عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ژنوم هرپس ویروس‌ها از نوع DNA خطی میباشد و به عنوان یک مدل مفید برای مطالعه سیستم همانند سازی DNA یوکاریوتی به آن رجوع میشود.نقشه هضم آنزیمی سویه‌های مختلف HSV-1 در کشورهای پیشرفته تعیین شده است .در کشور ما ایران، ویروس‌های (HSV-1)جداشده از بیماران با استفاده از روشهای ایمنولوژیکی تشخیص داده شده است .ولی از نظر ژنتیک مولکولی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.در این تحقیق با استفاده از عفونت سلولهای vero توسط ویروس‌های ایزوله شده از بیماران ایرانی که توسط گروه ویروس‌شناسی ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه و بررسی تاثیر تصویرسازی ذهنی توام با تمرین جسمانی بر بهبود عملکرد شوت بسکتبال صورت گرفته است . پژوهشگر سعی نموده با استفاده از آزمون تعدیل شده شوت بسکتبال ((ایفر))(1) و همچنین آزمون تعدیل شده آمادگی برای تصویرسازی ذهنی ((هیک من))(2) این پژوهش را انجام دهد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بودند از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه اراک که تعداد آنها 80 نفر بود. تعداد نمونه 30 نفر برگزیده و به طور تصادفی آنها را به دو گروه پانزده نفری آزمایش و کنتر ...

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی وضعیت آموزش رشته تربیت بدنی در دانشکده‌های تربیت بدنی کشور است . تحقیق حاضر به روش توصیفی و به شکل میدانی اجرا شده است . جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هفت دانشکده تربیت بدنی کشور است که نمونه آماری آن به روش طبقه‌بندی با حجم متناسب انتخاب شده است . در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقدماتی و اصلی و در مواردی از مشاهده و مصاحبه بهره‌گیری شده است . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . مهمترین مشخصه ...
نمایه ها:
آموزش | 

شهر بیرجند واقع در استان خراسان در منطقه‌ای واقع شده است که از نظر منابع آبی محدود است . آب شرب این شهر از طریق 13 حلقه چاه و یک قنات تامین می‌شود. با توجه به مهاجرت بی‌رویه جمعیت روستایی به شهر بیرجند و افزایش جمعیت شهر و استانداردهای موجود به ازاء هر 1000 نفر تامین دو لیتر در ثانیه آب شرب بهداشتی ضرورت دارد. بنابراین در سال 1385 علاوه بر آب موجود نیاز به 500 لیتر در ثانیه آب اضافی خواهد بود و این در صورتی است که افت متوسط سالانه سطح آبهای زیرزمینی در منطقه 21 سانتی‌متر می‌ب ...
نمایه ها:
کیفیت | 
کمیت | 
کروم | 
 
ویژگیهای "درونی" معلمان در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققان حوزه تربیت معلم را به خود جلب کرده است. با بررسی ویژگیها و خصوصیات معلمان، محققان به دنبال یافتن روشهایی هستند که از آن طریق بتوانند شرایط حرفه ای معلمان را و در نتیجه وضعیت کلی آموزش را بهبود بخشند .در میان این متغیرهای کیفی میتوان به هویتهای مختلفی اشاره کرد که در حرفه تدریس وجود دارند. به طور کلی هویت عنصری جداناپذیر در حرفه معلمان شناخته میشود. در واقع معلمانی کارآمد دانسته میشوند که توانسته باشند درک درستی از ه ...

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ بی‌ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ کانال‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ کشاورزی و توسعه اقتصادی روستایی باش ...

مواد رسوبی که همراه جریان آب در حرکت هستند به صورت بار بستر و یا بار معلق و یا اینکه هم زمان به دو صورت فوق انتقال می‌یابند‌. ردیابی تک‌ذره به عنوان یک روش پایه‌ برای شناخت حرکت رسوبات همواره مورد توجه بوده است. بدین ترتیب در صورت بررسی ذرات رسوب منفرد در کانال مرکب می‌توان از نوع حرکت و عملکرد رسوبات در جریان سیلابی بخوبی مطلع شد. این مطلب به همراه آگاهی از ساختارهای پیچیده آشفتگی در کانال مرکب موجب آشنایی ارتباط جریان آشفته و رفتار رسوبات خواهد شد که می‌تواند در تشخیص میزان ...

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی تجزیه‌وتحلیل شیوه رفتاری و آموزشی معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس راهنمایی پسذانه شمال استان خراسان از دیدگاه مدیران مدارس ، معلمین تربیت بدنی و ورزش ، دانش‌آموزان می‌باشد، که مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و سپس بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاداتی برای بهبود آن ارائه گردیده است . ...