عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3646

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
کنکاش پیرامون اوضاع صنایع حمل و نقل دریایی - بازرگانی ایران(در گذشته و اکنون و بررسی تاثیرات فرهنگی، اقتصادی و ... حاصل از فعالیت آموزشی دانشکدهء علوم و فنون دریایی چابهار، در تامین نیروی انسانی مورد نیاز این صنایع. چنانکه مشاهده‌می‌شود، موضوع پژوهش از دو بخش کلی تشکیل شده است . در ابتدا قصد بر این بود که فقط بخش اخیر و مصوب موضوع یعنی"بررسی تاثیرات حاصل از برنامه‌های آموزشی دانشکده علوم و فنون دریای چابهار بر صنعت حمل و نقل بازرگانی - دریایی ایران" مورد مطالعه و بررسی قرار گ ...

- بطور کلی علل و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان حول سه محور ذیل مورد بررسی قرار گرفت است : الف) عوامل فردی و خانوادگی ب) عوامل اجتماعی و اقتصادی ج) مسائل و مشکلات آموزشی. در این بررسی تعداد 19 فرضیه براساس محورهای فوق تهیه و تدوین گردید و با محاسبات آماری به محک تجربه و آزمایش گذاشته شد. تعدادی از این فرضیه‌ها مورد تائید قرار گرفت و به اثبات رسید و تعدادی دیگر مورد تائید قرار نگرفته است . متغیرهایی که روی افت تحصیلی دانشجویان به نحوی از انحاء موثر بوده‌اند عبارتند از: سهم ...

از آنجا که در انواع مختلف کتابخانه و از آن جمله کتابخانه دانشگاهی هدف از تلاشهای بخشهای مختلف ، سرویس سریع و دقیق است و این مهم را بخش امانت برعهده دارد، در این مختصر سعی شده است که بخش امانت یکی از کتابخانه‌های دانشگاهی مورد ارزیابی قرارگیرد. و برای این منظور کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران درنظر گرفته شده است . ...

این تحقیق در نیمسال دوم سال تحصیلی (1372-1373) درباره سبک مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و 14 کتابخانه دانشکده‌های آن در قیاس با سبکهای مدیریت لیکرت اجرا و انجام یافت . نظر کارکنان کتابخانه مرکزی در مورد شیوه عملکرد مدیریت در اعمال فرآیند رهبری (تعامل - نفوذ)، استفاده مدیریت از نیروهای انگیزشی بمنظور ایجاد تمایل به کار و فعالیت بیشتر در کارکنان کتابخانه، الگوهای ارتباطات بین مدیر و کارکنان، ارتباط بین خود کارکنان، نحوه تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی کتابخانه، هدفگذاری یا سیاس ...

با توجه به اهمیت کتابخانه‌های دانشگاهی بعنوان مراکز اطلاعاتی، تحقیق حاضر علاوه بر معرفی اجمالی دانشکده‌ها و کتابخانه‌های مورد پژوهش و مجموعه و نیروی انسانی آنها بعنوان زیربنا، به بررسی وضعیت فهرستنویسی و رده‌بندی در کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران پرداخته، داده‌های گردآوری شده توسط پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده از 15 کتابخانه دانشکده‌ای و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را همراه با 28 جدول و 17 نمودار تجزیه و تحلیل کرده، مجموعه و نیروی انسانی آنها را با استاندارده ...

موضوع این پژوهش بررسی وضعیت درخواستهای اطلاعاتی در کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه شهید چمران (اهواز) در سال تحصیلی 1373-1372 میباشد. در این بررسی کلیه درخواستهای مطرح شده (607 درخواست) طی ساعات حضور در کتابخانه‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته‌اند. روش بکار گرفته برای ثبت درخواستها روش میدانی به شیوهء نظارتی بوده است . با توجه به اهداف بررسی که عبارتند از: الف) پاسخ دادن به این پرسش که آیا خدمت مرجع در کتابخانه‌های مزبور لازم میباشد، و ب) در صورت نیاز به این خدمت چه با ...

این طرح درصدد بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر فرصتهای آموزشی میباشد که در آن صرفا" دسترسی به امکانات آموزش عالی مورد توجه بوده و دانشگاه ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعنوان جمعیت آماری انتخاب شده است . ...