عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1084

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی چگونگی استفادهء معلمان درس علوم تجربی دورهء ابتدایی و راهنمایی از طراحی درسی با هدف فعال کردن تدریس الف) هدف از این تحقیق بررسی چگونگی استفادهء معلمان درس علوم تجربی دورهء ابتدایی و راهنمایی از طراحی درسی به منظور بهرمندی از روش تدریس فعال می‌باشد در این تحقیق از روش زمینه‌یابی استفاده شده است در این راستا پژوهشگر از نزدیک روش تدریس علوم تجربی معلمان مورد مشاهده قرار داده است به همین منظور از یک برگ مشاهده (چک لیست) که منعکس‌کنندهء شاخصهای روش تدریس فعال بوده، استفاده گ ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء نگرش معلمان علوم و جغرافیا نسبت به نقش تصاویر آموزشی در یادگیری، با بکارگیری مناسب تصاویر کتابهای درسی در فرآیند آموزش رسمی انجام شده است . برای اجرای این پژوهش تعداد 100 نفر از معلمان علوم و جغرافیای مقطع راهنمایی شهرستان گرگان به شیوه تصادفی طبقه‌ای بعنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به وسیله مقیاس نگرش‌سنج و پرسشنامه کاربرد تصاویر کتابهای درسی، اطلاعات مورد نیاز گردآوری گردید. داده‌های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی، رسم نمود ...

براساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه‌های نظرسنجی معلمان و دانش‌آموزان، عملکرد دانش‌آموزان در آزمون علوم تجربی، تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی و تناسب آن با مراحل رشد ذهنی پیاژه نتایج زیر استنباط شده است . -1 به نظر معلمان، دانش‌آموزان از 13 درس کتاب علوم به اهداف دروس 1، 2، 3، 7، 12، 13 دست می‌یابند. -2 همهء دروس به جز دروس 5، 6، 11 دارای "توالی" مناسب برای ارائه مفاهیم علوم می‌باشند. -3 محتوای کتاب از نظر رعایت "اصل مداومت " در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. در 6 درس ...

در این مطالعه دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دید دانشجویان این دوره در سه مقطع زمانی و همچنین از دید استادان این دوره در سه زمینه، عملکرد دانشجویان، هدف‌های دوره و اجرای برنامه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است . پژوهش حاضر با پاسخگوئی به 12 سوال ویژه، در پی دسترسی به سه هدف کلی زیر بوده است : -1 بررسی هدف‌های دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی و زمینه‌های دسترسی به آنها. -2 بررسی وضعیت موجود آموزش در دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. -3 دستیابی به اطلاعات ، جهت ...

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش شیوه‌های مطالعه (دقیق‌خوانی، برنامه‌ریزی، پس ختام) بر روی یادگیری علوم اجتماعی دانش‌آموزان صورت پذیرفت ، آزمودنیهای این پژوهش شامل 72 نفر از دانش‌آموزان پسر سال دوم نظام جدید آموزش متوسطه شهرستان بابل در سال تحصیلی 1376-77 بودند که بوسیله روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و همتاسازی در 4 گروه 18 نفره انتخاب شدند. آزمودنیعای هر چهار گروه، متنی از علوم اجتماعی را برای مطالعه (بمدت 10 روز) دریافت کردند و در پایان مهلت مقرر، آزمونی که مرکب ا ...

تعیین سطوح شناختی پرسشها و تکالیف کتب علوم دوره ابتدائی در وضع موجود و اعتلای این سطوح به وضع مطلوب بر اساس طبقه‌بندی بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهای تدریس . این پژوهش شامل تعداد 581 سوال از پرسشها و تکالیف کتب علوم در پنج پایه مقطع ابتدائی در دو گروه :" به این پرسشها پاسخ دهید" و "آیا میدانید که " میباشد و ملاک مقایسه، طبقه‌بندی هدفهای پرورشی بلوم در حیطه شناختی است که شش سطح دانش ، درک ، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی را در بر میگیرد. این تحقیق از نوع توصیفی ...

هدف این تحقیق بررسی تطبیقی تکالیف و پرسشهای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی با عوامل خلاقیت گیلفورد می‌باشد، به این منظور پرسشها و تکالیف متن و آخر هر بخش در کتب درسی مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق روش "تحلیل محتوا" به شکل تجزیه و تحلیل پرسشها و تکالیف با استفاده از مدل "ساختار هوشی " گیلفورد مورد استفاده قرار گرفت . جامعه آماری این تحقیق کتب علوم تجربی دوره ابتدایی انتخاب گردید ولی به علت اینکه در کتاب پایه اول تغییراتی در حال انجام می‌باشد،این کتاب از جامعه حذف گردید و در ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان (رشته علوم تجربی) است در این پژوهش خودکار آمدی خودتنظیمی و عزت نفس به عنوان متغیرهای پیش بین و پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شوند نمونه تحقیق شامل 500 نفر دانش آموز دختر و پسر (300 نفر دختر و 200 نفر پسر) سال سوم علوم تجربی بودند که در سال تحصیلی 82-1381 در دبیرستانهای شهرکرد مشغول به تحصیل بودند نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ...

1 - تاکید عمده پرسشهای کتابهای علوم دوره راهنمایی تحصیلی سال 1373-1374 در پایه‌های اول، دوم و سوم بر سطح درک و فهم است . 2 - سوالات در سطح کاربرد به میزان کمی مورد توجه قرار گرفته است . 3 - پرسشها در سطح تجزیه و تحلیل در پایه سوم مناسبند. 4 - پرسشها در سطح تجزیه و تحلیل در پایه اول و دوم بطور مناسب مورد توجه قرار نگرفته‌اند. 5 - پرسشها تاکید اندکی بر سطح ترکیب دارند. 6 - پرسشها تاکید اندکی بر سطح ارزشیابی دارند . 7 - در مجموع توزیع پرسشهای کتابهای علوم دوره راهنمایی تحصیلی در ...