عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1363

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله مساله اثر حکم ورشکستگی بر معاملات و امور تاجر در حقوق ایران و انگلستان که از ابعاد مختلفی دارای اهمیت می‌باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این بررسی در حقوق ایران بیشتر در رابطه با مواد 418، 423، 242، 425، 426و 557 و بعضی از مواد دیگر قانون تجارت و نظرات نویسندگان و شارحین حقوق تجارت و در حقوق انگلستان عمدتا براساس مواد 238 تا 245 قانون توقف و ورشکستگی 1986 در مورد معاملات شرکتهای متوقف که حکم تصفیه اموال آنها صادر گردیده و مواد 339 تا 345 قانون مذکور در مورد معا ...

اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولتها زمانی به تصویب مجمع عمومی رسید که در اثر تحولات جامعه بین‌المللی، دولتها متوجه شده بودند که دیگر نمی‌توانند روابط خود را صرفا بر مبنای حقوق همزیستی بنا نهند، بلکه نیازمند همکاری با یکدیگر و به عبارت دیگر، نیازمند حقوق و اصول همکاری هستند تا دوام و بقاء و پیشرفت خود و جامعه بین‌المللی را شاهد باشند.لذا میتوان گفت که اعلامیه مذکور در هنگامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید که جامعه بین‌المللی از حقوق مبتنی ...

در این رساله ما می‌خواهیم بدانیم که کشورها تاچه حد آمادگی دارند از طریق قوانین اساسی و دیگر قوانین و ضوابط مجری و حاکم در قلمر خود، معیارهای بین المللی به خصوص آنهائی را که از طریق معاهدات پذیرفته‌اند، به مرحله اجرا بگذارند و بدان عمل نمایند. در پی‌یافتن پاسخ سوال فوق یعنی مکانیسمهای داخلی که دولتها برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود تهیه و تدارک دیده‌اند، درصدد برآمده‌ایم در بدو امر تحت عنوان کلیات مبانی الزام دولتها و سپس دکترین حقوقی در زمینه ارتباط حقوق بین‌الملل و حقوق داخ ...

موضوع این رساله "بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی و مطالعه تطبیقی آن از دیدگاه حقوق جزای بین‌الملل" است . محتوای این دو ماده شامل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری ایران است . لذا نگارنده سعی دارد که این اصل را در حقوق ایران بررسی کرده و سپس یک بررسی تطبیقی در این زمینه بدست دهد. از آنجا که دو ماده مذکور دارای سابقه طولانی بوده و نیز در جریان قانونگذاری‌های مختلف و در گذشت زمان، هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی دچار تغییراتی گردیده، لذا یک مطالعه تاریخی نیز در موضوع صور ...
نمایه ها:
ایران | 

این پایان‌نامه از دو بخش کلی تشکیل شده است . بخش اول که بیشتر در آن به کلیات پرداخته‌ایم خود شامل سه فصل است . فصل اول اشاره‌ای است به لزوم حمایت از کار کودکان و نوجوانان در دنیا و پیشینه‌ای نیز در رابطه با حقوق کار کودکان و نوجوانان در ایران مورد توجه قرار گرفته است . در فصل دوم از بخش اول به بررسی عوامل موثر در استفاده از نیروی کار کودکان و نوجوانان و سپس راههای مقابله با آن پرداخته‌ایم و در پایان بخش اول، منابع حقوق کار ایران را در فصلی جداگانه (فصل سوم) بیان کرده‌ایم. بخش ...
نمایه ها:
کودک | 
ایران | 

آنچه مسلم است حقوق بشر دارای ابعاد تاریخی، فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی است که نباید آن را از نظر تقسیم‌بندی حقوقی با حقوق انسانی (بشردوستانه) برابر دانست . در خصوص ابعاد حقوقی آن بطور اجمال باید گفت که حمایت و رعایت واقعی حقوق بشر مستلزم دو شرط است ، -1 شناسایی این حقوق -2 اعمال و اجرای آن بر اساس ابزارهای حقوقی داخلی و بین‌المللی. از نظر داخلی اغلب کشورها حقوق بشر را در قوانین اساسی خود وارد کرده‌اند در سطح بسیار کلی، نخستین متون ...
نمایه ها:
دولت | 

بطور کلی تحقیق حاضر در روند کلی خود در تلاش برای پاسخ به این سوال اساسی است که آیا با توجه به مقررات میثاقهای بین‌المللی حقوق‌بشر و اولین پروتکل اختیاری مربوط به میثاق حقوق مدنی و سیاسی بعنوان یکی از محورهای اصلی بحث ، شیوه‌های نظارتی موجود در این میثاقها به تنهایی برای نظارت برآنها کافی است و نظارت براین اسناد مهم حقوق بشری را صرفا" باید در محدوده شیوه‌های نظارتی مذکور پیگیری کرد یا با توجه به وظایف و صلاحیتهای نهادهای حقوق‌بشری سازمان ملل متحد که در ارتباط با میثاقها هستند ...

پایان‌نامه حاضر در دو بخش (حقوق ایران و انگلیس) تدوین و تنظیم شده است و بخش نخست (حقوق داخلی) مشتمل بر پنج فصل و هر فصل مرکب از دو مبحث و هر مبحث نیز متشکل از چند گفتار می‌باشد و در مبحث اول فصل نخست تلاش شده که یک آشنایی مقدماتی و کلی از تاسیس قرارداد ارفاقی برای خواننده محترم حاصل شود و لذا ضمن گفتارهای مندرج ابتدا از سابقه تاریخی قرارداد ارفاقی و زمینه‌های پیدایش این نهاد بحث شده است و سپس به تعریف و ماهیت حقوقی و نیز اوصاف قرارداد ارفاقی اشاره گردیده است و از آنجائیکه قرا ...
نمایه ها:
ایران | 
حقوق | 

از آنجایی که تحقیق حاضر نوعی کار تطبیقی است ، طبیعتا انجام آن نیز با مشکلات فراوانی همراه بوده است . به طوریکه راجع به تاسیس آزادی مشروط در حقوق انگلستان تقریبا هیچگونه کتاب یا مقاله‌ای که به فارسی نوشته یا ترجمه شده باشد یافت نگردید. و تنها از چند مقالهء ترجمه شده راجع به نظام حقوقی انگلستان استفاده گردید. وضع در مورد کتب و منابع ترجمه نشده اندکی بهتر بود. لکن مشکلی باقی می‌ماند قدیمی بودن اکثر این منابع بود. که آن هم با کمکهای بی‌شائبهء استاد محترم سرکار خانم دکتر مهرا تاحد ...