آب سوخته با هاله زردرنگ، از مناطق مختلف استان زنجان نمونه برداری گردید. کلیه جدایه‏ها با سه جدایه شناخته شده(استان مرکزی، اصفهان و لرستان) از نظر خصوصیات بیوشیمیایی، فیزیو ...

شکلگیری و گسترش سکونتگاههای نامتعارف و خوانگیخته با ویژگیهای نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی از جمله پیامدهای رشد شهرنشینی در شهر زنجان بوده است. منطقه اسکان غیررسمی بی‌سیم از جمله مناطق بزرگ اسکان غیررسمی در شهر زنجان است که در اثر مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشده روستایی شکل گرفته و گسترش یافته است. این محدوده از نظر ویژگی‌های کالبدی با مشکلات و نارسایی‌های فراوانی روبروست. مجموعه خصوصیات کالبدی در کنار ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی حاکم بر منطقه بی‌سیم باعث شده است تا این مح ...

با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی که به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع خدمات و منابع عمومی را پیگیری می‌کند. و اهمیت تحقق آن در شهرهای ایران و هم‌چنین شهری مانند زنجان که در مسیر دو قطبی‌شدن و گسترش شکاف‌های اجتماعی حرکت می‌نماید و هم‌چنین در پاسخ به روح انسان‌ها که همواره در کنار آزادی، خواهان زندگی در جامعه‌ای عادلانه بوده‌اند، لزوم توجه به عدالت اجتماعی از سوی برنامه‌ریزان، تصمیم گیرندگان و مجریان بیش از پیش احساس می‌شود. برقراری عدالت در ابعاد مختلف آن همواره یکی از آرمان‌های ...

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است که در تعیین نقش و پراکندگی دیگر عناصر اقلیمی می تواند موثر باشد. بدنبال پدیده گرم شدن زمین ، الگوی گردش عمومی جو و الگوی زمانی - مکانی بارش نیز تغییر یافته است. شناسایی تغییرات اقلیمی به طور عام ، و بارش به طور خاص ، از طریق تحلیل سری های زمانی عنصر مربوط دارای اهمیت و مناسب خواهد بود. در پژوهش حاضر تغییرات زمانی سری زمانی بارش سالانه شهر زنجان و برخی مشخصات آماری آن از قبیل انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، تعداد روزهای بارانی، بارش‌های ب ...

پارامترهای ژنتیکی برای هرنژاد و در هرمنطقه منحصر به فرد است . دراین بررسی پارامترهای برخی از صفات زنبور عسل بومی منطقه غرب ایران برآورد شده است . این طرح با گزینش 40 کندو از استانهای زنجان ، کردستان ، آذربایجان غربی ایران آغازشد و کندوها در دومنطقه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان و طارم نگهداری شدند . صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : مقدار تولید عسل ، مصرف عسل زمستانی ، قدرت تهاجمی ، تمایل به بچه دهی و جمعیت نوزاد . این طرح در مدت سه سال انجام شد .همبستگی بین تمایل به بچه ده ...