عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 89

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق بررسی کامل و دقیق وجود گرایشهای متفاوت در نحوه ارزیابی مفهوم مهارت نوشتاری توسط مصححین بومی و غیر بومی می باشد. تمرکز این تحقیق روی آزمون بین المللی آیلس که هدف آن ارزیابی مهارت عمومی داوطلبان می باشد است. این آزمون در حالی در کشور ایران برگزار می شود که ارزیابی عملکرد داوطلبین آنرا افرادی به عهده دارند که خود غیر بومی بوده و صرفا برای آشنایی با نحوه ارزیابی این آزمون آموزش دیده اند یا با استناد به تجربه شخصی این کار را انجام می دهند. حال این پرسش ممکن است ...

درخت پردیس (Ailanthus altissima) درختی مهاجم است. عصاره های اندام های مختلف این درخت برای تعیین اثرات کشنده گیاهی آن تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای ارزیابی گردید. اجزای گیاه در بهار و پاییز جمع آوری شدند. در اولین آزمایش سطح سمیت بر جوانه زنی بذرها و رشد ریشه‌چه علف هرز Lepidium sativum بررسی شد. جوانه زنی تحت تاثیر عصاره هایA. altissima قرار نگرفت اما طول ریشه‌چه به طور معنی داری کاهش یافت. در دومین آزمایش سطح فعالیت و انتخابی بودن عصاره های A. altissima بر گیاهان زراعی و ...

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ بین منابع قدرت و مطلوبیت جو آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدگچساران در سال 91-1390 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 269 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک‌زاده و معینی، 1391) و مقیاس مطلوبیت جو آموزشی (راف و همکاران، 1997) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس اندازه-گیری ‌ه ...

نهادهای پولی و مالی جهان چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی از جمله مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری می‌باشند که مسیر و هدف اقتصاد هم بسته جهانی را مشخص می‌کنند. در دوران کنونی با هم بسته شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری در جهان از چنین تأثیراتی مصون نمی‌باشد و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود را با ملاحظه‌ی خطوط کلی برنامه‌های نهادهای مذکور تدوین می‌کنند. به طوری‌که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم برخاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و ...

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کیفیت آموزش با دستاوردهای دانشجویان از تحصیل بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و دانشجویان سال آخر دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 91-1390 بود که به روش تصادفی خوشه ای ساده تعداد 105 نفر استاد و 177 نفر دانشجو انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)، کیفیت آموزش (مارش، 2002) و دستاوردهای دانشجویان از تحصیل (تام، 2004) بود. ...

هدف پژوهش بررسی مقایسه‌ای رابطه بین ادراک دانشجویان رشته-های علوم تربیتی از نوع فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت آنان در واحد بین الملل و دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز و واحد بین الملل دانشگاه شیراز بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 231 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس فرهنگ سازمانی محقق ساخته بر اساس مدل فرهنگ سازمانی کویین و گارث (1991) و همچنین مقیا ...

قرارداد فرانشیز به عنوان یکی از قراردادهای جدید در حقوق تجارت بین الملل، دارای نقش مهم و تاثیر‌گذاری بر اقتصاد بسیاری از کشورها بوده است. توسعه استفاده از این قرارداد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، منجر به تنظیم چند سند بین‌المللی در رابطه با این قرارداد شده است. مطالعه این اسناد بین‌المللی در کنار مطالعه قوانین ملی کشورها، می‌تواند به شناخت دقیق‌تر این قرارداد و تعهدات طرفین آن کمک نماید. مطالعه اسناد بین‌المللی دارای اهمیت است زیرا این اسناد اصولا منعکس‌کننده «اصول کلی» یک ماهیت ...

هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر طراحی مدل جدیدی تحت عنوان "هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)"، و کاربرد عملی آن در شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی استان فارس می باشد. به همین منظور بهای تمام شده تولید ، مصرف وافت آب، در هر دو سطح کل بهای تمام شده و یک متر مکعب در 29 شهرستان در سال1390بر اساس سیستم ABC محاسبه و نتایج آن با سیستم بهای تمام شده سنتی، مقایسه گردید. آزمون دادههای مربوط به بهای تمام شده مدل ABC و هزینه‌یابی سنتی، با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگوروف-اسمیرنوف، پارامتر ...

در این پژوهش تنوع ژنتیکی ارقام انجیر استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی و تعیین روابط فیلوژنتیکی نمونه‌ها از تکنیک DNA چند شکل تکثیر شده تصادفی (RAPD) استفاده شد. به این منظور پس از استخراج DNA از برگ‌های جوان 21 ژنوتیپ انجیر خوراکی و 11 ژنوتیپ بر انجیر، DNA نمونه‌ها در واکنش PCR با استفاده از 16 آغازگر RAPD افزایش یافت. در انجیرهای خوراکی 229 نوار به دست آمد که تعداد 170 نوار آن چند شکل بود (74%) و در انجیرهای غیرخوراکی از 232 نوار به دست آمده 167 نوار چند شکل بود ...