عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده دراین تحقیق تاثیر انگیزه سرمایه گذاران نهادی برکیفیت سود مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مالی شرکتهای سهامی در صورتی که نامربوط و غیرقابل اعتماد باشند، ممکن است موجب زیان های اقتصادی برای سهامداران و سایر ذینفعان برون سازمانی شوند. یکی از مکانیسم هایی که باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده می شود، مکانیسم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار مالکیت و ساختار هیات مدیره است که به عنوان مکانیسمی کنترلی عمل می نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت دولتی و انگیز ...

در شرایط اقتصادی کنونی محدودیت مالی یک عامل مهم و تأثیر گذار بر هر واحد اقتصادی است، که می تواند آن را تا مرز بحران و یا حتی ورشکستگی بکشاند. هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است، مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه تأمین مالی را مشخص و آثار عوامل مختلف مانند کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه را بررسی کنند تا بتواند بهترین راه تأمین مالی را انتخاب کند. ...

پدیده جانشینی پول سبب می شود که شهروندان اعتمادشان را به خصوص به نقش ذخیره ارزش بودن پول داخلی از دست بدهند. با وجود رهیافت‌های متعدد در بررسی این نظریه، پژوهش حاضر به بررسی این پدیده با استفاده از روش ARDL در طی دوره 1370 تا 1393 پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که نظریات اقتصادی در مورد تقاضای معاملاتی و احتیاطی کینز توسط متغیر تولید ناخالص داخلی با کشش مثبت، تایید گردید. درجه جانشینی پول در مورد نرخ ارز با توجه به معنا‌داری این ضریب و کشش مثبت آن تایید شده است. در مورد نظریه ...

ارتباط بین افزایش حجم تجارت بین‎الملل با توزیع درآمد از موضوعات بحث برانگیز در زمینه اقتصاد در چند دهه اخیر است . بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن درجه اقتصادی با توجه به گسترش ارتباطات و پیوندهای تجاری میان ملل مختلف برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه امری ضروری است .در این پژوهش سعی شده تأثیر باز بودن درجه اقتصاد بر ضریب جینی به عنوان شاخصی از توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد . این پژوهش شامل بررسی تأثیر باز بودن درجه اقتصاد بر ضریب جینی 38 کشور منتخب به همراه ایران در ...

چکیده پس انداز و تبدیل آن به سرمایه گذاری، برای حفظ سطح رفاه موجود و دستیابی به سطح رفاه بالاتر، امری ضروری است. یکی از شرط‌های اصلی برای پایایی رشد اقتصادی، تجهیز منابع مالی و سرمایه‌ای در فرایند رشد و توسعه اقتصادی است. یکی از این منابع، پس انداز است. به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر پس انداز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پس انداز خصوصی است. برای این منظور از داده‌های آماری 1391-1349 و روش خودتوضیح برداری استفاده شده است. نتایج به د ...
نمایه ها:

در شرایط اقتصادی کنونی محدودیت مالی یک عامل مهم و تأثیر گذار بر هر واحد اقتصادی است، که می تواند آن را تا مرز بحران و یا حتی ورشکستگی بکشاند. هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است، مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه تأمین مالی را مشخص و آثار عوامل مختلف مانند کیفیت حسابرسی و کیفیت سود بر هزینه سرمایه را بررسی کنند تا بتواند بهترین راه تأمین مالی را انتخاب کند. ...

چکیده دراین تحقیق تاثیر انگیزه سرمایه گذاران نهادی برکیفیت سود مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مالی شرکتهای سهامی در صورتی که نامربوط و غیرقابل اعتماد باشند، ممکن است موجب زیان های اقتصادی برای سهامداران و سایر ذینفعان برون سازمانی شوند. یکی از مکانیسم هایی که باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده می شود، مکانیسم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار مالکیت و ساختار هیات مدیره است که به عنوان مکانیسمی کنترلی عمل می نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت دولتی و انگیز ...

هدف نهایی و اصلی همه نظریه‌های اقتصادی دست‌یابی به رفاه است. به همین دلیل بررسی عوامل موثر بر رفاه بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصاد را به خودش اختصاص داده است. در نظریه‌های تجارت بین‌الملل وقتی اقتصادی از انزوای تجاری خارج می‌شود، می‌تواند ترکیبی از کالاها را استفاده کند که ماورای مرز امکانات تولید هستند. از دیدگاه نظری انتظار می‌رود که در اقتصاد باز سطح رفاه بیشتر از اقتصاد بسته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درجه بازبودن تجاری بر شاخص رفاه در ایران است. دوره مورد ...

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه کشور، ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آن ها به تولید، آهنگ حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی پایدار را سرعت می بخشد. این بازار به نوعی نشانگر وضعیت اقتصاد هر کشور به شمار می رود. همچنین قیمت نفت و تغییرات آن نیز به عنوان یکی از مهمترین منابع نوسانات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تلقی می شوند. این نوسانات کلیه بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی ن ...