عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس چشم‌انداز نظری کنش متقابل نمادین و نظریه‌های حوزه هویت بیان می‌شود که هویت کنشگر در طی کنش متقابل با دیگر کنشگران، شکل می‌گیرد عوامل مختلفی در شکل‌دهی به هویت فرد دخیل هستند، بنابراین هویت در سطوح متعددی ظهور می‌یابد و میزان تراکم عاطفی نسبت به هر سطح نشان دهنده میزان اهمیت آن سطح از هویت تلقی می‌شود. با توجه به این واقعیت جهان معاصر که دولتهای ملی توسط فرایندهای جهانی شدن، بنیادگرایی دینی و قومیت گرایی به چالش کشیده شده‌اند و هر یک از روندها در رابطه با احساس تعلق به ...

هدف این تحقیق، ‌شناسایی عوامل موثر بر تقاضای آب مشروب ، تعیین الگوی مناسب ، تخمین‌تقاضای آب مشروب در شرایط گوناگون و تخمین مقدار حداقل آب لازم برای‌معیشت در شرایط جوی متفاوت می‌باشد. بدین منظور شهر تبریز جهت انجام‌مطالعه انتخاب گردیده است . در این مطالعه سعی شده است که جهت‌بررسی هر چه دقیقتر، سایر الگوهای قابل تدوین برای تقاضای آب نیز موردبررسی قرار گیرند. در این تحقیق الگوی انتخابی ،روش انجام مطالعه، و تعیین الگوی تقاضا برای شرایط مختلف در شهرتبریز ارائه گردیده و همچنین جهت ...
نمایه ها:
تبریز | 

با توجه به اینکه روش‌های موجود برای تخمین تبخیر و تعرق در مناطق مختلف با شرایط آب و هوائی گوناگون ابداع گردیده است و در هر کدام از این روش‌ها با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص محیطی به یک یا چند عامل توجه شده است . لذا واسنجی و تصحیح این روش‌ها برای منطقه مورد مطالعه می‌تواند کمک موثری در اجرای طرح‌های آبیاری و برآورد آب مورد نیاز گیاهان و تخمین بیلان آبی و سایر مطالعات کشاورزی باشد. از آنجائی که روش طشت تبخیر دقیق‌ترین روش محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل می‌باشد لذا در این مطالعه روش ...

به منظور تعیین میزان تبخیر و تعرق در منطقه کرکج تبریز که جزء مناطق مدیترانه‌ای سرد محسوب می‌شود، از یک عدد لایسیمتر زهکش‌دار واقع در مزرعه دانشکده کشاورزی استفاده شد. میزان تبخیر و تعرق گیاه یونجه در طول سی هفته آزمایش معادل 8ˆ1443 میلیمتر تعیین گردید. همزمان با این آزمایش پارامترهای اقلیمی نیز در منطقه اندازه‌گیری و تبخیر و تعرق پتانسیل و همچنین تبخیر و تعرق واقعی برای گیاه یونجه بااستفاده از شانزده روش مختلف محاسبه گردید. مقایسه تبخیر و تعرق واقعی (Etc) حاصله از مدلها با نت ...

کرم خوشه‌خوار انگور یکی از مهمترین آفات انگور در شهرستان تبریز است . زیست‌شناسی این آفت با استفاده از تله‌های فرمونی در سالهای 1374 و 1375 در دو منطقه آذرشهر و خلعت پوشان بررسی شد. مطالعات ما نشان داد که آفت زمستان را به صورت شفیره داخل پیله سفید ابریشمی در زیر پوست ساقه و تنه درختچه‌های مو و شکافهای تنه و ساقه‌ها می‌گذراند. این آفت در منطقه خانقاه آذرشهر دارای سه نسل کامل و یک نسل ناقص و در خلعت‌پوشان دارای سه نسل کامل می‌باشد. ظهور پروانه‌ها از شفیره‌های زمستانگذران در خانق ...

یکی از محدودیت‌های طرحهای توسعه کشاورزی در منطقه محدودیت خاک است ، به منظور رفع و یا کاهش این محدودیت و بهره‌برداری بهینه از اراضی، این تحقیق تحت عنوان "بررسی راندمان آبشویی برای اراضی شور- سدیمی در دشت تبریز" با سه تیمار و هر تیمار با سه تکرار و در شرایط مزرعه با خاک شور- سدیمی از درجه S3A2 و دارای بافت تقریبا لوم رسی و با استفاده از آبشویی کرتی به روش متناوب در کرتهایی به ابعاد 3×3 متر با 100 سانتی‌متر آب که در چهار نوبت به فاصله حدود 2-3 هفته یکبار بکار گرفته شده، در نیمه ...

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی رشد، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 1375-1376 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکدهء کشاورزی تبریز واقع در خلعت‌پوشان به اجرا درآمد. این پژوهش با استفاده از آزمایشات فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تاریخ کاشت در سه سطح (27 شهریور، 11 مهر و 26 مهر) و فاکتور دوم شامل ارقام کلزای پاییزه در چهار سطح (بلیندا، سرز، کبری و کوئینتا) بود. نتایج این بررسی نشان داد که تاریخ کاشت بر ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
تبریز | 
کلزا | 
رشد | 

در این تحقیق بررسی‌هایی در مورد مهمترین مسائل هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مرتبط با مدیریت جریانهای سیلابی از قبیل محاسبه هیدروگراف حاصل از رگبارها، روندیابی سیل در مخازن و رودخانه، تواتر جریانهای سیلابی، ارزیابی خسارات سیل، تعیین ریسک بهینه طرحهای آبی و کاربرد سیستم آبهای سطحی جهت کنترل جریانهای سیلابی بحث گردید و در ادامه وضعیت فعلی سیستم کنترل سیلاب شهر تبریز، روند جریانهای سیلابی منطقه و سرانجام آن، وضعیت آبهای زیرزمینی منطقه، نیاز کشاورزان به آب بیشتر و تعیین مازاد ...
نمایه ها:
تبریز | 
سیل | 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تبریز در سال 84-1383 پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون tr و آزمون t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. محاسبات آماری توسط نرم افزار SPSS انجام شده است. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 380 نفر بود که 200 نفر آنها پسر و 180 نفر دختر می باشند. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای می باشد. جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنا ...