عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ادبیات اقتصادی از سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار برای رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود. این در حالی است که همواره سرمایه‌گذاری با دو عامل ریسک و بازده همراه می‌باشد. با توجه به ریسک گریز بودن سرمایه گذاران و همچنین فضای پر از نوسان و ریسک در اقتصاد کشور، مدیران پروژه‌ها نیاز به ابزارهایی دارند که بتوانند با بینش درستی درباره سرمایه‌گذاری خود تصمیم گیری کنند. ابزارهای سنتی برای ارزیابی پروژه‌ها (مانند نرخ بازده داخلی و ارزش حال خالص)، ریسک‌های موجود را در نظر نم ...

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کنند. هدف اصلی این تحقیق این است که اثر متغیر هایی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی بر حجم سپرده های بانکی ایران ( 1352-1388 ) را در نظام بانکی کنونی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، با استفاده از روش اقتصاد سنجی الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، ضرایب الگوی نیمه لگاریتمی پیشنهادی برآورد شده اند. علاوه بر این، از الگوی تصحیح خطا به منظور ارتباط دادن نوسان کوتاه مدت ...

در یک رویکرد نظری از یک سو انرژی به عنوان یکی از مهمترین نهاده ها، در تابع تولید وارد می شود. از سوی دیگر، از آنجا که تقاضای شرطی نهاده ها تابعی از تولید است، بنابراین می توان گفت که یک رابطه دو طرفه بین مصرف انرژی و تولید قابل تصور است. در دنیای واقعی، توزیع جغرافیایی منابع انرژی بین کشورها متناسب نیست. برخی کشورها، نظیر کشورهای عضو اوپک، از منابع انرژی خیلی بیشتری بهره مند هستند. برخی مشاهدات اولیه ناظر بر این است که مصرف انرژی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافت ...

رشد اقتصادی و عوامل موثر بر آن ، ازجمله مباحث مورد توجه اقتصاددانان بوده است.با موثر واقع شدن کمک های مالی ایالات متحده به اروپا در بازسازی و توسعه کشورهای آن منطقه سبب شد که تأثیر جریان های مالی خارجی بر رشد اقتصادی مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی واقع شود. پس از بحران بدهی در دهه ی 1980، تأثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی مورد تردید قرار گرفت . بدین منظور در این پژوهش با استفاده از داده های پانل 15 کشور در حال توسعه آمریکای مرکزی و جنوبی دربازه زمانی 1985-2009 به بررسی تأث ...

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی دولت ها محسوب می شود. بنابراین، تلاش برای بهبود این شاخص امری بدیهی به نظر می رسد. در این میان، کشورهای عضو اوپک که از وفور منابع نفتی برخوردارند، به این موهبت طبیعی به عنوان یکی از عمده ترین منابع بودجه ی جاری خود می نگرند و سعی دارند از آن در جهت بهبود رشد اقتصادی خود استفاده نمایند. بنابراین، بررسی چگونگی اثرگذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت بر رشد این کشورها، مفید به نظر می رسد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین ...

امروزه به دلیل تغییر و تحولات عمیق در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاست گذاری اقتصادی خودنمایی می کند، به خصوص زمانی که اثرگذاری و اثر پذیری نوسانات آن برتولید و تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. پدیده تورم در نرخ های بالا به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را برای جامعه به دنبال دارد. همچنین پیامد های سوء، از نااطمینانی تورم ناشی می شود. دستیابی به ...

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور، و معضل بیکاری و انتظارات اشتغال زایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه این سه متغیر در ایران است و از آمار سری زمانی 1388-1340 استفاده شده است. رابطه همزمان سه متغیر مزبور موجب انتخاب سیستم معادلات همزمان و تخمین ...

پووهش حاضر به برسی تاثیر تحریم های اقتصادی بین الملی بر تجارت خارجی کشور های هدف با آمریکا می پردازد.گاهی مشارکت برخی از سازمان های جهانی در اقتصاد بین الملل، برای دستیابی به روابط و تعاملات بیشتر، که از طریق تجارت در سطح بین اللملی به وجود می آید ، محدودیت هایی را پیش روی کشورها قرار می دهند، که می تواند موجب انزوای تجاری آن ها و روند رو به کندتری در زمینه افزایش تولید داخلی نسبت به اقتصاد سایر کشور ها شود. متاسفانه در سال های اخیر، آمریکا به منظور دستیابی به اهداف خاص در س ...

پذیرش سرمایه انسانی به عنوان یک محور اصلی در ادبیات اقتصادی به اوایل دهه‌‌ی‌ 1960 میلادی مربوط می‌شود. این ادبیات بیانگر این است که منابع انسانی یک کشور در نهایت روند توسعه‌‌ی‌ اقتصادی و اجتماعی آن کشور را تعیین می‌کند و اهمیت ونقش سرمایه انسانی در فرآیند رشد و توسعه‌‌ی‌ اقتصادی کمتر از سرمایه فیزیکی نیست. مطابق با مبانی نظری پژوهش، سرمایه انسانی شامل توانایی ومهارت کسب شده و دانش هر فرد کارگر است. بدین ترتیب مانند کالاهای اقتصادی، استفاده از آن موجب عدم استفاده‌‌ی‌ دیگران می ...