عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به حجم و نوع مصرف سموم و کودهای شیمیایی نگرانی‌های زیست‌محیطی زیادی را به همراه داشته است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی بر کارایی و پایداری مزارع گندم آبی روستای خردمند در استان همدان می‌باشد. شاخص‌های انتشار کربن برای سنجش ردپای اکولوژیکی استفاده شده، داده‌ها از طریق پرسشنامه به صورت مطالعه تک مقطعی از طریق تمام شماری در سال زراعی 1394-139 ...

اقتصاد روستایی که بر پایه کشاورزی بنا شده باشد، توان پاسخگویی به تمام نیازهای روستاییان را ندارد و نیاز به تحول درونی و بنیادین دارد. به دلیل محدودیتهای بخش کشاورزی و کمبود ذخایر آب و خاک در ایران، توجه به توسعه فعالیتهای غیر زراعی که نیاز به سرمایه اندک برای راه اندازی داشته و توان جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی را دارد را دو چندان کرده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی کسب و کارهای کوچک و خانگی بر خانوارهای روستایی است. این تحقیق با بهره گیری از مقالات، ک ...

در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان است و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه، این صنعت را به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار قلمداد می‌کنند.گردشگری روستایی جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می‌تواند نقش عمده ای در توانمند سازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی ایفا کند. رشد سریع این صنعت در چند دهه اخیر در روستاها اثرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی زیادی را در برداشته است. این پژهش به بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری روستایی در ...

نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در چند دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه-گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس‌انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء بهره‌وری بوده است. صندوق‌های اعتبارات خرد، با جمع‌آوری پس‌اندازهای اندک زنان روستایی و سازماندهی این منابع مالی در فعالیتهای درآمدزا با ارجحیت کشاورزی، سعی دارند ضمن حمایت مالی آنان در مسیر تولید، روحیه همیاری و خودیاری آنان را تقویت نموده و موجب ارتقاء اعتماد به نفس و موقعیت ...

مهم‌ترین هدف این پژوهش بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان همدان بود. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری تحقیق شامل 230 نفر از گلخانه‌داران استان همدان می‌باشد که 107 نفر به صورت تصادفی در شهرستان‌های همدان، نهاوند و رزن برای نمونه انتخاب و بررسی شد. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که با استفاده از مصاحبه تکمیل گردید. روایی صوری آن به وسیله اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 30 مورد از ...
نمایه ها:

صنعت زنبورداری یکی از صنایع تولیدی دربخش کشاورزی می باشدکه باتولید محصولات عسل،ژله رویال، سم زنبور عسل، موم، ملکه، فروش کلنی،آج موم وفروش ویا ساخت لوازم زنبورداری می تواند راه کاری مناسب درجهت درآمدزایی وفعالیت غیرکشاورزی روستاییان باشد از این رو، این تحقیق به دنبال بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی صنعت زنبورداری در استان همدان بود. جامعه آماری این پژوهش مجموعه زنبوردان استان همدان می باشند که از طریق فرمول کوکران 215 نفر از آن ها طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار گردآوری ...

چکیده : هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری بر روستای پاطاق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی است. روستای پاطاق از جمله مناطق گردشگری است که سالانه تعداد بی‌شماری گردشگر را به خود جذب می‌کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد جامعه آماری این پژوهش را روستاییان ساکن در روستاهای رفیع و گوچالی پاطاق و گردشگران وارد شده به منطقه تشکیل می دهد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی 148 نفر از سرپرستان خانوار و 100 نفر از گردشگران از طریق جدول کرجسی مورگان انتخاب شد ...
نمایه ها:

آب عنصری اساسی برای زندگی و فرایند های اساسی حیات همه موجودات زنده محسوب می شود. در سالهای اخیر با توجه به کمبود آب، سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته است که این امر توجه سیاست گذاران کشاورزی را به ایجاد فناوری آب اندوز جلب کرده است این سیاست گذاران همچنین تلاش کرده اند که کشاورزان را به استفاده بهینه از آب سوق دهند در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان کوهدشت می باشد. برای رسیدن به این امر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت پای ...

در عصر حاضر گردشگری به یکی از مهم ترین مباحث در محافل علمی و آکادمیک جهان تبدیل شده است. ارزیابی وضعیت حاضر بخصوص در نواحی روستایی، باعث توسعه روستایی در ابعاد مختلف می شود. بنابراین استفاده بهینه از شاخص ها در زمینه توسعه گردشگری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه روستایی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که گردشگری روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی در روستای تازه کند سفلی چه میزان تأثیرگذار بوده است؟ بدین منظور، پژوهش حا ...