عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA ) یک مدل ریاضی است که کارایی نسبی واحد‌های تصمیم‌گیرنده با چند ورودی و چند خروجی را ارزیابی می‌کند. در برخی از کاربردهای DEA رتبه بندی واحدها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه روش‌های متعددی معرفی شده‌اند، که یکی از آن‌ها روش کارایی متقاطع است. این روش از نتیجه‌ی ماتریس کارایی متقاطع و متوسط نمره‌‌‌ی کارایی متقاطع هر واحد بهره‌ می‌گیرد. لذا رتبه‌بندی براساس متوسط نمره‌ی کارایی انجام شده‌است. در این پایان‌نامه اهداف ثانویه‌ی متعددی مورد بررس ...

تحلیل پوششی داده ها یک مدل ریاضی جهت ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری می باشد. همه ی مدل های پایه ای DEAشامل مقدار غیر ارشمیدسی بینهایت کوچک ε می باشند. در حل هر مدل DEA که شامل یک مقدار غیر ارشمیدسی εمی باشد انتخاب یک مقدار برای εو حل مسئله برنامه ریزی خطی می تواند منجر به نتایج اشتباهی گردد. بنابراین انتخاب یک مقدار برای εیکی از مسائل مهمی است که در تحقیقات زیادی مورد بحث قرار گرفته است. در این تحقیقات به دنبال مقداری برای εبوده اند که شدنی بودن مدل مضربی و در نتیجه ک ...

تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها بر مبنای برنامه‌ریزی ریاضی، با توجه به مقادیر ورودی‌ها و خروجی‌ها، کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای تصمیم‌گیرنده متجانس را محاسبه می‌کند. یکی از پیش‌ فرض‌ها و شرایط خاص جهت به کارگیری این تکنیک، مستقل از زمان بودن مقادیر ورودی‌ها و خروجی‌ها است. در اغلب کاربردهای عملی، واحدهایی وجود دارند که باید در طی یک زمان معین مورد ارزیابی قرار گیرند، یا اینکه شاخصی مانند ورودی‌ها و خروجی‌ها تابعی از زمان باشد، در این حالت ممکن است مدل‌های کلاسیک قادر به محاسبه ...

در این پایان نامه نشان می دهیم که DEA چطور می تواند برای کاهش ابعاد قائم از مسائل داده کاوی معین استفاده شود و مفاهیم اساسی را با مثالی از دنیای واقعی که کار تصمیم گیری پذیرش فارغ التحصیلی را دارند، توضیح می دهیم. با توجه به اینکه مسائل برنامه ریزی صحیح مختلط کاملاً غیر چندجمله ای اند، در این پایان نامه توضیح می دهیم که مقدار حساس مسائل دسته بندی، می تواند به وسیله حل مدل برنامه ریزی آرمانی ساده برای مسئله کاهش ابعاد قائم از مجموعه اطلاعات یادگیری اولیه بدست آید. با استفاده ...

در این پایان نامه به شرح دو روش زیر، برای تعیین وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خواهیم پرداخت. (الف) روش DEAHP: این روش هر معیار یا گزینه تصمیم در ماتریس مقایسه زوجی را به عنوان یک DMU فرض می کند به طوری که اعضای سطر ماتریس مقایسه زوجی را به عنوان خروجی DMU ملحوظ گردد و برای تمامی DMU ها ورودی مجازی ثابت یک اختیار می کند. کارایی نسبی هر DMU وزن نسبی آن DMU است. روش DEAHP دارای اشکالات اساسی می باشد که آن ها را تحلیل خواهیم کرد. (ب) روش DEA/AR: این روش با ساختن ناحیه اطمین ...

در این مقاله نتایجی روی یک حلقه نوتری و موضعی و تام از مشخصه عدد اول p که در آن نگاشت فروبنیوس متناهی است، بدست می آوریم. با تحدید فانکتور دوگانی ماتلیس یک هم ارزی بین کاتگوری مدول های چپ روی حلقه چندجمله ای اریب فروبنیوس R [x,f] که به عنوان R-مدول آرتینی هستند و کاتگوری R [x,f]- مدول های راست روی حلقه چندجمله ای اریب فروبنیوس که به عنوان R-مدول نوتری هستند، بدست می آوریم. سپس زیرمدول های پوچساز خاص یک R [x,f]- مدول چپ روی حلقه چندجمله ای اریب فروبنیوس را معرفی می کنیم و ...

در این پایان نامه روش هم مکانی را برای حل معادلات انتگرال ولترای نوع دوم به کار می بریم . برای همین به کمک مقالات دانشجویان و اساتید دانشگاه تارتو روش هم مکانی اسپلاین گام به گام را شرح و مساله همگرایی را برای آن بررسی می کنیم. در فصل یک به بیان تعاریف و مفاهیم مورد نیاز برای این روش می پردازیم. مفاهیمی چون فشردگی منظم بودن و پایداری مربوط به همگرایی عملگرها تعریف شده است. آقای دکتر اوجا در (18) به بررسی پایداری روش پرداخته و شرایط کافی برای آن را بیان کرده است. به کمک این ...

فرض کنیم Q زیرمجموعه ای محدب و فشرده از یک فضای برداری توپولوژیک موضعا محدب و هاسدورف باشد و فرض کنیم s گروه یا نیم گروهی از تبدیلات آفینی یوسته از Q به Q باشد. در این صورت تحت شرایطی S دارای نقطه ثابت مشترکی در Q است، یعنی a∈ Q وجود دارد که به ازای هر s(a)=a,s∈S در سال 1938 کاکوتانی نقطه ثابت مشترک یک خانواده خطی پیوسته یا آفینی از نگاشت ها را مورد بررسی قرار دادکه نگاشت هایی از نوع کاکوتانی مورد توجه بسیاری از ریاضیدانان بعد از وی قرار گرفت. قضیه‌ای از نوع قضیه نقطه ثابت ...

در این رساله به مطالعه جبرهای لیپ شیتس برداری مقدار می پردازیم. در آغاز، فضای مشخصه و مرز شیلوف جبرهای لیپ شیتس Lip a (X,A) , Lip a (X,A) را وقتی X فضای متریک فشرده، (0,1(∋A, a جبر باناخ جابجایی است، تعیین می کنیم .سپس به مطالعه زیرجبر بسته Lip a (K,A) , Lip p (K,A,a) که توسط چندجمله ایهای -A مقدار روی زیرمجموعه فشرده k در صفحه تولید شده است، پرداخته و فضای مشخصه و مرز شیلوف آن را تعیین می نماییم. با مقادیر در جبرهای باناخ را بدست می آوریم. سپس به معرفی و مطالعه جبرهای لیپ ...