عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1554

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه ی آموزش کاهش زورگویی بر میزان این رفتارهای کودکان پسر پایه‌های دوم و چهارم ابتدائی شهر اصفهان بود. این پژوهش به روش تجربی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. جامعه آماری، شامل کلیه ی کودکان پسر زورگو پایه های دوم و چهارم مقطع ابتدائی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-88 بود. نمونه در این پژوهش 40 نفر از کودکان زورگو بودند که از بین پایه های دوم و چهارم، چهار مدرسه که به صورت تصادفی چند مرحله ای از بین نواحی ...

یخبندان،بارش (برف، باران،تگرگ و ...)، گردوخاک، مه و بادهای شدید، پدیده‌های آب‌وهوایی هستند که می‌توانند در ایمنی جاده‌ها تأثیرگذار باشند و باعث افزایش تصادفات جاده‌ای شوند. این پژوهش به بررسی ارتباط بین تصادفات و شرایط جوی و میزان تأثیرگذاری این عوامل در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان اصفهان (بزرگراه اصفهان ـ فریدون‌شهر) پرداخته است.جهت نیل به این هدف از آمار روزانه ایستگاه‌های سینوپتیک موجود در محور مورد مطالعه شامل ایستگاه‌های اصفهان، فرودگاه شرق اصفهان، نجف‌آباد، داران و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین میزان رابطه شرایط ارگونومیک و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بهره جویی شد، و برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش جهت بررسی میزان فرسودگی کتابداران، و سیاهه بازبینی استانداردها و اصول ارگونومی به منظور ارزیابی شرایط ارگونومیک استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان که تعداد آنها 61 نفر است، می باشد. پژوهش به صو ...

چکیده : 1 - فرض رشد جمعیت براساس نرخ گذشته یعنی رقم 03ˆ10 امکان‌پذیر نخواهد بود. 2 - نرخ رشد جذب استاد و هیئت علمی در سالهای بررسی رقم 79ˆ4 متناسب با نرخ رشد دانشجو رقم 03ˆ10 نبوده است . 3 - نرخ رشد ظرفیت در طی سالهای بررسی 42ˆ3 با نرخ رشد دانشجو 03ˆ10 متناسب نبوده است . با توجه به محاسباتی که براساس فرضهای مختلف در این فصل آمد، به نظر می‌رسد شاخص‌های ارائه شده در کتاب برنامه بخش آموزش‌عالی از جمله شاخص نسبت مدرس به دانشجو 15 شاخص دقیق و کاملی برای تک تک واحدهای آموزشی این وز ...

هدف از این مطالعه بررسی نیازهای یادگیری زبان خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه اصفهان در رشته های زیست شناسی، روانشناسی، تربیت بدنی، حسابداری و فلسفه ی غرب میباشد. در مجموع 80 دانشجودر پنج رشته ی متفاوت از دانشگاه اصفهان در این پژوهش شرکت داشتند.علاوه بر این هشتاد دانشجو، 25 استاد دروس تخصصی و 7 استاد زبان انگلیسی در این مطالعه شرکت نمودند. این تحقیق بر اساس بررسی کمی-کیفی با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه و متون خواندن طراحی گردیده است. به منظور بررسی دیدگاه های ش ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی هویت دینی و شادمانی در دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بود. از میان جامعه آماری فوق 106 نفر زن و 94 مرد به صورت تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های شادمانی آکسفورد و پرسشنامه هویت دینی محقق ساخته بود. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/85 برای پرسشنامه ی محقق ساخته برآورد گردید، همچنین این ضریب در پرسشنامه ی شاد ...

هدف این پژوهش، تعیین تاثیرآموزش مهارت های زناشویی بر اساس مدل گاتمن بر میزان هوش هیجانی، ثبات تعاملات زناشویی و سبک ازدواج زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. نمونه پژوهش از میان مراجعان به مرکز مشاوره ی الفبای زندگی شهر اصفهان در سال 1389 به شیوه ی در دسترس انتخاب شد. به منظور اجرای پژوهش 32 نفر در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گواه (16) نفر به طور تصادفی جایگزین شدند.متغیر مستقل، مهارت های زناشویی بر اساس مدل گاتمن بود که در 1 ...

اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر مهارت‌های اجتماعی بر میزان رفتارهای قربانی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه گیری این پژوهش تصادفی چند مرحله ای بود که در طی سه مرحله صورت گرفته است. ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان، از بین شش ناحیه، یک ناحیه ی آموزشی به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس با مراجعه به ناحیه ی انتخابی، چهار مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و بعد با حضور در مدارس و مراجعه به پایه‌های دوم و چهارم دبستان‌های پسرانه ی شهر ا ...

نیروی انسانی کارآمد و خلاق مهمترین دارایی یک سازمان است. به همین دلیل طی دهه های اخیر سازمانها توجه خاصی به نیروی انسانی سالم معطوف داشته و پژوهشگران حوزه مدیریت منابع سازمانی و رفتار سازمانی بر وجود بازخوردهای متفاوت کارکنان درباره کار و رفتارهای مرتبط با این بازخوردها تاکید کرده اند. از جمله مهمترین بازخوردهای مرتبط با کار، فرسودگی و اشتیاق شغلی هستند که به عنوان دو نقطه مقابل یکدیگر شناخته شده اند. هدف این پژوهش بررسی مفهوم فرسودگی شغلی و اشتیاق شغلی و ارتباط این دو مفهوم ...