عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 599

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اضطراب زبانی، اساساً به دلیل ترس از برقراری ارتباط، اضطراب امتحانی و ترس از ارزیابی منفی است . پدیده ای که عموماً به وسیله ی فراگیران زبان خارجی تجربه شده است . دربین افراد مختلف، این نوع اضطراب عملکرد فراگیران درداخل کلاس، نگرش آن ها نسبت به زبان مقصد و موفقیت زبانی آن ها را تحت تاثیر قرا می دهد و روند یادگیری زبان را دچار مشکل می کند . با استفاده از 115 فراگیر که کلاس های زبان فرانسه را دنبال می کردند، به کمک مقیاس اضطراب زبان خارجی و زبان عمومی ، سطح اضطراب این فراگیران ...

نویسندگان در زمان نگارش تکالیف نوشتاری باید به مخاطب یا خواننده متن خود توجه نمایند. اما این موضوع غالبا در محیط های آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی به بهانه پرداختن به آموزش سنتی زبان و ظرایف مکانیکی نگارش، نادیده گرفته می شود. پژوهش حاضر برای بررسی پنج هدف اصلی صورت گرفت: تعیین وجود آگاهی نسبت به حضور مخاطب در زبان آموزان ایرانی، اثر آموزش بر ایجاد آگاهی نسبت به حضور مخاطب، رابطه آگاهی نسبت به حضور مخاطب با جنسیت‌های مذکر و مونث، و سطوح مختلف دانش‌زبانی، و رابطه آگاهی نسب ...

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت بررسی نقشی که آشنایی با سبک متن در عملکرد فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بر روی دو نوع آزمون کلوز (cloze) و تک (C-test) ایفا می کند. این تحقیق همچنین سعی در روشن ساختن این موضوع دارد که آیا آزمون تک همانند آزمون کلوز توانایی زبان را مورد سنجش قرار می دهد. به عبارت دیگر، هدف این مطالعه بررسی این مساله است که آیا آزمون کلوزو آزمون تک به عنوان دو آزمون یکپارچه هر دو یک توانایی واحد را ارزیابی می کنند. شرکت کنندگان در این تحقیق را پنجاه ...

صرف نظر از این که به چه زبانی سخن می گوییم، هنگام مکالمه تنها به تبادل اطلاعات نمی پردازیم؛ بلکه در عین حال مشغول بازآفرینی هویت خویش هستیم. در حال حاضر تحقیقات وسیعی صورت پذیرفته که حاکی از آن است که یادگیری انگلیسی به عنوان زبان دوم تاثیر شگرفی بر هویت افراد می گذارد، حال آن که همچنان بررسی یادگیری و نگارش به انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد توجه شایانی قرار نگرفته است. در این تحقیق به بررسی اینکه اولا آیا زبان آموزان ایرانی احساس دو هویتی می کنند یا نه، دوما، آیا جهان بینی ...

تحقیق حاضر، فرایند ایجاد و اعتبار یابی یک معیار ارزشیابی را در محیط ارزشیابی نگارش انگلیسی بعنوان زبان بیگانه ایران گزارش می کند. به منظور دستیابی به این هدف، تحقیق در سه فاز مستقل انجام گرفت. در فاز نخستین تحقیق، پرسشنامه ای در میان سی مصحح با تجربه از ده دانشگاه دولتی مطرح در کشور توزیع گردید. اندکی بعد در همین فاز، پنج تن از مصححین در یک جلسه بازگویی افکار که به منظورراست آزمایی نتایج پرسشنامه فراهم آمده بود شرکت کردند. فقدان معیار ارزشیابی واضح و مشترک در میان مصححین نگ ...

یادگیری معنای دقیق و چگونگی کاربرد افعال چند قسمتی انگلیسی می تواند برای زبان آموز خارجی مشکل آفرین باشد. این بخصوص به این دلیل است که این دسته افعال می توانند معانی استعاری و غیر لغوی بخود بگیرند و یا با کاربرد حروف اضافه مختلف معانی متفاوتی از خود نشان دهند. این برای فرد بومی زبان منبع مشکل نیست از ان جهت که وی این معانی را در محیطی همبسته با فرهنگ بومی و آمیخته با معانی اجتماعی و کاربردی در ذهن تداعی و به گستره مفاهیم ذهنی دیگر می افزاید. این درحالی است که زبان آموز خارجی ...

رساله حاضر به بررسی مقابله ای استعاره های مفهومی در زبانهای فارسی و انگلیسی در چارچوب زبانشناسی شناختی می پردازد. در زبانشناسی شناختی، نظریه استعاره درباره ماهیت شناخت مفهومی انسان است و استعاره ها نه تنها ابزارهای ادبی و زیبا شناختی محسوب می گردند، بلکه مبنای اندیشه و تفکر انسان را نیز تشکیل می دهند. به همین دلیل، یکی از اهداف مهم این تحقیق بحث در باره این موضوع است که چه رابطه ای میان زبان، نحوه اندیشه، و فرهنگ در هرکدام از دو زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد؟ و اینکه اصول جه ...

یادگیری زبان خارجی عبارت است از فراگیری واژگان یک زبان و بکار بستن آنها مطابق با دستور زبان. از همین رو، آموزش دستور زبان در کلاس زبان خارجی اجتناب ناپذیر است. کلاس های دانشگاهی زبان فرانسه در ایران، دست کم از 35 واحد درسی مربوط به دستور زبان تشکیل شده است. با این وجود برون داد شفاهی و کتبی دانش آموزان همیشه مطلوب نیست و گاه مملو از اشتباهات دستوری است. این پژوهش به مطالعه آن دسته از ویژگی های دانشجویان ایرانی که بر یادگیری زبان خارجی تأثیر می گذارند می پردازد. مبانی نظری ا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی از دغدغه‌های پیش روی انسانی‌سازی محتوای آموزشی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می‌باشد. بحث کلی این پایان‌نامه آن است که محیط‌های آموزشی زبان‌دوم بایستی به عنوان فضای مناسبی برای تلفیق برنامه آموزشی شادکامی‌محور تلقی گردند. اگرچه تلاش‌هایی هر چند محدود توسط محققان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دهه اخیر مبنی بر ایجاد ارتباط میان آموزش زبان انگلیسی و علم شادکامی از طریق طراحی فعالیت‌هایی در جهت تلفیق شادکامی با اهداف زبانیِ ظاهرا مشخص ص ...