عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 157

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی بر پایه نظریه خودمختاری بوده است، بنابراین روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور از بین ورزشکاران راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون و تنیس) استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات شهرستانی، 298 نفر بصورت تصادفی طبقه‌ای بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. درجمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های انگیزش ورزشی(پلی‌تیر و همکاران،19 ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تیمهای سوپر لیگ والیبال استان کرمان بر توسعه والیبال استان از دیدگاه ورزشکاران و مربیان انجام شد . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران والیبالیست مرد استان و هچنین کلیه مربیان والیبال مرد استان که دارای کارت مربیگری بوده اند و نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان 305 نفر از ورزشکاران والیبالیست و 69 نفر ازمربیان ، جمعاً 374 نفرکه براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند . ابزاراندازگیری این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که براساس روشهای رایج ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه‌ای فدراسیون پزشکی ورزشی بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور، (5538=N) بود،که تعداد 426 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و بیمه تایی ...

تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون یکی از انواع فعالیت های اوقات فراغتی برای افراد محسوب می شود. بنابراین استفاده بهینه از پتانسیل های نهفته در این برنامه ها در جهت توسعه همه جانبه ورزش می تواند مفید باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه بانوان دانش آموخته تربیت بدنی شاغل شهر کرمان در مورد برنامه های ورزشی تلویزیون طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفی و از نظر هدف کاربردی بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، ...

تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی تعلیم و تربیت نقش مهمی را در فرایند رشد جسمانی و روانی ایفا می نماید و یکی از دروس اصلی در بسیاری از کشورهاست .توجه به درس تربیت بدنی در برنامه های آموزشی مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو ، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می داندو به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه ی جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه ی تربیت بدنی موظف می کند. هدف از اجرای این پژوهش ...

در جهان امروز دانشگاه های نسل سوم، کارآفرین، ارزش‌آفرین، ثروت‌آفرین و جامعه محورند و یکی از ویژگیهای آنها تولید دانش کاربردی و ارائه آنها به جامعه است. بر همین اساس این پژوهش با هدف ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در دانشکده‌های تریت‌بدنی کشور اجرا گردید. روش تحقیق از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت‌علمی مدیریت ورزشی شاغل در دانشکده‌های دولتی علوم ورزشی کشور در سال تحصیلی 95-94 بود. روش نمونه گیری از نوع سرشماری بود (118N=) که 100 پرسشنامه ...

انجام فعالیت بدنی به عنوان یک ابزار کارآمد، مدیران را در بهره ور ساختن سازمان کمک می کند، در این راستا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط فعالیت بدنی با استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان دستگاه های اجرایی استان یزد می باشد. روش پژوهش حاضر همبستگی بود و ابزار جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه فعالیت بدنی بک، پرسشنامه استرس شغلی وندروف و پرسشنامه فرسودگی شغلی هازل و مسلش بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصین مربوط تعیین شد و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کر ...

هدف از این تحقیق بررسی کاهش حجم های تنفسی پس از فعالیت در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی می باشد. از این رو ابتدا 1690 نفر از دانش آموزان با توزیع پرسشنامه جهت شناسایی افراد دارا و فاقد علامت شناسایی شدند . پس از جمع آوری اطلاعات 144 نفر(95 نفر فاقد علامت با میانگین سن96/0± 15/13 و میانگین قد 61/7 ± 17/154 و 48 نفر دارای علامت با میانگین سن92/0 ± 18/13 و میانگین قد79/22± 07/ 152) صورت تصادفی هدفمند جهت اجرای آزمون عملکرد ریوی انتخاب شدند. از این تعداد تست عملکرد ریوی قب ...
نمایه ها:
آسم | 

سطوح تستوسترون خون با بالا‌ رفتن سن کاهش ‌می‌یابد که این کاهش در ‌طی استرس‌های فیزیولوژیک یا ناشی‌ از بیماری از ‌قبیل جراحی قلب‌ باز سریع‌تر می‌شود. از ‌طرفی طبق مطالعات‌ انجام ‌شده، هورمون‌ تستوسترون نقش موثری بر ‌بهبود عملکرد‌ عضلات و افزایش اتساع‌‌ پذیری عروق دارد. بر ‌اساس این اطلاعات و با‌ توجه‌ به کاهش قابل‌ توجه در سطوح هورمون‌ تستوسترون در افراد ‌مسن، به دنبال عمل بای‌ پس عروق‌ کرونر(CABG)، مطالعه‌ حاضر با ‌هدف بررسی تاثیر هورمون‌ تستوسترون بر قدرت‌ عضلانی، ظرفیت‌ ورز ...