عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 570

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده این مطالعه دو هدف اصلی دارد. اولین آن‌ها شناسایی و مشخص نمودن ماهیت رفتارهای فراشناختی به نمایش گذاشته توسط دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و چگونگی تغییر این رفتارها در طول فرآیند حل مسئله ریاضی است. علاوه بر شناسایی رفتارهای فراشناختی، هر الگویی از اعمال فراشناختی که امکان پیشنهاد آن وجود دارد، مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف دوم تشخیص دادن میزان ارزش قائل شدن دانش‌آموزان نسبت به مسائل ریاضی و ارتباط این موضوع با فراشناخت می‌باشد. در این پژوهش دوازده نفر از دانش‌آموزان سال ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا می‌باشد که با روش توصیفی انجام گرفته است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل محتوای کتاب تازه‌تألیف ریاضی پنجم در سال تحصیلی 95- 94 می-باشد. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک ویلیام رومی است که بر اساس آن محتوای پویا از محتوای غیر پویا تفکیک می‌شود. جامعه آماری شامل محتوای کتاب تازه تألیف ریاضی پنجم در سال تحصیلی 95- 94 بوده است و نمونه آماری نیز با جامعه آماری یکسان است. واحد تحلیل شامل متن، تصاویر و تمرین‌های کتاب مذکور می‌باشد. با توجه به نتایج ...
 
چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی میزان انطباق پذیری سوالات آزمون های پایان نیمسال دروس ریاضی عمومی (1) در دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان با طبقه بندی بلوم حیطه شناختی می باشد. برای این کار بعد از جمع آوری نمونه ای از آزمون های موجود در درس مذکور برای رشته های مختلف از قبیل ریاضی، آمار، فنی و مهندسی، زیست شناسی، زمین شناسی، کشاورزی، اقتصاد و حسابداری به تحلیل آنها پرداخته ایم، ابتدا با توجه به تعاریفی که بلوم و همکاران او برای هر سطح از سطوح حیطه شناخت ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه‌ي متغيرهاي فردي و کلاسي مربوط به باورهايي از معلمان رياضي دوره‌ي متوسطه است، که بر روش تدريس تاثير مي‌گذارند.روش تحقیق از نوع توصیفی پیش‌بینی است. شرکت‌کنندگان شامل 19معلم ریاضی دوره‌ی متوسطه و 24 دانشجویکارشناسی ارشد آموزش ریاضی، هم‌چنین150 نفر از دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه شهر کرمان می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ي پيمايش باورها، پرسشنامه‌ي پيمايش ساخت‌و‌سازگراییمحيط کلاس‌درس، مصاحبه‌ي نيمه‌ساخت‌يافته و مشاهده‌ي کلاس-درس مي‌باشد ...

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ریاضی دانش آموزان، دانش ریاضی آنها است . تقسیم بندی دانش ریاضی مانند بسیاری از مباحث دیگر آموزش ریاضی در سال های اخیر تکامل یافته و دستخوش تغییراتی گشتهو در اکثر مدلهای تقسیم بندی دانش ریاضی بر اساس نوع به دانش رویه ای در مقابل دانش مفهومی دسته بندی شده و در مورد رابطه ی بین این دو دانش نیز دیدگاههای متفاوتی همچون دیدگاه برهمکنشی پویا، دیدگاه تکوینی و دیدگاه رفت و برگشتی مطرح شده اند. در این پژوهش نحوه ارائه ی مطالب از لحاظ مفهومی و رو ...

یکی از حوزه های تحقیقاتی آموزش ریاضی که اخیراً مورد توجه جامعه ی جهانی قرار گرفته است، طرح مسئله می باشد. تحقیقات انجام شده در آموزش ریاضی، از پیوند طرح مسئله با بسیاری از حوزه های پژوهشی دیگر نظیر؛ حل مسئله، خلاقیت و غیره خبر می‌دهند. پژوهش حاضر نیز سه هدف عمده را در رابطه با طرح مسئله دنبال می‌کند، که عبارتند از: ارزیابی توانایی دانش آموزان در طراحی مسائل ریاضی (هندسه)، بررسی رابطه‌ی طرح مسئله با خلاقیت، و بررسی رابطه ی طرح مسئله با دانش ریاضی دانش‌آموزان. در این پژوهش تعدا ...

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه باورهای معلمان و دانش‌آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی است. آگاهی از باورهای معلمان و دانش‌آموزان در مورد نقش جنسیت در ریاضی باعث بهبود عملکرد معلمان در تدریس و همچنین ایجاد تساوی جنسیتی در حوزه‌ها و مشاغل مرتبط با ریاضی برای دختران و پسران می‌شود.در پژوهش حاضر، محقق با استفاده از یک نمونه انتخابی هدفمند شامل 400 نفر دانش‌آموز دوره دبیرستان (200نفر دختر و 200 نفر پسر) و 9نفر معلم و به کار بردن پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی لدر وفورگز (20 ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی بین اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی با مشکلات یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان پایه دهم در شهر کرمان بود. حجم نمونه مورد مطالعه 332 نفر بود. روش نمونه‌گیری از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چندمتغیری در مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار سنجش، مقیاس اضطراب ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی و مشکلات یادگیری ریاضی بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دادکه اضطراب ریاضی از سه مولفه اضطراب امتحان، اضطراب درس ریاضی و اضطراب موضوعی تشکیل شده و ...
نمایه ها: