عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت مذهبی و فعالیتهای مذهبی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبريز بود. براي نيل به اين هدف، 667 دانشجوي دختر و پسر، از چهار دانشكده علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و پزشكي، به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي هويت مذهبي بل ،الگوي دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي سهم زيادي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي دانشجويان ...

امروزه مطالعات ژئومورفولوژی به عنوان پایه مطالعات و بررسیهای منابع طبیعی محسوب میشود دراین راستا دشت ها و مخروط افکنه ها یکی ازمهمترین اشکال ژئومورفولوژیکی بوده که پتانسیل بالایی درپذیرش جمعیت انسانی دارند شناخت فرایندها و مکانیسم های فعال روی این لندفرم ها و ویژگی آنها و همچنین شناخت نوع کاربری این واحد ها دراستفاده بهتر ازمحیط طبیعی و توسعه پایدار دارای اهمیت زیادی میباشد دراین پژوهش ارزیابی ژئومورفولوژیکی دشت تبریز به منظور بررسی قابلیت کشاورزی آن و انطباق این قابلیت با وض ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش (تنفر پایا، حساسیت به مقتضیات و تمایل بر بخشش) ، در بین دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد. روش: به این منظور430 نفر (201 پسر و221 دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی- نسبتی، انتخاب و پرسشنامه های جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سن)، پنج عامل شخصیتی (NEO-FFI) و بخشش مالت(FQ) توسط آزمودنی ها تکمیل شده است. داده ها به کمک نرم افزارSPSS17 و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، رگر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 378 نفر از دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز بودند که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و برای سنجش تفکر انتقادی از آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (ب) و برای سنجش سواد اطلاعاتی از ترجمه فارسی پرسشنامه‌ی استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها ا ...

در سالیان اخیر دغدغه ی میان صاحب نظران تعلیم و تربیت اسلامی بروز کرده است،آیا آموزش های دینی به طور عام و دروس معارف اسلامی به طور خاص، خود حامل برخی اثرات ناخواسته و نامطلوب بر ارزشها ،نگرشها و عملکرد فراگیران نبوده اند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی پیمایشی (زمینه یابی) می باشد، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد که در چهار گروه آموزشی عمده، علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی، در سال های ورودی تحصیلی 86و 85 در دانشگاه تبریز ک ...

توفان گردوغباری به لحاظ توصیفی تمرکز سنگین غبار دریک توده هوای آشفته تعریف شده است که اغلب با جبهه سردهمراهی میشود این پدیده بیشتر درسرزمین های خشک و حتی نیمه خشک کره زمین رخ میدهد که با ماهیت و ویژگیهای اقلیمی این مناطق پیوند دارد شناخت ماهیت منشا و اثرات طوفانهای گردوغباری درتعیین روشهای کنترل آن نقش بسزایی دارد اهمیت بررسی پدیده توفانهای گردوغباری ازجمله به لحاظ پیامدهای زیانباری است که میتواند درجوامع انسانی ایجاد کند درمطالعه حاضر به منظور پایش سینوپتیکی توفان گردوغباری ...

در این تحقیق به بررسی وارونگی های دمای تابشی و فرونشینی دوره سرد سال شهر تبریز با استفاده از اطلاعات رادیوسوند ساعت 00 گرینویچ، طی دوره زمانی 2000 الی 2010 در مقیاس روزانه و ماهانه پرداخته شد. بدین منظورداده های روزهایی که دارای وارونگی دما از سطح زمین تا ارتفاع 700 هکتوپاسکالی اتفاق افتاده، استخراج شدپارامترهای مورد استفاده در این تحقیق شاملSAT و DT inv/DZ inv ،DT inv ،DZ inv ،T top ،T base ،Z top ،Z bas) بودند که با استفاده از اطلاعات لایه وارونگی موجود در سطوح عمودی جو به ...

دگرگونیهای اقتصادی - اجتماعی و سیاسی - فرهنگی نیم قرن اخیرموجب رونق بی سابقه شهرنشینی درکشور شده است نتیجه این امرسوداگری زمین و ساختمان و ازآن ره ظهور حاشیه نشینی گسترده درکلانشهرها می باشد دراوایل دهه پنجاه خورشیدی به دنبال اصلاحات ارضی و تضعیف مدیریت سنتی روستاها برخی ازساکنین شهرهای کوچک و بویژه نواحی روستایی بهدنبال یافتن شغل مناسب به سمت شهرهای بزرگ سرازیر شدند بطوریکه امروزه بخش قابل توجهی ازجمعیت شهرهای بزرگ به حاشیه نشینان تعلق داشته و درکلان شهر تبریز بالغ بر400000 ...
نمایه ها:
بافت | 
تبریز | 

نام خانوادگی: رحیمی نام: زکریا عنوان: زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری دانشگاه ربع رشیدی- تبریز استاد راهنما: دکتر فاروق امین مظفری استاد مشاور: دکتر علیرضا کریمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: علوم اجتماعی گرایش جامعه-شناسی دانشکده: حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه: تبریز تاریخ فارغ التحصیلی: ...