عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 898

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای مهم سلامت روانی و جسمانی از طریق طراحی و آزمودن الگویی از متغیرهای مهم شخصیتی و شغلی بود. نمونه این پژوهش شامل 311 نفر از پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که به روش نمونه گیری مرحله ای نسبی انتخاب شدند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار های SPSS ویراست 16 و Amos ویراست 16 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها ن ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان انطباق آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع کوچک در شهرستان اهواز بود. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی بود و از روش مصاحبه برای جمع‌آوری داده‌های کیفی و از روش پیمایش برای جمع‌آوری داده‌های کمی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان، مدیران و کارشناسان شهرک‌های صنعتی و مدیران و هنر آموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان اهواز بودند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند با شیوه‌ی انتخاب موارد مطلوب استفاده شد و با 10 نفر از مد ...

پژوهش حاضر به بررسی میران انطباق قواعد لوتکا و پائو با تعداد نویسندگان و مقالات آنان در حوزه های علوم رایانه و هوش مصنوعی در پایگاه استنادی وب آو ساینس طی سال های 1986 تا 2009 و مقایسه نتایج این دو حوزه با یکدیگر پرداخته است. هدف دیگری که سعی می شود به آن دست یافت عبارت است تعیین معیارهای بررسی قواعد لوتکا و پائو. پژوهش حاضر از نوع تحلیل استنادی بوده و با استفاده از قواعد و شاخص های علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات تولید شده توسط پژوهش گران در حوزه های علوم کام ...

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده‌ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای محقق ساخته می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش 292 نفر از اعضای هیأت علمی دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مهم‌ترین عامل ترغیب‌کننده‌ی سیاسی و علمی- پژوهشی، "انعقاد تفاهم‌نامه‌ها ...

هدف این پژوهش، بررسی همزیستی مسالمت‌آمیز به مثابه‌ی هدفی تربیتی و بازتاب آن در کتاب‌های درسی مقطع متوسطه نظام آموزش و پرورش ایران است که با دو روش تحقیق تحلیلی-انتقادی و تحلیل محتوا انجام گردید. در چند دهه اخیر، از واژه همزیستی، در مباحثی چون روابط بین افراد، گروه‌ها و کشورها، بیشتر استفاده شده است. دو دیدگاه درباره تلاش برای تحقق همزیستی در اجتماع وجود دارد: دیدگاه نخست، با نگاهی مثبت، دست‌یابی به همزیستی را وظیفه کلیه سازمان‌ها و گروه‌های متفاوت جامعه می‌داند و آنرا هدفی مش ...

در این پایان نامه به بررسی نگرشهای فلسفی تربیتی دبیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان اهواز پرداخنه شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه پاتریشا جرسین بوده است و ابزار چهار نگرش پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، و جودگرایی و بتیادگرایی را مورد بررسی قرار می دهد.جامعه آماری دبیران زن شاغل در نواحی چهار گانه شهر اهواز می باشند .نمونه آماری به تعداد208 نفر بوده اند. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها مشحص شد که نگرش این دبیران پیشرفت گرایی می باشد ...

پایان نامه حاضر به بررسی ایده استقلال اخلاقی به عنوان یک هدف تربیتی پرداخته است. بدین منظور به شیوه تحلیلی و استنتاجی، پس از بررسی تاریخچه و مفاهیم مختلف استقلال اخلاقی، مفهوم عقل گرایانه آن برای تعلیم و تربیت تشخیص داده شده است. سپس مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی استقلال اخلاقی بررسی شده و پیش فرض های آن استخراج گردیده و با توجه به مبانی آن، استقلال اخلاقی به عنوان یک هدف تربیتی تبیین و توجیه و در پایان راهکارهایی برای پرورش آن ارائه شده است. ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل مبانی فلسفی، دینی و فرهنگی "حفاظت از محیط‌زیست" به‌عنوان یک هدف تربیتی بوده که به شیوه‌ی توصیفی، تحلیلی و استنتاجی انجام‌گرفته است. مطالعات فراوانی که در حوزه محیط‌زیست صورت گرفته است در درجه اول نشان می‌دهد که وضعیت کنونی محیط‌زیست نامطلوب است. دودسته از عوامل باعث به وجود آمدن وضع موجود شده‌اند. دسته‌ی اول عواملی مانند تغییر اقلیم که انسان در آن‌ها نقشی ندارد. دسته دوم عواملی مانند آلودگی هوا، تخریب جنگل‌ها و نظیر این‌ها که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی مبانی نظری "نوعدوستی" به عنوان یک هدف تربیتی بود که به شیوه تحلیلی – استنتاجی انجام شد. نوعدوستی که نقطه مقابل خودگرایی به شمار می‌رود، به کمک و یاری رساندن به دیگران بدون انتظار پاداش یا منفعت شخصی اشاره دارد. این مفهوم(نوعدوستی) که اولین بار توسط آگوست کنت به کار رفته است، دارای ریشه‌های عمیقی در ادیان الهی و تاریخ اندیشه بشر می‌باشد و همانند هر مفهوم دیگری مبتنی بر مبانی نظری خاصی است. برشمردن نوعدوستی در زمره اهداف تربیتی، نیازمند آن است که ...