عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبریز در دوران سلطنت قاجار دارالسطنه نامیده شد. این شهر از سویی ولیعهد نشین این حکومت بود و از سوی دیگر به دلیل همسایگی با منطقه قفقاز و عثمانی کانون ورود اندیشه های جدید به ایران به حساب می آمد. موقعیت مناسب اقتصادی تبریز در منابع این دوره بارها مورد تاکید قرار گرفته است. شناخت تبریز هم از منظر موقعیت سیاسی ـ اقتصادی و هم بدلیل ویژگی های اجتماعی ـ فرهنگی حائز اهمیت است. در منابع رسمی تاریخ نگاری این عصر کمتر اطلاعاتی در باره اوضاع شهرنشینی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و ...

واقعیت مهم آن است که همه پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز، زائیده یادگیری است و انسان بیشتر شایستگی های خود را از طریق یادگیری به دست می آورد. از طریق یادگیری ، رشد فکری پیدا می کند و توانائی های ذهنی او فعلیت می یابند. بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که همه پیشرفت های بشر در نتیجه یادگیری به دست می آید. یکی از عوامل موثر در یادگیری میان دانشجویان و دانش آموزان ، رویکردهای یادگیری آنان است و افراد به تناسب تفاوتهای فردی خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده می کنند.در ...
 
فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...

بررسی رفتار و پیش بینی آینده دمای حداقل و حداکثر و متوسط ماهانه منطقه شمالغرب ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. به همین منظور آمار ماهانه دمای ایستگاههای تبریز و ارومیه (از سال 1959 تا 1998) ایستگاه اردبیل (از سال 1977 تا 1998) انتخاب گردیدند. در مرحله بعد آمار توصیفی و مولفه های اصلی (روند، چرخه ای، تصادفی و فصلی) سری زمانی بطور فصلی و سالانه بررسی گردید و با استفاده از روش مدلسازی میانیگن متحرک جمع بسته خود بازگشت آریما‏‎ARIMA‎‏ و آریمای فصلی‏‎SARIMA‎‏ برای هر یک از ایستگاه ...

به منظور بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر روی برخی از شاخصهای زراعی و فیزیولوژیک در سه رقم نخود (جم، 301 و پیروز)، آزمایشی در سال 1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. رژیمهای آبیاری شامل آبیاری کامل (4 نوبت آبیاری) و یک نوبت آبیاری در یکی از مراحل فنولوژیک تولید انشعاب ، گلدهی و تشکیل نیام در کرت اصلی و ارقام نخود در کرتهای فرعی گنجانده شدند. صفات مورد مطالعه عبارت از درصد پوشش سبز، سرعت پر شدن دانه، دوره موثر پر شدن دانه، عملکرد دانه، تعداد نیام ...

برگهای آفتابگردان سطح فتوسنتزی قابل توجهی را در گیاه تشکیل می‌دهد که هرگونه کاهش و یا عدم کارایی آنها ناشی از عواملی نظیر آفات ، امراض و بیماریها، آسیبهای مکانیکی و تگرگ ، کاهش انتقال فتوسینتات به دانه‌ها و کاهش عملکرد را موجب می‌شود. برای پی بردن به نقش برگهای قسمتهای مختلف ساقه آفتابگردان، آزمایشی در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج انجام یافته است . نحوه آزمایش و نتایج به طور مفصل در پایان‌نامه ذکر گردیده است . ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 

در این بررسی ارتباط الگوهای نواربندی حاصل از تجزیه الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه و ایزوزیم‌های استراز آفتابگردان با صفات کمی مرتبط با عملکرد در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت . مواد گیاهی از 11 تودهء آزاد گرده افشان و 5 هیبرید با منشا مختلف تشکیل شده بود. کشت در نیمه اول اردیبهشت سال 1375، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و به فواصل 65 x 25 سانتیمتر انجام گرفت . در مراحل مختلف رشد 23 صفت از جمله تاریخ‌های گلدهی و رسیدگی، طول مدت گلدهی و ...

در چند سال اخیر مواد الکترواپتیک آلی مورد توجه خاصی قرار گرفته اند، در حالیکه خواص الکترواپتیک تعداد کمی از آنها بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مطالعه پاسخ دهی الکترواپتیک مواد آلی و تعیین ضرایب الکترواپتیک آنها می تواند زمینه را برای تحقیقات بیشتر روی این مواد به منظور استفاده از آنها در کاربردهای صنعتی فراهم سازد. در این میان لایه های نازک پلیمری، مخصوصا پلیمرهای آلائیده با رنگینه ها به علت کاربردشان دارای اهمیت به سزایی هستند. به همین منظور، در مرکز پژوهشی فیزیک ...