عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انسان برای تأمین نیازهای خود وابسته به جامعه است، از سوی دیگر جامعه نیز ضوابطی را برای افراد تعیین و بوسیله فرهنگ معرفی می‌کند. هر طبقه اجتماعی، فرهنگ خاص خود را دارد که از توافقات تاریخی- اجتماعی افراد آن طبقه نشأت می گیرد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ «ارزش های اجتماعی» است. ارزش های اجتماعی، مقاصد و هدف های مطلوبی است که افراد جامعه برای دستیابی به آن ها فعالیت می کنند تا بدین وسیله نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند. این تحقیق به منظور مطالعه ارزش های رایج در طبقات مختل ...

هدف اصلی تحقیق حاضر محاسبه بازده سرمایه اجتماعی برای کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای رسیدن به این هدف، از معادلاتی که طی تعمیم مجدد مدل رشد تعمیم یافته سولو توسط ایشیسه و سوادا (2009) بدست آمده اند، استفاده شده است. این معادلات برای 24 کشور منتخب در حال توسعه، طی دوره 2008-1995 برآورد شده است. در نتایج تخمین معادلات مذکور با روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS)، بازده سرمایه اجتماعی در یک بازه مثبت [0/016 و 0/003 ] بدست آمده است که حاکی از اثر مثبت سرمایه ...

هدف این پژوهش مطالعه‌ی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی معلمان شهر یاسوج می‌باشد. این پژوهش با استفاده از دو نظریه یادگیری اجتماعی بندورا و نظریه هویت اجتماعی به روش پیمایشی، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در بین 350 نفر از معلمان شهر یاسوج پرداخته است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که 6 متغیر (هویت اجتماعی، احساس خودکارآمدی، دینداری، تعهد شغلی، سرمایه اجتماعی و در نهایت متغیر زمینه‌ای جنسیت) در مجموع 42/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با هویت ملی دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل انجام شده است. در این مطالعه برای تبیین هویت ملی دانشجویان در سه گروه قومی(پشتون، هزاره و تاجیک) از نظریه استرایکر و آنتونی گیدنز با رویکرد اجتماعی و فرهنگی استفاده شده؛ و در جمع آوری داده‌ها از روش پیمایش بهره گرفته شده است. این پیمایش بر روی 372 نفر از دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیه کابل با شیوه‌ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد ...

جامعه پذیری سیاسی فرایندی است که از طریق آن فرهنگ سیاسی جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می-گردد. می‌توان جامعه پذبری سیاسی راجریانی مستمر در تمام طول زندگی دانست که طی آن شخصیت سیاسی افراد شکل می‌گیرد. عوامل زیادی در جامعه پذیری سیاسی افراد موثرند که از آن جمله می‌توان به خانواده، وسایل ارتباط جمعی، مدرسه و همسالان، مذهب اشاره کرد. تحقیق حاضر درصدد بررسی مطالعه این عوامل بر روی جامعه پذیری سیاسی دانشجویان رشته‌های انسانی دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شیراز می-باشد. از کل جامعه ...

در این پایان‌نامه به توسعه و تخمین منحنی فیلیپس کینزین های جدید پرداخته می شود که به تعدادی از بنگاه ها این امکان را میدهد که از قوانین گذشته نگر در تعیین قیمت استفاده کنند. در این راستا ابتدا با استفاده از تحلیل مدل های قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها به استخراج منحنی فیلیپس کینزین های جدید با لحاظ هزینه نهایی واقعی نیروی کار پرداخته شده است و سپس با استفاده از این منحنی بدست آمده، ارتباط بین دو متغیر هزینه نهایی واقعی نیروی کار و تورم، برای اقتصاد ایران با توجه به داده ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی مهاجرین و غیر مهاجرین، ساکن در شهر فلاورجان می‌باشد. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریه نیازهای مورای در ارتباط با کیفیت زندگی می‌باشد. روش پژوهش به صورت کمی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ساخت یافته می‌باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران، 198 نفر برای غیر مهاجرین و 185 نفر برای مهاجرین تعیین گردید. داده‌های پژوهش از طریق نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای جمع آوری شد. جهت آزمون فرضیه‌ها ا ...

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر همدان با تاکید بر بازنشستگان مرد آموزش و پرورش می‌باشد. روش پژوهش به صورت کمی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ساخت‌یافته می‌باشد. حجم نمونه 275 نفر تعیین گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میانگین کیفیت زندگی از مجموع امتیاز 120، نمره کل کیفیت زندگی، 75/46 می‌باشد، که نشان دهنده کیفیت زندگی متوسط در میان جامعه آماری مورد بررسی می‌باشد. همچنین رابطه معناداری بین محل تولد فرد، تحصیلات همسر، شغل قبل از بازنشستگی، حمایت ا ...

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان نورآباد ممسنی به مهاجرت بوده است. در این تحقیق نظریه اورت. اس لی به عنوان چارچوب منتخب برگزیده شد. روش بررسی این مطالعه، پیمایش می‌باشد که در آن با کمک روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک، 400 نفر از جوانان (18 تا 32 سال) نورآباد ممسنی انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها به وسیله تکمیل پرسشنامه توسط پاسخگویان انجام شد. شایان ذکر است که اعتبار پرسشنامه تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به محاسبات صورت ...