عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 786

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایگاه های اطلاعاتی یکی از منابع کتابخانه ها هستند که سالانه بودجه زیادی صرف تهیه آنها می شود. از این رو ارزیابی این منابع اطلاعاتی ضروری به نظر ی رسد. ربط که یک مفهوم اساسی در علم اطلاع رسانی است به عنوان معیار اصلی ارزیابی اثر بخشی بازیابی اطلاعات عمل می کند. پژوهش حاضر که با هدف سنجش داوری ربط به مقایسه رتبه بندی مدارک بازیابی شده از پایگاه های اطلاعاتی با رتبه بندی کاربران می پردازد، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که آیا پایگاه های اطلاعاتی از جهت میزان ربط مدارک بازی ...

هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه از مبانی برنامه ریزی درسی بر حسب رشته تحصیلی آنهاست. روش انجام پژوهش زمینه ای است و جامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطه اسلامشهر در سال تحصیلی 89-88 است.نمونه آماری 150نفر از معلمان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از از دو ابزار پرسشنامه ( حاوی 20 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت ) و آزمون ( حاوی 20 سوال چهار گزینه ای ) استفاده شده است. داده ها در دو سطح توصیفی ( با استفاده از ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دسترسی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متن کامل مقالات مورد استناد در تألیف مقالات منتشر شده در سه مجله ایرانی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس در فاصله سال های 2007 تا 2009 میلادی، از طریق منابع الکترونیکی مورد اشتراک وزارت بهداشت (پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران)، به منظور ارزیابی میزان استفاده از این منابع انجام شده است تا در نهایت بتوان با استفاده از نتایج، پیشنهاداتی ...

پژوهش حاضر با هدف تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های رشته‌های علوم انسانی دانشگاه یزد انجام گرفته است تا با نتایج حاصل بتوان به تصمیم گیری در زمینه مجموعه سازی، وجین منابع، انتخاب بهترین منابع و سرویس دهی در بخش‌های مختلف کمک نمود. پژوهش حاضر با روش تحلیل استنادی که یکی از فنون کتابسنجی است انجام پذیرفته است. جامعه مورد مطالعه 23395 استناد موجود در 277پایان‌نامه رشته‏های علوم انسانی است که طی سال‌های 1389-1384 به دانشگاه یزد ارایه شده است. برای تنظیم و توصیف داده‌ها از نرم افزار ...

پژوهش حاضر با هدف تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) طي سال هاي 1389 – 1385 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعه سندي است و با روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) بوده است. در اين پژوهش 406 پايان نامه شامل 13 عنوان در رشته تحصيلي برنامه ريزي درسي، 61 عنوان در رشته تحصيلي روانش ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مشاوره و روانشناسی سلامت بر نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به بیمار و بیماری انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان پزشکی در حال تحصیل دانشگاه شهید بهشتی و آزاد در سال تحصیلی 91-92 می شود. نمونه مورد نظر شامل 30 نفر از دانشجویان بودند (15 نفر طرح ریفورم از دانشگاه شهید بهشتی و 15 نفر طرح غیر ریفورم از دانشگاه آزاد) که به شیوه در دسترس انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جایگزین شدند. در نهایت، به علت افت آزمودنی نمونه پژ ...

تعلیم و تربیت همواره از دغدغه‌های بزرگ بشر بوده و عالمان این عرصه درصدد تعیین خط مشی تربیتی برای جوامع بشری بوده‌اند. در این میان ادیان الهی نیز برای هدایت و تربیت انسان ارائه‌ی طریق کرده‌ و فطرت پاک انسانی را مخاطب خود قرار داده‌اند و اسلام به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، برای این منظور برنامه‌ای خاص و فراگیر دارد و با ارائه‌ی الگوی حسنه : پیامبر اکرم ( ص ) سرمایه‌ای گرانقدر در اختیار جوامع بشری قرار داده است که مطالعه و بررسی سیره‌ی نبوی می‌تواند ما را به تبیین نظام ...

هدف از این تحقیق تبیین مبانی و اصول تربیتی قصص قرآن‌کریم براساس اصول ومبانی تربیتی دراسلام بیان شده است. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و تحلیلی است . وجامعه پژوهش مجموعه قصص قرآن درنظرگرفته شده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که؛ داستان‌های قرآن‌ بر یک مبنای واحد که همان انسان‌شناسی است استوار می‌باشد.بیشترین تأکید در داستان‌های قرآن بر چهار اصل (توحید، محبت، تفکر و آزادی و مرگ‌اندیشی) می‌باشد. در ارتباط با علل تکرار داستان‌ها و تمثیلات قرآن می‌توان به موارد متعددی اشاره ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تبیین رویکردهای فلسفه تربیتی معلمان ابتدایی شهر مشهد و نقش نگرش انسان شناسی معلمان در انتخاب روش تدریس و مبانی تربیتی آنان بوده است. جامعه آماری این تحقیق 4000 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر مشهد می‌باشد که 197 نفر به طور تصادفی از روش خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و برای انجام آن از سه نوع پرسشنامه برای سنجش فلسفه تربیتی معلمان، روش تدریس و نگرش انسان شناسی آنان استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهد که ...