عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 620

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مفاهیم مهم در حوزه روان‌شناسی اجتماعی است که در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مسائل زیست محیطی که به تازگی مورد توجه جدی جهانی قرار گرفته است، تنها با اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر وسیع در سبک زندگی مردم است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد بسیاری از مسائل اجتماعی از قبیل بزهکاری‌ها، جرایم و مشکلات رفتاری در جامعه با سطح نازل احساس مسئولیت فردی و اجتماعی رابطه دارد (سروش، 1390: 69). مسئولی ...

رساله ی حاضر با عنایت به نقش قابل توجه سرمایه اجتماعی و مولفه های آن از جمله اعتماد، شبکه روابط اجتماعی در تبیین واریانس احساس ناامنی اعضای جامعه درصدد است به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین ساکنان شهرستان بهبهان بپردازد .داده های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 385 نفر از میان ساکنین 15 تا 60 سال شهرستان بهبهان، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیده و جمع آوری شد. در این تحقیق احساس امنیت اجتماعی در سه بعد جانی، سیاسی ...

شماره دانشجویی: 9235112 نام: سارا نام خانوادگی: کشاورز عنوان پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تعهد اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نواح استاد مشاور: دکتر کریم رضادوست گرایش: محض رشته: جامعه شناسی درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد گروه: علوم اجتماعی دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه: شهید چمران اهواز تاریخ فارغ التحصیلی: 29/10/1394 ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و پیامدهای انزوای اجتماعی صورت گرفت. ارتباطات اجتماعی برای بهزیستی شخصی و همگانی اهمیت حیاتی دارند و پشتوانه‌‌‌ی لازم برای یکپارچگی و تعهد متقابل مردم جامعه هستند. دورکیم، تغییرات تعداد خودکشی در یک جامعه را با میزان همبستگی‌اجتماعی مرتبط یافت. در تعمیم نظری کار وی، انحرافات را به کمبود همبستگی پیوند داده‌اند. معنای عام انزوای اجتماعی همان کمبود همبستگی اجتماعی است. و در بررسی آن، بین دو سازه تمایز قائل شده‌ اند: انزوای اجتماعی به عنوان سنجش عینی ک ...

نیروی انسانی متعهد به اخلاق کاری و ارزش‌های سازمانی نه تنها عاملی برای برتری سازمان نسبت به سازمان دیگر است، بلکه مزیت رقابتی پایدار برای بسیاری از سازمان‌ها تلقی می‌شود. در واقع ،اخلاق یک ضرورت ولازمه ی یک جامعه سالم است. با این وجود، تقریبا این نگرش عمده در میان صاحبنظران و مسئولان جامعه وجود دارد که در جامعه ما یعنی ایران اخلاق کار و یا فرهنگ کار ضعیف ضعیف‌تر از کشورهای توسعه یافته است. گریز از محل کار، بی‌انگیزگی، اتلاف وقت در محل کار، سرگردانی افراد در مراجعات به سازمان ...

به منظور بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (در دو بعد ساختاری و کارکردی) و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در شهر اهواز نمونه ای به حجم 119 نفر ( 32 مرد و 87 زن) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ساختاری (تراکم، اندازه و فراوانی) حمایت اجتماعی کارکردی (عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف حمایت اجتماعی ساختاری (تراکم، اندازه و فراوانی) و کیفیت زندگی و همچنین ابعاد حمایت اجتماعی کارکردی ...

امروزه ترس از جرم به واقعیت اجتماعی متمایز و حتی مهم‌تر از خود جرم مبدل شده و موضوعی است که بحث امنیت در شهرها را به چالش کشیده و بدین سبب مورد توجه محققین علوم اجتماعی و جرم‌شناسی قرار گرفته است. رساله حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم انجام گرفته است. در این پژوهش، نظر بر این است که ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر ترس از جرم موثر است و این عوامل به نوبه‌ی خود در ارتباط با ویژگی‌های زمینه‌ای موجد سطوح متفاوتی از ترس از جرم می‌گردد. ...

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی و مشارکت اجتماعی به عنوان یک مولفه اساسی زندگی اجتماعی و جامعه مدنی از موضوعات مهم جامعه‌شناسی به‌شمار می‌رود. مطالعه چگونگی رابطه ارتباطات درونی خانواده به عنوان نخستین عامل جامعه‌پذیری افراد با پدیده مشارکت اجتماعی، امر مهمی در جامعه‌شناسی خانواده می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار قدرت در خانواده بر مشارکت اجتماعی زنان متأهل شهر اهواز می-باشد. مورد مطالعه پژوهش زنان متأهل 60-20 ساله می‌باشند. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری ا ...

در دنیای پویا و رقابتی امروز، دانش و یادگیری سازمانی از منابع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی هستند. اهمیت این عوامل به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند. در اجراي اثربخش مديريت دانش، نوع تعاملات انساني و اعتماد میان آنها حائز اهميت است. توجه به ارتباطات و تعاملات اثربخش ميان افراد سازمان و ايجاد جوي آكنده از اعتماد متقابل ميان آنان، ما را به مفهوم سرمايه اجتماعي نزديك مي‌سازد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیری ...