عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15012

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه در پی پاسخ به سه سوال اساسی به شرح زیر است : -1 آیا بین نخبگان فرهنگی در جامعه ما در صد سال اخیر اختلاف و کشمکشی وجود داشته است یا نه؟ -2 امروز-که قریب 20 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد- چه میزان احساس وحدت بین تحصیلکردگان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟ -3 چه عواملی می‌تواند باعث افزایش و یا کاهش احساس وحدت بین آنان شود؟ برای رسیدن به پاسخ سوال اول به تاریخ صد سال اخیر ایران مراجعه کرده دریافتیم که در سه مقطع تاریخی به شرح زیر بین نخبگان فرهنگی جامعه به وضوح اخ ...
نمایه ها:
 
آیا کارآیی بهتر و بیشتر بدن و داشتن آمادگی جسمانی حرکتی بهتر، می‌تواند با سطح عزت نفس در بین دختران دانشجو ارتباط و همبستگی داشته‌باشد به عبارت دیگر شرایطی را برای دانشجویان بوجودآورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و تصویر مثبت و بهتری را از خود در آنان بوجودآورد؟ جهت پاسخگویی به این سئوال، سطح آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اندازه‌گیری شد. روش تحقیق زمینه‌ای می‌باشد که به روی 115 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چم ...

در این تحقیق ، طراحی مدل ریاضی تجزیه دنتزیگ -ولف برای تعیین تعداد مطلوب دانشجویان ورودی رشته‌های مختلف تحصیلی در دانشگاه تربیت مدرس مدنظر است . ساختار مدل پیشنهادی (وجود محدودیتهای مشترک و فرعی) اجازه تحلیل مدل را در قالب یک مدل تجزیه دنتزیگ -ولف فراهم آورده است . پس از بررسی الگوریتم تجزیه دنتزیگ -ولف ، روشهای برنامه‌ریزی عدد صحیح در این الگوریتم از جمله روشهای گسسته‌سازی، محدب‌سازی و انشعاب و تحدید مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل طراحی شده در دانش ...
   
هدف از این تحقیق بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به تسهیم دانش در موسسات آموزش عالی می باشد. در این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی و علی-مقایسه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 204 نفر از اعضای هیات علمی (204=N) که بصورت تمام وقت شاغل به تدریس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و تربیت مدرس هستند، را شامل می شود که از این تعداد 135 نفر از آنها (135=n) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که در نهایت 99 پرسشنامه باز گشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار ...