عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر روی برخی از شاخصهای زراعی و فیزیولوژیک در سه رقم نخود (جم، 301 و پیروز)، آزمایشی در سال 1377 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. رژیمهای آبیاری شامل آبیاری کامل (4 نوبت آبیاری) و یک نوبت آبیاری در یکی از مراحل فنولوژیک تولید انشعاب ، گلدهی و تشکیل نیام در کرت اصلی و ارقام نخود در کرتهای فرعی گنجانده شدند. صفات مورد مطالعه عبارت از درصد پوشش سبز، سرعت پر شدن دانه، دوره موثر پر شدن دانه، عملکرد دانه، تعداد نیام ...

جهت بررسی تاثیر تراکم کشت در تولید بذر پیاز خوراکی، در سال زراعی 1375-1376 آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی، با شش تیمار (به ترتیب با فاصلهء بوته و فاصلهء ردیف : 25 × 50، 35 × 50، 45 × 50، 25 × 70، 35 × 70 و 45 × 70 سانتی‌متر) در سه تکرار، روی رقم پیاز قرمز آذرشهر انجام گرفت ، و در آن سعی شد، عملیات یکنواختی بر روی تمام عیارها اعمال شود. در این تحقیق، اصلی‌ترین صفت مورد نظر، همانا عملکر ...

افزایش دوام و کیفیت بعد از برداشت گلهای بریده، بحث بسیار مهمی است که در صنعت گلکاری مطرح است . بطوریکه امروزه مدیریت بعد از برداشت گلهای بریده، میزان موفقیت تولید کنندگان گل در بازارهای جهانی تعیین می‌کند. لذا به منظور بهبود کیفیت گلهای بریده میخک و افزایش مدت نگهداری آنها، تاثیر تیمارهای مختلف شیمیایی روی دوام و برخی ویژگیهای کیفی گل بریده میخک رقم بلژیکی قرمز رنگ مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش بر روی 240 شاخه گل در مجتمع آزمایشگاهی ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوش ...

در سازه های هیدرولیکی نظیر سدها، کانال ها، زهکشها و بند ها نفوذ پذیری بتن پدیده ای است که اهمیت آن می تواند حتی بیشتر از مقاومت ارزیابی شود. نفوذ پذیری در دوام بتن نیز تاثیر معکوس دارد. کنترل دوام در عمر بتن، از مهم ترین بخش های صنعت بتن محسوب می شود. بتن با نفوذپذیری کمتر، در برابر تهاجم شیمیایی سولفاتها، کربناتها و کلریدها بهترین مقاومت را از خود نشان می دهد. امروزه تخریب و خوردگی بتن های معمولی در محیط های خورنده از جمله مناطق حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بسیار چشمگیر بوده ...

نام خانوادگی: سید محمد باقر نام: حسینی عنوان پایان‌نامه: تحلیل روابط بین پارامتر های اقلیمی با تغییرات توپوگرافیک و کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی بخش غربی حوضه آبریز کارون) استاد راهنما: دکتر محمد رضا نیکجو استاد مشاور: دکتر هاشم رستم‌زاده مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه: تبریز رشته: سنجش از دور و سستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده: پردیس بین‌المللی ارس تعداد صفحه: واژه‌های کلیدی: ارتفاع، توپوگرافی، بازتابش، سیستم اطلاعات ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش هویت مذهبی و فعالیتهای مذهبی بر بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبريز بود. براي نيل به اين هدف، 667 دانشجوي دختر و پسر، از چهار دانشكده علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و پزشكي، به روش تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي هويت مذهبي بل ،الگوي دينداري گلاك و استارك و مقياس بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. نتايج نشان داد هويت مذهبي و فعاليتهاي مذهبي سهم زيادي در پيش بيني بهزيستي روان شناختي دانشجويان ...

امروزه مطالعات ژئومورفولوژی به عنوان پایه مطالعات و بررسیهای منابع طبیعی محسوب میشود دراین راستا دشت ها و مخروط افکنه ها یکی ازمهمترین اشکال ژئومورفولوژیکی بوده که پتانسیل بالایی درپذیرش جمعیت انسانی دارند شناخت فرایندها و مکانیسم های فعال روی این لندفرم ها و ویژگی آنها و همچنین شناخت نوع کاربری این واحد ها دراستفاده بهتر ازمحیط طبیعی و توسعه پایدار دارای اهمیت زیادی میباشد دراین پژوهش ارزیابی ژئومورفولوژیکی دشت تبریز به منظور بررسی قابلیت کشاورزی آن و انطباق این قابلیت با وض ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش (تنفر پایا، حساسیت به مقتضیات و تمایل بر بخشش) ، در بین دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد. روش: به این منظور430 نفر (201 پسر و221 دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی- نسبتی، انتخاب و پرسشنامه های جمعیت شناختی (جنسیت، رشته تحصیلی، سن)، پنج عامل شخصیتی (NEO-FFI) و بخشش مالت(FQ) توسط آزمودنی ها تکمیل شده است. داده ها به کمک نرم افزارSPSS17 و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، رگر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز اجرا شد. نمونه پژوهش شامل 378 نفر از دانشجویان رشته‌های فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه تبریز بودند که به وسیله نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و برای سنجش تفکر انتقادی از آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم (ب) و برای سنجش سواد اطلاعاتی از ترجمه فارسی پرسشنامه‌ی استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها ا ...