عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در فصول زراعی سال‌های 1388 و 1389 از مزارع، نهالستان‌ها و باغات مناطق مختلف گرگان بازدید شد و از گیاهان مشکوک به آلودگی فیتوفتورایی نمونه برداری به عمل آمد. نمونه‌ها در جریان ملایم آب شسته و سپس در محیط کشت نیمه انتخابی فیتوفتورا (PARPH + (CMA کشت گردیدند. پس از خالص سازی به روش نوک ریسه، گونه‌ها بر اساس ویژ‌گی‌های ریخت شناسی و پاره ای ویژگی‌های فیزیولوژیک، با استفاده از کلید شناسایی معتبر این جنس (اروین و ریبرو، 1996) شناسایی شدند. از مجموع 90 جدایه فیتوفتورا که از بافت‌های ...

در سال های اخیر استفاده از ترکیبات طبیعی همچون اسانس‌های گیاهی به عنوان ایده های جدید در کنترل آلودگی های باکتریایی و قارچی و کاهش ضایعات پس از برداشت محصولات باغبانی از جمله میوه ها، سبزی ها و گل ها مطرح شده است. جهت انجام این تحقیق در تابستان 1391 از سردخانه های استان گلستان نمونه برداری بر اساس علایم بیماری های پس از برداشت انجام شد و پس از کشت در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از از کلیدهای شناسایی گونه های جنس های Botrytis، Aspergillus و Penicillium شناسایی گردیدند، پس از آ ...

به منظور بررسی پایش تولید گندم در مزارع نمونه ارتش استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، پژوهشی در سال زراعی 91- 1390 انجام شد. جهت انجام عملیات میدانی در طول فصل رشد گندم، تعداد 101 نمونه گیاهی در 4 مرحله (3 مرحله شاخص سطح برگ و وزن خشک محصول و یک مرحله عملکرد) برداشت شد و مقادیر متغیرهای گیاهی اندازه گیری شد. روش های درون یابی عمومی، جهانی و فصلی کریجینگ اعمال و نیم تغییرنمای هر کدام ترسیم و مدل مناسب برازش داده شد. دقت روش های درون‌یابی با کمک ...

این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و واکنش سه گونه گلرنگ در مقابل بیمارگر Pythium ultimum در شرایط مزرعه‌ای و آزمایشگاهی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. برای بررسی واکنش به بیمارگر از هشت ژنوتیپ متعلق به گونه زراعی Carthamus tinctorius L.، دو توده از گونه وحشیCarthamus oxyacaanthus از تهران و اصفهان و یک توده از گونه وحشی Carthamus lanatus از گلستان به عنوان فاکتور فرعی، و دو محیط استریل و آلوده به سوسپانسیون زئوسپور بیمارگر پیتیوم اولتیموم به عنوان فا ...

امروزه با افزایش کشت گوجه فرنگی در گلخانه‌ها و مزارع کشاورزی در استانهای مختلف کشور، آلودگی‌های فراوانی در سطح مناطق کشت به خصوص استان گلستان مشاهده می‌شود. از جمله این بیمارگرها نماتد Meloidogyne spp. می‌باشد. اهمیت غذایی و افزایش سطح کشت لزوم تحقیق در زمینه کنترل این بیماری بدون استفاده از سموم شیمیایی به منظور داشتن محصول و محیط زیست سالم را فراهم می‌کند. عمل متقابل بیولوژیکی بسیاری بین نماتد‌ها و قارچ‌های خاکزاد وجود دارد اما در این پژوهش از قارچ تریکودرما به علت آنکه در ...

بیماریهای ویروسی، هر ساله خسارات عمدهای به محصولات زراعی و باغی، به خصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری وارد میکنند. اولین گام در مدیریت این نوع بیماریها ردیابی، شناسایی و تعیین خصوصیات عوامل بیمارگر آن‌ها میباشد. ویروس موزاییک خیار (CMV) از خانواده بروموویریده و از جنس کوکوموویروس و عضو تیپ این جنس بوده و دارای ژنوم آر.ان.ای تک رشتهای و سه قسمتی است. این ویروس دارای بزرگ‌ترین دامنه میزبانی در بین سایر ویروسها و بالای 1000 گونه میزبان گیاهی دارد و با بیش از 75 گونه شته به طو ...

تغذیه برگی گیاهان روش مناسبی جهت مصرف کودهای شیمیایی از لحاظ کاهش مصرف، اثرات بیشتر و خطرات زیست‌محیطی آنها است. با تغذیه برگی می‌توان عناصر غذایی را زمانی که نیاز فوری به آنها وجود دارد و یا شرایط خاک برای جذب آن عنصر فراهم نیست مستقیما در اختیار شاخه و برگ یا میوه قرار داد. گزارشات بسیار کمی در رابطه با چگونگی تاثیر استفاده توام عنصر بُر و ساکارز در تغذیه گیاهی وجود دارد. این پژوهش منحصر به حرکت کربوهیدرات‌ها درون گیاه می-باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر عناصر غذایی عنصر ...

گیلاس به عنوان یکی از مهم‌ترین میوه‌های مناطق معتدله از میوه‌های نافرازگرا و پیش‌رس است. به عملیات جابجایی پس از برداشت حساس بوده، دارای عمر پس از برداشت کوتاهی می‌باشد. این از مشکلات جدی در بهره‌وری اقتصادی، پوسیدگی و کاهش سریع کیفیت ظاهری میوه است علت این پدیده پایین بودن میزان کربوهیدرات‌های ذخیره‌ای، نسبت سطح به حجم، کوچک بودن میوه، بالا بودن میزان تنفس و حساس بودن به ضربه و لهیدگی می‌باشد. تیمارهای پس از برداشت که به منظور نگهداری کیفیت یا بهبود وضیعت ظاهری میوه اعمال می ...

با توجه به این که گوجه فرنگی یکی از مهم‌ترین محصولاتی است که روز به روز مصرف آن رو به افزایش است. بنابراین جهت تولید محصول بیشتر در واحد سطح و افزایش کیفیت خصوصیات میوه‌ی آن، از قبیل میزان سفتی، افزایش ماندگاری و افزایش رنگیزه‌هایی که در بهبود کیفیت رنگ و گوشت میوه موثرند، انجام تحقیقات وسیع از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار و 4 تیمار انجام شد. محلول‌پاشی با سالیسیلیک اسید با غلظت 4- 10 مولار در زمان‌‌های مختلف، از ابتدا ت ...