عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی همزمان همه ی دارایی ها و بدهی های بانک در ترکیب ترازنامه ی بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره،کاهش ریسک نقدینگی تامین کفایت سرمایه و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که:ترکیب دارایی ها و بدهی ها چه باید باشد تا میانگین بازده ...

رمز موفقيت سازمانهاي برتر ارائه کننده خدمات را مي توان در تطابق گرايشات استراتژيک با قابليت هاي بازاريابي جستجو کرد. سازمانهايي که به مشتريان و رقباي خود توجه داشته و سعي مي نمايند خدماتي با بالاترين کيفيت تحويل نمايند.اين تحقيق به طور تجربي ارتباط بين گرايشات استراتژيک، قابلیت های بازاریابی و عملکرد را در شعبات بانک مهر اقتصاداستان اصفهان امتحان کرده است. روش تحقيق ميداني بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. اين تحقيق تاثير واسطه اي قابليت هاي بازاريابي در ا ...

فرهنگ و جوسازمانی مبین شیوه زندگی سازمان بوده و آنرابه شخصیت در انسان تشبیه می کنند. یعنی مجموعه ای از اعتقادات،رفتارها،هنجارها و ارزش ها که نقطه تمیز خوب و بد و باید و نباید ها را در هر سازمان مشخص می کند. سازماندهی و ساختار سازمانی،محیط بیرونی و درونی ، عملکرد تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بهره وری و استراتژی، همه در فضای فرهنگی سازمان شکل می گیرند.توجه به مقوله فرهنگ و ارتباط آن با سایر شاخص ها از جمله بهره وری که از دغدغه های اصلی هر سازمان می باشد و صاحب نظران ...

اجرای سیاست ها و راهکارهای اقتصادی وگسترش صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی از جمله مسایل و رویدادهای مهم بوده که اکثر اقتصاددانان برای بهبود اقتصادی جهان مطرح نموده اند . در اکثر کشورهای پیشرفته تعامل نسبتاً فشرده ای بین گسترش بخش خصوصی با توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد. به منظور توسعه وگسترش راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی نیاز به اجرای سیاستهای اقتصادی موفق و بررسی دقیق و علمی تمامی جنب ههای تئوریک و ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی موثر در توسعه صادرات و برخورد با چالشهای ا ...

با توجه به اينکه فناوري اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمانها مطرح است، بنابراين پياده سازی آن نيازمند ژرف انديشي و تامل، همراه با شناخت عوامل موفقيت و شکست آن در سازمان ها است.در اين مطالعه هدف ارزيابي وضعيت فعلي پياده‌سازي فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي متوسط و کوچک کرمان با ديد عارضه يابي و ارائه راه‌کارهاي مناسب براي بهسازي است. اين پژوهش از نوع توصيفي-کاربردي است . جامعه آماري اين تحقيق 108 نفر از کارشناسان ارشد و مديران سازمان های کوچک و متوسط شهر کرمان است. برای جمع ...