عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 483

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکر در باب حقیقت هنر در بین اندیشمندان معاصر ایرانی، در دهه های اخیر با جدیّت و شدت بیشتری دنبال شده و با پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت آن، مورد توجه بیشتری از متفکران با دیدگاه های عرفانی و فلسفی، قرار گرفته است. در مراحل تکوین و تکامل آرای متفکران معاصر با دیدگاه های عرفانی و فلسفی در باب حقیقت هنر، نخستین بار تأثیرپذیری از مطالعات و نظریات اندیشمندان غربی و شرقی دیده می شود که برخی از اندیشمندان نیز با توجه به معنی هنر در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی، به ارائه ی آرای خویش پر ...
نمایه ها:
معاصر | 
iran | 

چکیده: در هنر پست‌مدرن و معاصر، با بیشتر مورد توجه قرار گرفتن «مفهومِ» پنهان در اثر هنری و مطرح شدن مباحث هرمنوتیک و بینامتنی، توجه به نقش «عنوان» در انتقال مفهومِ اثر افزایش می‌یابد. در این میان، هنر مفهومی، بیش از سایر گرایش‌ها بدان اعتنا نموده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناخت عملکرد «عنوان» در آثار تجسمی هنر مفهومی و تأثیر آن بر برداشت مخاطب از این آثار می‌باشد. پژوهش بر اساس یک روش ترکیبیِ متوالی، مشتمل بر سه مرحله‌ شکل گرفته که در مرحله‌ی اول، از روش «توصیفی-تحلیلی» ...

هنر در تقابل با اجتماع میتواند عنوان هنر اعتراض آمیز یا نقد اجتماعی را نیز داشته باشد. هنرمندان معاصر ایرانی ، به سبب ظرفیت های با?ی هنر جدید در استفاده از رسانه های مختلف بیان هنری و پرداختن به مضامین اجتماعی، آثاری پدید آوردند که دغدغه های اجتماعی را عیان میکند. در این پژوهش سعی بر این بوده است که با مقایسه آثار هنر جدید ایران و هنر مفهومی غرب در آثاری با مضامین اجتماعی، به ویژگی های نقد اجتماعی در هنر جدید ایران بپردازیم. در شرح هنر مفهومی غرب بیشترین بهره را از کتاب هنر ب ...

در این پایان نامه تلاش بر این بود تا با تحلیل مفاهیم و عملکرد هنر صدا، این هنر به عنوان یک جنبش هنری در هنر معاصر منش نمایی شود. ازاین رو، ضمن بررسی شرایطِ پیدایش و رواج هنر صدا، این هنر به عنوان یک رسانه هنری جدید در هنر معاصر مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و مستندات صوتی و ویدئویی آثار، 5 مولفه اصلی که نمایان گر هویت هنر صدا بودند، تحلیل شدند. «صدا به عنوان عنصر اصلی فرا-شنیداری، زمان، فضا، بافتار، و مفهوم» 5 مولفه ای بودن ...

از آنجایی که قبل از هر روز دیروزی بوده است برای یافتن نقش زن در هنر معاصر ناگزیر از مطالعه تاریخی هنر ایران هستیم. هدف این پایان نامه معرفی زن در آثار هنری ایران باستان (پیش از تاریخ تا قبل از ظهور اسلام) ات. در کنار این گرداوری بررسی عوامل تاثیرگذار از جمله اعتقادات مذهبی، خانواده، سیاست و اجتماع بر نقش زن در هنر ایران باستان صورت گرفته. روش بررسی با توجه به کمبود منابع و عدم دسترسی به آثار کتابخانه ای بوده و پس از تهیه تصاویر شرح مطالب و تحلیل آن در نهایت مقایسه با سایر آث ...
نمایه ها:
زن | 
هنر | 
ایران | 
اسلام | 

نقاشی ایرانی جهان رازها و رمزهاست. رنگ های ناب و بی بدلیل نقاشی ایرانی سرچشمه زیبایی و شکوه وصف ناپذیری است که جلوه گر فضای معنوی خاص می باشد. حقیقتا این فضای معنوی برگرفته از صفای باطنی هنرمند که متاثر از روح اسلامی و معنویت نهفته آن است بوده و پوشیده نیست که تعالیم سنتی و شریعت اسلامی و نیز جهان بینی و وحی اسلامی ، منشاء آفرینش چنین آثار شکوهمندی گردیده است. در این رساله معنویت نهفته در نقاشی ایرانی و اجزای تشکیل دهنده؛ آن مورد بررسی قرار گرفته و از آنجایی که هنر و معنویت ه ...
نمایه ها:

درمشرق زمین به خصوص در میان ملل مسلمان به خط علاوه بر این که میراث و آثار علمی پیشنیان به واسطه آن حفظ می شده، و نیز حامل وحی (کلام خدا) در قرآن بوده، توجه خاصی می شده است و آنان را بر آن می داشت تا سعی بر نوشتن خطی داشته باشند که شایسته نگارش کلام وحی باشد. که این امر شروعی بود برای پرداختن به جنبه ی زیبایی خط- خوشنویسی- که منجر به ابداع خطوط متنوع گشت. این پایان نامه با عنوان ریشه های هنر خوشنویسی در نوشته نگاری و نشانه نوشته فارسی، سعی در شناخت کامل ریشه های این هنر و ...

بنابر عنوان رساله تأویل رمزهای هندسی در فرهنگ و هنر اسلامی ایران، موضوع این تحقیق دستیابی به حقیقت رمز، شناخت ویژگی‌های انواع رمزهای هندسی و چگونگی انحاءِ تجلی مهمترین آنها در فرهنگ و هنر اسلامی ایران بوده است. این نوشتار با بهره‌گیری از روش‌های توصیفی و تحلیلی انجام و سپس با استفاده از شیوه‌های قیاسی و استقرایی به بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته است. این نوشتار براساس فرضیات؛ کیفیت به کارگیری رمز در فرهنگ اسلامی، ذکر انواع شاخص رمزهای هندسی و امکان تأویل برخی از آنها د ...

پایان نامه ی پیش رو به بررسی اقتصاد هنر و بازار نقاشی ایران طی سال های 1367 تا 1389می پردازد. با افزایش تعداد هنرجویان و دانش آموختگان دانشگاهی رشته ی نقاشی در طی این سال ها، تولید و عرضه ی آثار نیز به همان نسبت افزایش یافته است. فروش آثار هنرمندان ایران در بازار هنر خاورمیانه از سال 1385 به این سو، منجر به تحولاتی در بازار داخلی نقاشی ایران شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» بوده و گردآوری دادهها با شیوههای اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بحران های اجتماعی اق ...