عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 205

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیرات الگوی کاشت در تلفیق با فاصله بوته روی رقابت بین ذرت و تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش الگوی کاشت ذرت با سه سطح (تک‌ردیفه، دو ردیفه معمولی (روبرو) و دو ردیفه زیگزاگ روی هر پشته) به عنوان کرت اصلی و تراکم ذرت با پنج سطح (40000، 50000، 60000، 70000 و 80000 بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی در ن ...

تغييرات طبيعي داخل و خارج کره زمين و همچنين افزايش غلظت دي اکسيد کربن و ديگر گازها در اطراف کره زمين سبب تغيير و برهم خوردن تعادل دمايي کره زمين و به عبارتي تغيير اقليم ميشود. اولين و بارزترين مشخصه تغيير اقليم، افزايش دماي کره زمين و بر هم خوردن الگوي بارش بوده است. مطالعات مختلف نشان داده است که به علت فعاليتهاي انساني و طبيعي، دماي کره زمين حدود 2/0 تا 5/0 درجه در هر ده سال افزايش مي يابد. تغيير اقليم در رنجهاي کوتاه و بلند مدت بررسي مي شود که اثرات مختلف و متعددي را بر کر ...

چکیده امروزه ایجاد سرمایه‌‌گذاری، اشتغال وتولید در راستای نیل به اهداف اقتصادی در بخش تعاونی است. در رابطه با نقش تعاونی‌‌ها در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال ، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفه‌‌‌‌ای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند. این افراد می‌‌توانند در قالب تشکل‌‌های تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی، کسب وکاری را راه‌‌اندازی نمایند بنابراین با توجه به نقش تعاونی‌‌‌‌‌‌ها د ...

چکیده این پژوهش با هدف شناسایی کانی‌های رسی و ویژگی‌های مورفولوژیکی و کیفی خاک‌های آهکی در یک ردیف اقلیمی استان ایلام انجام شد. در راستای اجرای هدف مورد نظر بسته به شرایط اقلیمی متفاوت در استان، سه منطقه ایلام، صالح‌آباد و مهران به عنوان مناطق شاخص انتخاب شدند. تعداد ۶ پروفیل در منطقه ایلام، ۵ پروفیل در منطقه صالح‌آباد و ۵ پروفیل در منطقه مهران حفر و ویژگی‌های مورفولوژیکی همه افقهای خاک تشریح شد. در نهایت از هر منطقه ۳ پروفیل شاهد انتخاب و نمونه‌های خاک آنها تجزیه فیزیکوشیمیا ...

یکی ازگونه های متعدد ادبیات، ادبیات کودک ونوجوان است که درقالب های گوناگون منظوم ومنثور شکل می گیرد. ادبیات وفرهنگ عامه (فولکلور) بخش عمده ای از فرهنگ و ادبیات را تشکیل می دهد ونمایانگرفرهنگ، زبان، آداب، رسوم وباورهای مردم یک منطقه است. این پایان نامه در5 فصل تدوین گردیده است که فصل اول :کلیاتی در مورد پژوهش، فصل دوم: معرفی اجمالی استان ایلام، فصل سوم : توضیحاتی درباب فرهنگ، ادبیات، ادبیات کودک وتقسیم بندی ادبیات کودک در دو حوزه نظم ونثر، فصل چهارم : بیان مطالب شاخه ی منظوم ...

در این پروژه پس از جمع آوری نمونه های آب معدنی و آشامیدنی تولید شده در داخل کشور با استفاده از اطلاعات موجود بر روی برچسب بطری های آب معدنی و آشامیدنی و با استفاده از روش های کمومتریکس ، انواع بطری های آب دسته بندی شد. ابتدا درصد خطا را برای داده هایی که دارای 8 پارامتر اصلی بودند، محاسبه کرده سپس اقدام به دسته بندی داده هایی که در محدوده قابل قبول درصد خطا قرار می گیرند، شد .طبقه بندی انواع آب ها با استفاده از نمودارهای رسم شد ه انجام شد. در بررسی نمودارهای مختلف و مقایسه ش ...

به منظور بررسی روابط بین صفات فنولوژیک، مورفولوژیک ، عملکرد واجزای عملکرد آزمایشی با 12 ژنوتیپ عدس، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ایلام تحت شرایط دیم با چهار تکرار در سال زراعی 88-87 اجرا گردید. تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ اکثر صفات غیر از تعداد روز از کاشت تا 50%غلاف دهی،تعداد روز از کاشت تا 50%رسیدگی،تعداد شاخه در بوته،تعداد غلاف در بوته وعملکرد بیولوژیک اختلاف معنی داری وجود داشت. باتوجه به مقایسات میا ...

یکی از عوامل اصلی در مطالعات حوزه آبخیز، کاربری اراضی می‌باشد. به دلیل تغییرات زیاد کاربری اراضی در مناطق مختلف کشور، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر جریان‌های حدی حوزه آبخیز سد ایلام با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT پرداخته شده است. این مدل برای اجرا به نقشه‌های DEM، کاربری اراضی و بافت خاک و به داده‌های بارش و درجه حرارت حداقل و حداکثر نیاز دارد. برای انجام این تحقیق سه نوع نقشه کاربری اراضی گذشته، حال و بهینه نیاز بود که نقشه کاربری اراضی گذشته و حال ...

به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزاء عملکرد، پروتئین دانه و بعضی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم نخود دیم، آزمایشی در سال زراعی 86-85 به صورت طرح فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام(روستای زنجیره شهرستان شیروان چرداول) اجراء گردید. در این آزمایش شرایط آبیاری تکمیلی در دو سطح (مرحله گلدهی و مرحله نیام بندی) و شرایط بدون آبیاری تکمیلی به عنوان کرت های اصلی و رقم با سه سطح(محلی، آرمان و آزاد) به ...