عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 428

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت دانشجویان در فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش میدانی انجام شده‌است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی92-91 بودند (11290=N). حجم نمونه به روش تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعیین شد (375=n).ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی،پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عوامل بیرونی انگیزشی شامل 33 سوال در 4 حیطه؛ و عوامل درو ...

چکیده: هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر مصرف یک نوشابه انرژی‌زای ورزشی با یک محلول قندی ساده بر توان بی هوازی، شاخص خستگی، سطوح لاکتات و گلوکز خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی بود. 10 دانشجوی پسر از بین 20 دانشجوی داوطلب واجد شرایط به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. همه این ده نفر در سه مرحله مورد آزمایش قرار گرفتند، در مرحله اول بعد از مصرف نوشابه انرژی‌زای ورزشی، در مرحله دوم بعد از مصرف محلول قندی ساده ایزوکالری شده با آن و در مرحله سوم بعد از مصرف دارونما. آزمون شام ...

موضوع:هدف تحقیق حاضر بررسی مقایسه روش های مختلف سرد کردن بر ضربان قلب و میزان دفع لاکتات خون متعاقب یک فعالیت شدید بیشینه در دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. روش ها:روش تحقیق تعداد24 نفر از دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز با دامنه سنی 28-20 سال وحداکثر اکسیژن مصرفی بین45-35 لیتر بر دقیقه و به روش نونه گیری در دسترس شرکت کردند.پس از سنجش های مربوط به سن،قد،وزن آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه تجربی قرار گرفتند و گروه ها به طور ج ...

بدون شک ورزش مهمترین عامل در کسب سلامتی افراد می‌باشد، لذا توجه و بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت ورزشی و اطلاع از مکان‌یابی مناسب اماکن و دسترسی آسان به آنها بسیار حائز اهمیت است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توزیع فضایی اماکن ورزشی شهر ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و رویکرد ANP می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه‌‌ی آماری اول را خبرگان تشکیل می‌دهند که شامل کلیه اساتید مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و اساتید دانشکده علوم زمین، گروه جغراف ...
نمایه ها:
gis | 
anp | 

هدف پژوهش حاضر نظرسنجی و نیازسنجی دوره‌های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرد بود.این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی که به روش پیمایشی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرکرد (110=N)، بودند که نمونه آماری به روش سرشماری و برابر با جامعه آماری انتخاب گردید(110=n=N). ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ی محققساخته‌ی ویژگی‌های فردی،هم‌چنین دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی نظرسنجی و نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت بود ...

متفکران استراتژیک، عاملان اصلی تغییر در هر سازمان هستند. هدف از انجام تحقیق حاضر سنجش تفکر استراتژیک و تحلیل رابطه آن با ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان خوزستان می باشد. این پژوهش از لحاظ روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روسا، نواب روسا و دبیران هیئت های ورزشی و اعضای شورای راهبردی ورزش استان خوزستان بود که به روش نمونه گیری سرشماری ۱۵۰ نفر بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تعدیل یافته تفکر استراتژیک بر اساس مولفه های مدل ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل موثر برحضور تماشاگران تیم های تبریزی درمسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بود. پژوهش از نوع توصیفی_پیمایشی است. پرسش نامه تعدیل شده در این تحقیق قبلأ توسط اسکافیلد(1983)، کاسکی(1994)، گرین(1995)، ژانگ(1995)، المیری(1388) مورد استفاده قرار گرفته بود، بطوریکه عوامل موثر بر حضورتماشاگران در ورزشگاه ها را در پنج حوزه فردی، اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت های تماشاگران و امکانات استادیوم را در 41 سوال مورد ارزیابی قرارداده بود. محقق آن را اصلاح ...

هدف اساسی از انجام تحقق حاضر" ارزشیابی کیفیت آموزشی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی منتخبی از دانشگاه‌های دولتی کشور از دیدگاه دانشجویان این رشته " می‌باشد تا از طریق آن به توصیف وضعیت موجود دوره پرداخته و با ارائه راهکارهای مناسب به بهبود کیفیت آموزشی آن کمک گردد.در این پژوهش توصیفی –تحلیلی که به روش میدانی انجام شده است،تعداد کل جامعه آماری در این تحقیق728 نفر می‌باشند. نمونه تحقیق متشکل از تمام دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی از9 دانشگاه و موسسه آموزش عالی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و معاونین اداره‌های تربیت‌بدنی و روسا و نایب رئیسان هیأت‌های ورزشی استان خوزستان بود (118=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی‌های فردی، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط کاستا و مک کری (1992) و پرسشنامه مدیریت ...