عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1372 لغایت 1377 می‌باشد. در این پژوهش میزان تولید اطلاعات علمی در قالب انتشارات کتاب ، مقاله، کنفرانس و تحقیقات می‌باشد که در طی سالهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است . جامع مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می‌با ...

دارا بودن مهارت اطلاع یابی به عنوان مقدمه دستیابی به سواد اطلاعاتی اهمیت بالایی در تبدیل دانشجویان به یادگیرندگان مادام العمر دارد. اهمیت این مهارت به خصوص در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پژوهشگرا هستند، نمایان است. این پژوهش به بررسی تطبیقی میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بر مبنای دسترسی، ارزیابی و تعیین ماهیت اطلاعات پرداخته است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شدکه بر مبنای است ...

رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال، دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین، انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان ...

دراین تحقیق با تجزیه و تحلیل روند بهره‌وری آموزشی و پژوهشی دانشگاه، عملکرد چند ساله سیستم آموزشی و پژوهشی ارزیابی می‌شود. به همین منظور، ابتدا سیستم دانشگاه به 7 بخش ورودی، آموزشی، پژوهشی، مالی - خدماتی، بافت داخلی - ساختاری، خروجی و فرهنگی تقسیم می‌شود. سپس شاخص‌های آموزش عالی طراحی می‌شود که عبارت است از متغیری که بصورت نسبت بیان شده و یکی از ابعاد دانشگاه را در رسیدن به اهدافش بیان می‌کند. بعد ازآن اهداف دانشگاه تدوین می‌شود که بصورت یکسری سوال در پرسشنامه مطرح شده‌اند. نه ...

هدف از این مطالعه تعیین سطح استرس و بررسی و رتبه‌بندی عوامل استرس‌زا در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بر اساس مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی می‌باشد. برای نیل به هدف فوق، ابتدا رویدادهای استرس‌زا بر حسب شدت استرس‌زایی رتبه‌بندی و سپس با نمره‌گذاری میزان استرس هر یک از آزمودنیها تعیین گردید. میزان استرس با به کار بردن فرم کوتاه شده پرسشنامه SCL-90-R برای هر یک از آزمودنیها تعیین و افراد بیمار از سالم تفکیک گردیدند. مطالعه از نوع مقطعی بوده و عوامل مخاطره در این تحقیق مقطع تحصیلی، ...

گسترش تکنولوژی‌های نوین اطلاع‌رسانی سبب رشد سریع انتشارات در زمینه‌های مختلف شده است . رشد روزافزون دامنه علوم و حجم سرسام‌آور و لحظه به لحظه اطلاعات ، نیازهای تحقیقاتی، محدودیتهای مالی و نیاز به مجموعه‌های تخصصی و علمی، ما را مجبور به گزینش و ارزیابی در دنیای بیکران اطلاعات می‌کند. بنابراین انجام پژوهشهای علمی بر اساس روشهای اصولی و عینی، امری حیاتی می‌باشد. در این راستا پژوهشی جهت تعیین نشریات لاتین هسته علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد و ...

سازمانها ، برای نگهداری نیروهای پرتوان و متخصص که سودآوری آنان برای سازمان محرز شده ، از پاداشهای نقدی و غیرنقدی استفاده می نمایند، همچنین برای خارج کردن کارکنان ضعیف و خاطی که رفتار آنان در سازمان ، ضرر و زیان است ، متوسل به تنبیه می شوند. تحقیق حاضر با عنوان اثرات نظام پاداش و تنبیه موجود ، بر رضایت شغلی کارشناسان دانشگاه تربیت مدرس به بررسی چند عامل موثر ( همکاران ، سرپرستان ، حقوق و مزایا و شغل ) ، بر رضایت شغلی آنان پرداخته است. ...

امروزه نقش اطلاعات و سیستم سازی برای صاحبنظران و متخصصین علم مدیریت و سازماندهی تشکیلات اجرایی ، واضح و روشن است . سیستمهای آموزشی به ویژه در سطوح دانشگاهی از جایگاهی رفیع بر مسئولیت برخوردار هستند و لذا همت گماشتن برای ایجاد شرایط مطلوب در محیطی که برنامه علمی ، عملی و اجرایی کشور را بر عهده خواهد داشت ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است . تحقیق حاضر به ارائه یک سیستم جامع آموزشی برای دانشگاه تربیت مدرس می پردازد. ...

در این تحقیق تحت عنوان بررسی علل ترک خدمت کارکنان دانشگاه تربی مدرس سعی شده تا مهمترین عواملی که می توانند موجبات ترک خدمت کارکنان را فراهم آورند شناسایی و پیشنهاداتی جهت بهبود و یا تقلیل آنها ارائه گردد. عوامل فوق در قالب یک فرضیه اصلی (بین کاهش رضایت شغلی و میزان ترک خدمت کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد) و پنج فرضیه فرعی (تاثیر نابرابر حقوق و مزایا با سازمانهای مشابه، عدم ثبات جایگاه شغلی، احساس عدم امکان ارتقا مناسب، تفاوت در ارزش گذاری افراد هم سطح، کاهش تعهد سازمانی و ر ...