عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2038

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتیجه: 1 - وجود مدرسین متخصص و آگاه در رشته تربیت بدنی الزامی است . 2 - مسئولین دانشگاه می‌بایستی در خصوص برنامه‌های تربیت بدنی(1) نظارت بیشتری به عمل آورد. 3 - امکانات و وسایل درصد نسبی می‌بایست توسعه یابد. 4 - ارزشیابی کارانه در پایان هر ترم تحصیلی در خصوص عملکرد مدرسین تربیت بدنی عمومی در دانشگاه‌ها به ندرت صورت می‌گیرد. ...
نمایه ها:
مدرس | 

هدف کلی از انجام تحقیق ، بررسی و توصیف برنامه ها ، نیروی انسانی، تاسیسات و تجهیزات کانونهای ورزشی دختران شهر تهران از دیدگاه مدیران ، مربیان و دانش آموزان و تعیین رابطه بعضی از متغیرها است . ...

در پاسخ به سئوال یک تحقیق، یافته‌ها حاکی از آنست که بیش از 50 درصد دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای تربیت‌بدنی و علوم ورزشی درباره برنامه‌های در حال اجرای این مراکز آموزشی دوره متوسط مقوله‌های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده‌اند. ولی براساس معیار مورد نظر 67 درصد نمی‌توان با قاطعیت گفت که دانش‌آموزان در خصوص برنامه‌های ارائه شده نظر مثبت دارند. بنابراین اصلاح برنامه و رفع مشکلات در متغیر و عناصر برنامه‌های درسی رشته تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی دوره متوسطه بیش از پیش احساس می‌شو ...

هدف اساسی از انجام این تحقیق طراحی الگو برای ارزشیابی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراکز و موسسات آموزش عالی دولتی است. تا از طریق بکارگیری الگوی مورد نظر ضمن توصیف وضعیت موجود دوره راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت آموزشی ارائه گردد.در این تحقیق توصیفی تحلیلی که به روش میدانی اجرا شده است. نمونه‌هایی متشکل از جامعه اماری دانشجویان ، اعضای هیات علمی، مدیران گروههای آموزشی ، دانش‌آموختگان و کارفرمایان مستقیم دانش‌آموختگان دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از پانزده ...

هدف کلی از این تحقیق بدست آوردن آمار کلی از فراوانی وقوع صدمات وارد بر مفاصل زنان ورزشکار باشگاهی تهران، و بررسی علل و عوامل وقوع آنها در چهار رشته ورزشی والیبال - بستکبال - دو و میدانی و ژیمناستیک می‌باشد. ...
نمایه ها:
مفصل | 
زن | 
تهران | 

پژوهش حاضر که با هدف بررسی و مقایسه رضایت شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد و دولتی زنجان انجام گرفت از روش پیمایشی (زمینه یابی) سود جسته است. جامعه آماری مورد پژوهش 145 نفر می باشد که بعد از توزیع تعداد 100 پرسشنامه جمع آوری گردید که از این میان 50 پرسشنامه متعلق به دانشگاه آزاد و 50 پرسشنامه متعلق به دانشگاه دولتی زنجان است. که به دلیل حجم کم جامعه آماری، کلیه جامعه آماری نمونه آماری را تشکیل داد. در مجموع دو دانشگاه 62 نفر کارشناسی ارشد و 37 نفر با مدرک دکترا مشغول آموز ...

دوران سربازی یکی از برنامه های هدفمند کشور است و جوانانی را برای خدمت و دفاع ازمیهن تربیت و پرورش می نماید و جوانان عزیز زمانی می توانند این امر را جامه عمل بپوشانند که از توانایی جسمانی و حرکتی مطلوب برخودار باشند. تحقیق حاضر اثرات دوره سه ماهه آموزش نظامی را بر آمادگی های عمومی بدنی سربازان بررسی نموده است. هدف کلی این تحقیق بررسی آمادگی های عمومی بدن (جسمانی، حرکتی) سربازان وظیفه، و اهداف اختصاصی آن بررسی عوامل این آمادگی ها که شامل: سرعت، چابکی، قدرت انفجاری عضلات پا، است ...

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...