عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1550

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی موانع انجام پژوهش در بین اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی علوم انسانی در دانشگاههای اصفهان و منطقه غرب کشور بوده است. دانشگاههای منطقه غرب کشور شامل پنج دانشگاه بوعلی سینای همدان، رازی کرمانشاه، لرستان، کردستان و ایلام می‌باشند. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش پیماشی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی علوم انسانی دانشگاههای اصفهان و منطقه غرب کشور (دانشگاههای بوعلی سینای همدان، رازی کرمانشاه، لرستان، کردستان و ایلام) در سال ...

یافته های پژوهش نشان داد که بنظر حدود 75%مسئولین توزیع نیروی انسانی ادارات ضوابط توزیع نیرو باوضعیت مناطق منطبق و قابل اجرا است . و نیز ضوابط مذکور با مناطق پرجمعیت و متمرکز دانش آموزی بیشتر منطبق است . بنظر درصد بالائی از پاسخ دهندگان به پستهائی غیر از آنچه که در حال حاضر در ادارات وواحدهای آموزشی است نیاز می باشد. نتایج نشان داد که در موارد متعددی بین تعداد نیروی انسانی موجود با تعدادنیروهای مورد نیاز تفاوت وجود دارد و برابر نمی باشد و ضریب اشتعال نیروها نیر در مناطق یکس ...

نتایج ذیل از پاسخ به سئوالات در ارتباط با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای بدست آمده است . 1-میزان استفاده آموزشی وپژوهشی کمتر از حد انتظار بوده است . 2-دانشکده علوم و فنی ومهندسی بیشترین و دانشکده تربیت بدنی و علوم تربیتی کمترین میزان استفاده را از اینگونه سیستمها برده اند . 3-میزان استفاده اساتید با توجه به متغیرهای (تجربه کاری ، رتبه دانشگاهی ، مدرک تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی داری ندارند . 4- میزان استفاده پژوهشی اساتید از آموزشی بیشتر است . 5-میزان استفاده گروه ع ...

نتایج حاصل از آزمونهای ‏‎t‎‏ ، درمورد سئوالهای پژوهش نشان داد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بر ارزشیابی فعالیتهای آموزشی وپژوهشی استادان تاکید دارد ، اما ارزشیابی فعالیتهای خدماتی استادان مورد توجه و تاکید این نظام نمی باشد . نتایج این آزمون نشان داد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد ، از نظر اجرائی مورد پذیرش اعضای هیات علمی نمی باشد . همچنین مشخص شد که نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی با وضعیت فعلی تاثیری در بهبود عملکرد استادان ندارد .نتیجه آز ...

نتیجه کلی تحقیق اینگونه است که از نظر جنسیت بیشترین مشارکت را دبیران زن انجام داده و بین نواحی مختلف در زمینه تصمیم گیری مالی - اداری تفاوت وجود دارد . رشته های علوم انسانی بیشتردر تصمیمات مالی دخالت دارند و رشته های علوم تجربی در تصمیمات پرورشی و آموزشی بیشتر مشارکت می کنند . دبیران دارای مدارک بالاتر گرایش به مشارکت درتصمیمات مالی اداری داشته و از نظر سابقه خدمت بیشترین مشارکت مربوط به دبیران باسابقه در تصمیمات پرورشی و مالی اداری است اما در تصمیمات آموزشی دبیران کم سابقه م ...

در هدف از انجام این تحقیق ، تعیین میزان استفاده از طراحی آموزشی در دانشگاه اصفهان برای یافتن پاسخ به پرسشهای پژوهشی زیر بوده است . 1 ) اعضای هیات علمی در جریان آموزش به چه میزانی از طراحی آموزشی استفاده می کنند ؟ 2 ) آیا بین نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان در باره میزان استفاده از طراحی آموزشی تفاوتی وجود دارد ؟ 3 ) آیا بین نظرات اعضای هیات علمی در باره میزان استفاده از طراحی آموزشی با توجه به متغیر های فردی ( جنس ، مدرک و رشته تحصیلی ، سنوات تدریس ، گذراندن دوره های رو ...

در کشور ما خصوصا" بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مصادره یا ملی‌شدن واحدهای تجاری بمنظور اعمال نظارت و کنترل موثر بر این واحدها ضرورت بهره‌گیری از علوم مالی بیش از پیش محسوس گردید و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی این واحدها بعنوان ابزاری در تصمیم‌گیری مدیران عالیرتبه بکار گرفته شده است . از جمله تکنیکهای مهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورتهای مالی که در سالهای اخیر تقریبا" در تعداد زیادی از واحدهای تجاری ملی شده مورد توجه قرار گرفته نسبتهای مالی میباشد که توسط امور مالی این واحدها محاس ...

اپتیک مجتمع در رابطه با انتشار نور در مواد شفاف که بصورت فیلم‌های نازک ساخته میشوند و هدایت انرژی الکترومغناطیسی در فرکانسهای اپتیکی مختلف جهت اهداف گوناگون بحث میکند. این شاخه از علوم مدیون تحقیقات و زحمات افراد بسیاری از جمله محققین میکروموج، فیزیکدانها در شاخه نیمه‌رساناها و کریستالها، مهندسین مواد و مهندسین الکترونیک میباشد. تحقیق و بررسی در اپتیک مجتمع دوجنبه دارد:1 - استفاده و کاربرد تکنولوژی فیلمهای نازک به عنوان وسائل اپتیکی 2 - جمع‌آوری تعداد زیادی از این اجزاء بر رو ...

بکارگیری استراتژی طراحی مجدد مشخصه‌ها و ابعاد مختلف شغلی یکی از مسائلی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از مدیران منابع انسانی و همچنین صاحبنظران علوم رفتاری را به خود معطوف نموده است . در این تحقیق سعی ما بر آن بوده است که با الهام از تحقیقات و مطالعات نظری و میدانی که در سراسر دنیا در این رابطه انجام گردیده، مسئله فوق‌الذکر با جزئیات و دقت بیشتری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و قابلیت اعمال آن در سازمانهای کشور، بویژه پالایشگاه اصفهان آزمایش گردد. ...