عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مارن تبریز حجم بزرگی از رسوبات بیرون زده کربناتهای دریاچه ای است که اکثرا در نواحی جنوبی و شرقی شهر تبریز قرار دارند. مارن تبریز عموما به عنوان یک خاک چسبنده و خمیری شکل که کار کردن با آن مشکل بوده و از لحاظ کاربری به عنوان خاکریزها که برای توسعه شهری استفاده می گردد، بسیار ضعیف می باشد، شناخته شده است. استفاده از آهک برای تثبیت خاکهای ضعیف سابقه بسیار طولانی در ایران دارد و در حال حاضر نیز از آهک برای تثبیت خاک در موارد مختلف و در اکثر کشورها مخصوصا آمریکا بطور وسیعی برای زی ...

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه نقش جهت گیری اجتماعی و خودکنترلی در فعل اخلاقی با توجه به نقش میانجی نوعدوستی و معنویت بود. در راستای هدف مذکور، 407 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه لوزیر، پرسشنامه جهت گیری بین فردی، مقیاس خودنظارتی، و پرسشنامه محقق ساخته برای معنویت و نوعدوستی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد ...

تبریز در دوران سلطنت قاجار دارالسطنه نامیده شد. این شهر از سویی ولیعهد نشین این حکومت بود و از سوی دیگر به دلیل همسایگی با منطقه قفقاز و عثمانی کانون ورود اندیشه های جدید به ایران به حساب می آمد. موقعیت مناسب اقتصادی تبریز در منابع این دوره بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شناخت تبریز هم از منظر موقعیت سیاسی ـ اقتصادی و هم بدلیل ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی حائز اهمیت است. در منابع رسمی تاریخ نگاری این عصر کمتر اطلاعاتی در باره اوضاع شهرنشینی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ...

واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زائیده یادگیری است و انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری ، رشد فکری پیدا می کند و توانائی های ذهنی او فعلیت می یابند. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید. یکی از عوامل موثر در یادگیری میان دانشجویان و دانش آموزان ، رویکردهای یادگیری آنان است و افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند.در ...
 
فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...

بررسی رفتار و پیش بینی آینده دمای حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. به همین منظور آمار ماهانه دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه (از سال 1959 تا 1998) ایستگاه اردبیل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گردیدند. در مرحله بعد آمار توصیفی و مولفه های اصلی (روند، چرخه ای، تصادفی و فصلی) سری زمانی بطور فصلی و سالانه بررسی گردید و با استفاده از روش مدلسازی میانیگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آریما‏‎ARIMA‎‏ و آریمای فصلی‏‎SARIMA‎‏ برای هر یک از ایستگاه ...

مدیریت و هدایت جابجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، با هدف افزایش سرعت، امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل، مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم، وابسته به وجود زیرساختهای لازم و نیز قرار گیری مناسب اجزای مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیرساختهای حمل و نقل پارکینگهای عمومی هستند که نقش عمده‌ای در کاهش پارک حاشیه‌ای و روانی ترافیک ایفا می‌کنند. پارکینگهای عمومی زمانی می‌توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسبی احد ...

به منظور بررسی مقاومت چهار رقم انگور، قزل، خلیلی، فخری و کشمش به تنش آبی آزمایشاتی در سال 1376 در ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان متعلق به دانشگاه تبریز انجام شد. در آزمایش اول جهت بررسی توانائی تحمل به خشکی در این ارقام پس از استقرار نهالهای یک ساله آبیاری قطع و میزان رشد و پتانسیل آب برگ اندازه‌گیری شده و با استفاده از طرح اسپلیت پلات در زمان و در چهار تکرار بررسی گردید. پتانسیل آب برگ با کاهش رطوبت خاک در کلیه ارقام کاهش یافت . پتانسیل آب برگ در طی آزمایش برای رقم قزل تا -16/6 ...
نمایه ها:
رطوبت | 
خاک | 
مو | 
درخت | 
تبریز | 
رقم | 
گیاه | 
1375-1376 |