عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد و توسعه پایدار بخش کشاورزی در کنار سایر بخش‌ها می‌تواند یکی از مهم‌ترین آرمان‌های اقتصادی هر کشور ‌باشد. برای رسیدن به این مقصود باید شاخص‌ها و معیارهای عمده رشد و توسعه به حد مطلوبی رسیده‌باشند. از مهم‌ترین این شاخص‌ها می‌توان به ارزش‌افزوده تولیدات کشاورزی اشاره‌کرد که از اساسی‌ترین و مهم‌ترین معیارها در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مدیران در سطح خرد و کلان مدیریت تولید به شمار می‌آید. بررسی ارتباط ارزش‌افزوده با تولید و هزینه‌های آن مبنای مهم تصمیم‌گیری تولید‌کنندگان ...

در سال‌های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط، در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت صنایع کوچک و زودبازده بخصوص در برنامه‌های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان موفقیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن‌ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ر ...

صنعتی سازی روستا یکی از راهبردهای توسعه در جهت افزایش درآمد روستاییان، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، افزایش توازن منطقه ای، کاهش مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و... می باشد که مکان یابی و انطباق صنایع با پتانسیل های مناطق روستایی منجر به تحقق اهداف توسعه می گردد. صنایع تبدیلی کشاورزی، یکی از انواع صنایع روستایی می باشد که با توجه به پتانسیل های عمده کشاورزی در کشورمان از جایگاه ویژه ای در توسعه روستایی برخوردار می باشد. در صورتی که این صنایع با توجه به مولفه های مکان یابی و ...

پرداخت یارانه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل کرده است، به گونه‌ای که در برنامه‌های توسعه اخیر همواره دولت به دنبال هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه‌ها بوده است. از سال 1389یارانه برخی از نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و حامل‌های انرژی هدفمند و یا به عبارتی حذف گردیده است. با توجه به اینکه استان تهران 19درصد جمعیت کل کشور و 40 درصد از بازار مصرف را در اختیار داشته و از موقعیت سیاسی-اجتماعی خاصی در کشور برخوردار می‌باشد، این مطالعه اثرات حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی را در ا ...

به منظور ارزیابی اکوفیزیولوژی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تداخل علف‌های‌هرز بر عملکرد کمی و کیفیت دانه ذرت، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، در سال زراعی 1387 اجرا شد. آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه‌ی طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سه سطح نیتروژن صفر، 70 و 140 کیلوگرم در هکتار در کرت‌های اصلی و 10 دوره‌ی تداخل علف‌های‌هرز در دو سری در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. در سری اول کرت‌ها از ابتدای فصل رشد تا 14، 28، 42 و 56 روز پس از سبز شدن ...

به منظور تعیین اثر بالنگوی شهری (قره‌زرک)، روی کنترل علف‌های‌هرز و عملکرد نخود در الگوهای مختلف کشت آزمایشی در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی انجام گردید.. تیمارهای آزمایشی شامل: الگوهای مختلف کشت در 6 سطح به عنوان فاکتور اصلی (کشت خالص نخود (a1)، کشت خالص بالنگوی شهری (a2)، کشت مخلوط افزایشی تراکم معمول نخود بعلاوه 25 درصد تراکم معمول بالنگوی شهری (a3) ...

رشد روز افزون مصرف و ارزش بالای اقتصادی گیاه دارویی بالنگوی شهری (قره زرک)، تحقیقات پیرامون عوامل محدود کننده کاشت این گیاه را ضروری جلوه می‌دهد. در همین راستا، به منظور بررسی اثر تیمار‌های آبیاری و تراکم بوته روی عملکرد و مواد موثره بالنگوی شهری، پژوهشی بصورت آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. آزمایش بصورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار پیاده گردید. فاکتور اصلی شامل آبیاری پس از 70 ...

تولید بیواتانول از بقایای کشاورزی، از آن جهت که مواد اولیه‌اش فراوان و ارزان است، یکی از نویدبخش‌ترین روش‌های تولید بیواتانول است . در مراحل تولید این نوع بیواتانول پرچالش‌ترین مرحله، پیش‌فراوریست. در این مطالعه سه روش پیش‌فراوری (ازن دهی، بخاردهی و اشعه دهی میکروویو) به طور جداگانه بر روی باگاس نیشکر اعمال شد، بعد از هیدرولیز توانایی استحصال قند این سه روش با هم مقایسه شد. به طوری که تبدیل باگاس به قند از 85/20% (بدون پیش‌تیمار) به 49% بعد از بخاردهی، 57% بعد از پرتودهی می ...

توسعه روستایی به مفهوم ایجاد برابری و ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی مردم روستایی و کاهش نابرابری ها می باشد، لذا وجود نابرابری ها در مناطق روستایی نشانه توسعه نیافتگی آنهاست. منظور از نابرابری ناحیه ای توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی در بین نواحی است، که از پیامدهای آن می توان مهاجرت روستاییان، کاهش جمعیت فعال روستایی، عدم تعادل فضایی، کمبود دسترسی به فرصت های شغلی و افزایش بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی به واردات را نام برد. بنابراین زمانی می توان ...