عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش داده های مربوط به سال 2010 تا 2013 برای کشور های منتخب به روش GMM برآورد شده است. ...

شرکت تک نفره شرکتی است که مطابق لایحه‌ جدید قانون تجارت فقط در قالب شرکت با مسوولیت محدود قابل تشکیل است. این قالب اگرچه فوایدی چون تفکیک فعالیت‌های مدنی از فعالیت‌های تجاری موسس است اما ممکن است به واسطه محدود بودن سرمایه موسس موجب بروز زیان به اشخاص ثالث شده و همین موضوع موجب گردد تا این نوع شرکت مورد اقبال عمومی قرار نگیرد. به نظر می‌رسد این شرکت حالت تکامل یافته شرکت مختلط غیر سهامی استو علاوه بر شرکت با مسوولیت محدود در قالب‌های دیگری چون سهامی خاص و نسبی و تضامنی هم قا ...

کار شایسته یا کار آبرومندانه برای اولین بار در سال 1999 و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار مطرح شد. رسوخ این مفهوم به نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در پرتو دین اسلام ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت‌های دیدگاه متعارف (غربی) و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این پژوهش با روش تحلیل محتوا و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای در صدد بررسی مقوله کار شایسته و مولفه‌های آن از دیدگاه اسلام و م ...

این تحقیق به بررسی تاثیر آموزش استراتژی در تسلط و دقت در صحبت کردن و نگرش نسبت به استراتژی های گقتاری می پردازد.سوال اصلی این تحقیق به این می پردازد که آیا اموزش استراتژی ها در تسلط و دقت در صحبت کردن و نگرش نسبت به استراتژی های گقتاری تاثیری دارد.برای جواب دادن به سوال های تحقیق، 46دانشجو از دانشگاه مازندران در ایران انتخاب شدند.در ابتدا تست نلسون برای بررسی سطح مهارت دانشجویان انتخاب شد.9مرد و 37 زن انتخاب شدند و به 2گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.ابزار استفاده شده در پیش ...
نمایه ها:
نگرش | 
تسلط | 
دقت | 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر پاداش نقدی مدیر مستقل بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا میزان پاداش نقدی مدیر مستقل بر مدیریت سود تاثیر دارد و یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش از مجموع320 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال1389، تعداد 104 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و اعمال فرمول کوکران در دوره زمانی 1389 لغایت 1393 انتخاب گرد ...

نظر به اینکه در قوانین و سالیان متعدد، ضمانت اجراهای گوناگونی برای معاملات به قصد فرار از دین وضع شده است، در این پایاننامه سعی شده تا ضمانت اجرای واحد و مشخصی برای این دسته از معاملات بیان شود. ...

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین رفتار فرصت طلبانه مدیران ( جریان نقد آزاد وسودآوری)و مدیریت سود شرکت وشناخت رابطه بین مکانیزم نظارتی (اهرم)و مدیریت سود شرکت می‌باشد.به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا وجود مازاد جریان نقد آزاد وسودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دهنده مدیریت سود بالا تر در این شرکت‌هااست یا خیر؟ و آیا مکانیزم نظارتی باعث تعدیل رابطه بین مازاد جریان نقد آزادوسودآوری بامدیریت سودمی‌شود یاخیر؟ ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور نمونه ای متشکل از 85 شرکت از شرکت‌ های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند . روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران به ‌دست آمده است و طی دوره زمانی 1389 تا 1393 مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت آزمون فرضیه ‌های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده‌ شده است . ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در پژوهش حاضر برای حاکمیت شرکتی پنج معیار معرفی‌شده‌، که عبارت‌اند از: اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره، اثربخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی حسابرس داخلی و اثربخشی مدیران مستقل غیر اجرایی و همچنین از دو متغیر کنترلی، اندازه شرکت و اهرم مالی استفاده‌شده است. برای انجام پژوهش نمونه‌ای از 111 شرکت در دوره زمانی 1389-1393 انتخاب گردید و برای آزمودن ...
نمایه ها: