عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1084

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش ، همانگونه که از موضوع آن پیداست سه ساله علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی 75-76 در نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل کمی محتوای برنامه درسی که ابتدا به وسیله ویلیام رومی در کتاب "شیوه‌های پژوهش در آموزش علوم" مطرح شد، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.بوسیله این روش می توان محتوایی را که بصورت فعال ارائه شده است از محتوای غیرفعال تمیز داد. در این روش ، جهت انجام ارزشیابی و تحلیل کتب ، محتوای کتابها به سه قسمت تقسیم می شود: متن، تصاویر و ...

خانواده اولین پایه‌گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری است که نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط مشی زندگی آینده فرد دارد. یافته‌های محققین نیز نشان می‌دهد که والدین در تمامی رفتارهای کودک تاثیر شگرفی می‌گذارند. تحقیقات آنارو (1949) حاکی از آن است که نحوه برخورد والدین با کودک در انتخاب شغل آینده وی تاثیر بسیاری دارد وی والدین را به چند دسته تقسیم می‌کند. 1)والدینی که روابط گرم و صمیمانه‌ای با فرزند خود برقرار می‌کنند 2)والدینی که روابط سرد و مستبدانه‌ای با فرزند خود برقرار ...

هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی می‌باشد. به این منظور نحوه ارائه محتوا در سه قسمت پرسشها، تصاویر و متن مورد بررسی قرار گرفته است . برای اجرای این پژوهش با توجه به اهداف ، ماهیت و امکانات پژوهشگر از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی بوده است و کل جامعه نیز به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی با استفاده ا ...

مجموع یافته‌ها نشان می‌دهد که امکان در هم تنیدن برنامه درسی علوم با دیگر برنامه‌ها وجود دارد. همچنین، پژوهش‌ها سودمندی این گونه برنامه‌ها را نشان می‌دهند. در این فصل، علاوه بر پیشنهادی حاصل از پژوهش‌ها پیشنهادهای استنباطی پژوهشگر نیز عرضه شده است و نمونه‌های علمی نیز برای نمایاندن میزان کاربردپذیری پیشنهادها ارائه گردیده است . ...

بدون شک پاسخ به این پرسش که چه چیز موجب اثربخشی رهبر است ؟ برای رهبری سازمانها بیشترین اهمیت را دارد. اثربخشی سازمانهای آموزشی به میزان یادگیری (تغییر رفتار مطلوب در فراگیران) بستگی دارد. زیرا رسالت و محور فعالیتهای موسسات آموزشی در جهت یادگیری است . تدریس موثر از متغیرهایی حاصل می‌شود که یکی از این متغیرها رفتار یاددهنده در کلاس درس است . اگر ما یاددهنده را در مفهوم جدید آن مدیر کلاس بدانیم شناسایی سبک رهبری مدیریت کلاس و رابطه آن با اثربخشی تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری ...

با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش "بررسی محتوای کتب درسی علوم پایه سال اول دبیرستان نظام جدید با توجه به اصول برنامه‌ریزی درسی از نظر دبیران و دانش‌آموزان شهر تهران" می‌توان اینچنین نتیجه‌گیری نمود: -1 در پاسخ به سوال ویژه شماره یک : کاربرد اصول روانشناسی یادگیری در محتوای کتب علوم پایه، در مجموع 83 درصد دبیران و 82/24 درصد دانش‌آموزان معتقد هستند که در تهیه کتب علوم پایه سال اول دبیرستان نظام جدید، اصول روانشناسی یادگیری در حد متوسط و بالاتر بکار رفته است . لذا می‌توان نتیج ...

مساله مورد پژوهش که محقق در پی یافتن پاسخ و نتیجه آن می‌باشد عبارت است از (مقایسه تاثیر روشهای تدریس سنتی و تدریس به شیوه تفکر استقرایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان درس علوم. به عبارت دیگر بررسی اینکه بین پیشرفت تحصیلی درس علوم و آموزش به شیوه تفکر استقرایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.) در پژوهش حاضر روشهای تفکر استقرایی و سنتی متغیر مستقل مسئله مورد نظر و پیشرفت تحصیلی درس علوم متغیر وابسته می‌باشند. روش تفکر استقرایی، یکی از روشهای نوین و فعال در تدریس دروس است و بر اساس یافت ...

تحقیق حاضر با عنوان "مطالعهء تاثیر فیلم آموزشی رنگی در مقابل فیلم آموزشی سیاه و سفید بر میزان یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر و پسر منطقهء ده شهر تهران" با هدف مشخص کردن تاثیر رنگ بر یادگیری طراحی شده است . سوالات اساسی تحقیق عبارت است از اینکه: اولا آیا در یادگیری‌های دانش‌آموزان در استفاده از فیلم رنگی در مقابل فیلم سیاه و سفید تفاوتی وجود دارد؟ ثانیا بین دختران و پسران در این زمینه تفاوتی هست یا خیر؟ جامعهء آماری تحقیق شامل مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانهء منطقه ده شهر ته ...
نمایه ها:
تهران | 
علوم | 
آموزش | 
دختر | 
پسر | 

- موضوع تحقیق: بررسی نگرش ستاد تربیتی نسبت به عوامل آزمایشگاهی (دانش ، روش ، بینش ، منش) تاثیرگذار در تربیت دینی دانش‌آموزان در مقطع متوسطه، اهمیت و ضرورت تحقیق: -1 عوامل تاثیرگذاری کعه در مدارس در راستای تربیت دینی وجود دارد شناخته و بهای بیشتری به آنها داده و آنها را تبلیغ و زمینه‌سازی برای تربیت دینی قرا دهیم. -2 از بروز و ظهور عواملی که بازدارنده این امر فطری در مدارس می‌گردد خودداری شود. فرضیه کلی تحقیق: بین نگرش اعضای ستاد تربیتی نسبت به تاثیر منش ، دانش ، رو ...