عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 684

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان‌های آموزشی موضوع چالش‌های فراوانی هستند که باید پاسخگوی آنها باشند. رهبران آموزشی به عنوان تصمیم-گیرندگان همواره باید قادر باشند از توانمندی‌های گوناگون، از جمله توانایی‌های معنوی خود در حل مسایل و تصمیم‌گیری-ها استفاده نمایند. معنویت و هوش معنوی مقوله‌ای رو به رشد در عرصه توسعه‌ی سازمان می‌باشد. با توجه به شکاف موجود در عرصه‌ی پژوهش‌های مربوط به پیوند معنویت و تصمیم‌گیری، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری و هوش معنوی مدیران دانشگاه‌های فردوسی و ...

در سال‌های اخیر، رفتار شهروندی سازمانی به ‌عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به‌ دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمانی داشته‌اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. هویت سازمانی یکی از عوامل مهمی است که می‌تواند بر بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان نقش داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد وضعیت هویت سازمانی در دانشگاه علوم اسلامي رضوي و دانشگاه خيام مشهد و رابطه آن-ها با رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گيرد. پژوهش از نوع كمي و با روش همبستگی انجام شد. جامعه ...

تناسب پژوهش‌ها با نیازهای معلمان و انتخاب پژوهش‌هایی که معطوف به حل مسائل نظام آموزشی و معلمان باشد، همواره دغدغه دست‌اندکاران و سیاست‌گذاران پژوهشی بوده است. این امر منجر به استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی پژوهشگران و مؤسسات تحقیقات تربیتی می‌گردد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته و اولویت‌های پژوهشی مصوب در واحدِ پژوهشِ آموزش و پرورش خراسان رضوی است. روش پژوهش توصی ...

مدیریت در موسسات آموزش عالی از حساسیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت نفش مدیریت در پیشبرد اهداف این موسسات همواره مورد توجه صاحب نظران آموزش عالی بوده است. فقدان مدیریت بر استعدادهای موجود در دانشگاه ها، آثار نامطلوبی چون بروز بی هدفی و سردرگمی در این موسسات را به دنبال دارد. با توجه به آنکه مدیران دانشگاه ها از عوامل اصلی تصمیم گیری محسوب می شوند، لذا توجه به قابلیت های مدیریتی آنان به میزان چشمگیری بر موفقیت نظام آموزش عالی کشور تاثیرگذار است. دانشگاه ها مانند سایر سازمان ها، ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه آموزشی/ پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین رابطه میان دو عامل فاصله مکانی و میزان آگاهی( به عنوان دو عنصر از آمیخته بازاریابی) بر روی میزان استفاده دانشجویان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 از 6 دانشکده انتخابی بر اساس فاصله مکانی بود. بر این اساس، 356نفر از دانشجویان کارشناسی حجم نمونه را تشکیل داد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جا مانده از بخ ...

دانشگاه‌ها عليرغم برخورداري از محيط آموزشي- پژوهشي و عوامل اجتماعي مطلوب، ممکن است عملکرد آموزشي- پژوهشي مطلوبي نداشته باشند، شايد دليل اين امر را بتوان در پايين بودن عوامل خودكارآمدي و خودکارآمدي پژوهشي در دانشجويان جستجو کرد، چرا که صرفا در اختيار داشتن امکانات براي رسيدن به عملکرد بهتر کافي نمي‌باشد. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش عوامل اجتماعي و محيط آموزشي- پژوهشي با خودکارآمدي و عملکرد پژوهشي- آموزشي مي‌باشد. جامعه آماري شامل دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده‌هاي علوم ...

هدف این پژوهش بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی در رساله‌های دکتری گروه علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. در بررسی رعایت اصول اخلاقی در پژوهش مؤلفه‌های حقوق آزمودنی‌ها، رعایت اصول اخلاقی در استناددهی، رعایت اصول اخلاقی در گزارش پژوهش و داشتن تعهدنامه اخلاقی مورد توجه قرار گرفت. روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه رساله‌های دکتری دفاع شده طی 5 سال (1386 تا 1390) در سه دانشکده علوم انسانی (ادبیات و علوم انسانی، الهیات و علوم تربیتی و روانشناسی) بود که به ...

این پژوهش باهدف بررسی ادراک دانشجویان از فاصله میان برنامه‌درسی‌موردانتظار و تجربه‌شده و رابطه آن با اهمال‌کاری‌تحصیلی، نمونه‌ای 155 نفری از دانشجویان سال دوم مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد.نتایج حاصل از آزمون رگرسیون روشن کرد که بین دو متغیر اهمال‏کاری تحصیلی و نمره ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و برنامه درسی تجربه‌شده، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0 < p، 010/0= (1.153) F). ...

این پژوهش با هدف شناسایی میزان توجه به ابعاد مختلف قلمرو تخصصی رشته برنامه درسی و شناسایی خلاء‌های پژوهشی موجود در آن انجام شد. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بود. کلیه مجلات دارای اعتبار علمی- پژوهشی حوزه برنامه درسی معرفی شده توسط انجمن برنامه درسی، مجلات معرفی شده توسط معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه‌ی علوم تربیتی، پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دانشجویان دکترای رشته‌ی برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌های کشور، قلمرو مورد بررسی در این پژوهش ...