عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع مورد مطالعه مبحثی از مسأله مسیریابی وسایل نقلیهمی باشد که امروزه بسیار در مورد توجه سازمان ها قرار گرفته شده است.بدلیل NP-hard بودن مسأله، از روش فراابتکاری (الگوریتم ژنتیک) برای حل مدل استفاده شده است. جهت اعتبارسنجی مدل و همچنین برای نشان دادن کارایی الگوریتم، تعدادی مسأله در ابعاد مختلف طراحی و حل شده، نتایج محاسباتی با حل‌ دقیق (بدست آمده در نرم‌‌افزار Lingo 8) مقایسه شده است. علاوه بر این در این تحقیق، به بررسی نوسان تقاضا و ظرفیت مسأله در ابعاد کوچک و متوسط پرداخت ...

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تامین در شرکت نفت چابهار می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان شرکت نفت چابهار می باشند. روش نمونه گیری تمام شماری است، که تعداد این افراد 276 نفر می باشد. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به روش کرونباخ ) 813 درصد( به تائید رسید. برای آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم ا ...

پلی تیوفن و نانوکامپوزیتهای آن به روش شیمیایی با استفاده از کلرید آهن (FeCl3) تهیه شده است. در این پژوهش اثر ماده پایدارکننده پلی اتیلن اکساید(PEO) و ماده افزودنی اکسید سلیسیم (SiO2) روی خواص پلیمر و استفاده از آن در جداسازی یون سرب (II) از آب بررسی شده است. ذرات SiO2 با روش پلیمریزاسیون اکسیداسیون شیمیایی با پلی تیوفن پوشیده شده است. به منظور بررسی خواص پلیمر از قبیل مورفولوژ ی و ساختار شیمیایی این نمونه ها از آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی مادون قرمز ت ...
نمایه ها:

پلی تیوفن و کامپوزیت / نانوکامپوزیتهای آن با موفقیت از طریق روش پلیمریزاسیون اکسیداتیو شیمیایی با استفاده از آهن کلراید به عنوان اکسیدانت با پلی اتیلن گلایکول (PEG) به عنوان پایدارکننده در محیط آبی سنتز شده است.اثر این مواد برای حذف آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت.ساختار شیمیایی و مورفولوژی محصولات توسط طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) ، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص شده است.همچنین برای بررسیمحصولاتجهتجداسازیآرسنیک،دستگاهطیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP ...
نمایه ها:

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری ایران (بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل 12 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و اطلاعات مربوطه در یک دوره 6 ساله از سال 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور انجام آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون و روابط همبستگی استفاده شده است. فرضیه های پژوهش شامل بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته با تسهیلات ...