عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 987

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دستیابی به هیدروژن خالص، از دیدگاه انرژی و محیط زیست ضرورتی انکارناپذیر است. این درحالی است که تولید هیدروژن در تمام روش‌ها، همراه با ناخالصی فراوان است. برای بدست آوردن هیدروژن خالص بهترین راه استفاده از غشاء پالادیم است که به صورت نظری گزینش‌گری بی نهایت دارد. به منظور کاهش هزینه‌ی تمام شده، غشاء پالادیم به صورت کامپوزیت استفاده می‌شود. در این پژوهش، به بررسی نقش پایه در فرایند تراوایی پرداخته می‌شود. با تطبیق نتایج آزمون تراوایی هیدروژن از غشاء کامپوزیتی Pd/oxPSS بر مدل تر ...

در تحقیق حاضر برای اولین بار یک روش میکرواستخراج بر پایه ی غشاء الکتریکی به منظور استخراج دو داروی نالمفین و نالترکسون از نمونه های ادرار و پلاسما ارائه شد. غشاء مایع شامل %85 از ترکیب 2-نیتروفنیل اکتیل اتر (NPOE) و %15 دی-(2- اتیل هگزیل) فسفات (DEHP) در منافذ دیواره ی فیبر متخلخل توخالی تثبیت شد. برای هدایت گونه ها از محلول نمونه ی آبی با 2 = pH و از میان غشاء مایع، به سوی فاز گیرنده با 1 = pH موجود در مجرای درونی فیبر، اختلاف پتانسیل 100 ولت به مدت 20 دقیقه اعمال گردید. سپس ...

این پایان‌نامه را با ارائه پیشینه تاریخی و معرفی روشهای انتگرال گیری متداول از جمله روش مجانبی، روش فیلون‏ و روش لوین‏ برای انتگرال های نوسانی شروع می‌کنیم. همچنین معایب و مزایای روشهای معمولی را برای انتگرال های نوسانی بیان می کنیم. ‎‎بحث و بررسی را از انتگرال های نوسانی یک بعدی شروع و به انتگرال های نوسانی با بعد بالا تعمیم می دهیم. در این مباحث از مقالات و نتایج جدید ‎‎دست آمده ایده گرفته و انتگرال های نوسانی با بعد بالا را با یک روش جدید تقریب می زنیم. همچنین انتگرال های ...

تست تک پیل سوختی یکی از معتبر ترین روش ها برای ارزیابی لایه کاتالیست و مجموعه الکترود و غشا می باشد به گونه ای که برای اعتبار سنجی عملکرد لایه کاتالیست مرحله ای ضروری محسوب می شود. بدین منظور، MEAها ی تهیه شده از لایه کاتالیسـت های بهبـود داده شده، توسط تسـت تک پیل سوختی (single cell) ارزیابی می شوند. برای این کار از دو روش متفاوت برای بهبود لایه کاتالیست استفاده شد. در یک روش از پراکندگی تک مرحله ای همزمان برای سنتز کاتالیست استفاده شد که روشی مناسب برای ته نشست نانو ذرات پل ...

در کار اول با هدف تزریق بر جریان سازی روش های میکرواستخراج فاز مایع مبتنی بر تشکیل امولسیون (ELPME) با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)، روش فیلتراسیون به عنوان جایگزینی برای سانتریفوژ معرفی شد. به منظور بررسی کارایی فیلتراسیون، روش جدید معرفی شده برای جدایی فاز در استخراج و اندازه گیری تعدادی از پارابن ها، به عنوان گونه های مدل، در نمونه های آبی و آرایشی و بهداشتی به کار گرفته شد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که حلال (فاز) استخراج کننده با کارایی مناسبی در نتیجه ...

توده های افیولیتی در ناحیه خواجه جمالی در حدود 200 کیلومتری شمال‌شرق شیراز و با فاصله تقریباً 20 کیلومتری از محل تراست زاگرس در زون ساختاری زاگرس مرتفع واقع شده است. این توده ها اساسا از اوالترامافیک های گوشته ای شامل دونیت، هارزبورژیت و پیروکسنیت تشکیل شده اند. در این ناحیه، توده‌های کرومیتیت کانسار کرومیت چشمه بید در زون انتقالی گوشته- پوسته قرار گرفته‌ و توسط غلاف دونیتی از میزبان هارزبورژیتی جدا شده‌اند. همچنین برخی از توده‌های معدنی کوچک، در بخش پائینی مقطع پوسته‌ای در ...

در این پروژه، دو چارچوب فلز-آلی پیلار دار،TMU-۳۴ و TMU-۳۴(-۲H) به روش های سولوترمال، رفلاکس و سونوشیمیایی سنتز شدند و با استفاده از آنالیزهای بلور شناسی اشعه ایکس، FT-IR، TGA، PXRD، EA، FE-SEM، و طیف سنجی های PL و UV-vis شناسایی شدند. آنالیزهای جذب گاز نشان می دهد که این دو ساختار، به همراه ساختاری که قبلا توسط این گروه گزارش شده است،TMU-۵، میزان جذب و آنتالپی جذب قابل توجهی نسبت به گاز متان دارند، به گونه ای که مقدار گزارش شده برای آنتالپی جذب متان توسط این سه ساختار در بین ...

این تحقیق شامل سه بخش اصلی است، که در بخش نخست ابتدا یک نانو کاتالیست هتروژن بر پایه سیلیکا سنتز شده وسپس در دو قسمت بعدی کارایی این کاتالیست در دو واکنش سنتزی تهیه پروپارژیل آمین‌ها وسالسیل آلدهیدها بررسی می شود. نانو کاتالیست تهیه شده با تکنیکهای IR،ICP ،SEM،EDAX مشخصه یابی شدند وسپس در واکنش سه جزئی تک مرحله ای جهت تهیه ترکیبات پروپارژیل آمین با بهره بالا مورد استفاده قرار گرفتند. این کاتالیست به آسانی از مخلوط واکنش جدا شده و قابل بازیافت است وکاهش ناچیزی در فعالیت آن مش ...

در این رساله آشکارساز نوری بر پایه نانونوار گرافن با الکترودهای نامتقارن بگونه‌ای شبیه‌سازی شده است که درغیاب ولتاژ خارجی تنها با تابش نور به ناحیه کانال قادر به تولید جریان در مدار خارجی باشد. اساس کار این آشکارساز برپایه‌ی دو فلز متفاوت با توابع بزرگتر و کوچکتر از تابع کار گرافن به‌عنوان الکترود است. در این‌صورت الکترود با تابع کار بزرگتر مشابه اتصال آلاییده از نوع p و الکترود با تابع کار کوچکتر مشابه اتصال آلاییده از نوع n رفتار می‌کند. این امر باعث ناهمتراز شدن پتانسیل‌ه ...