عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در گردشگری عصر حاضر، افزایش مدت توقف گردشگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در جهت ارزیابی عملکرد جامعه‌ی میزبان به شمار می‌رود. عوامل بسیاری در مدت اقامت گردشگران تأثیرگذار می‌باشند که از آن جمله می‌توان به مواردی همچون مراکز و تسهیلات اقامتی، حمل و نقل، اطلاع‌رسانی و تبلیغات، جاذبه‌ها، امنیت، فرهنگ جامعه‌ی میزبان، هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با گردشگری، امکانات تفریحی و غیره اشاره نمود. این پژوهش به نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در شهر قم پرداخت ...

امروزه از یک سو، بروز نگرانی ها و چالش‌های جدید در رابطه با محیط زیست و جامعه، اصول پایداری را در مرکز توجه قرار داده است و از سوی دیگر، کسب و کارها و سازمان‌ها به عنوان منشأ ناپایداری در جوامع شناخته شده اند. لذا رویارویی با چالش‌های عصر جدید نیازمند اتخاذ رویکردی نوآورانه است. از آنجا که کارآفرینی نیروی محرک پایداری است می تواند ابزاری سودمند در راستای تحقق پایداری در سازمان‌ها و جوامع باشد. دراین چارچوب، هتل‌هایکی از مهمترین کسب و کارهای گردشگری هستند که به طور جدی با مشکل ...

گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای جامعه انسانی است. از اینرو روستاهای پیرامون شهرهایکی از مقاصد اکوتوریسمی است که اساسا بر پایه جاذبه های طبیعی استوار است. از سوی دیگر روستاهای اطراف شهرها بطور روزافزونی با ساخت خانه های دوم و رشداینگونه گردشگری روبرو می باشد. از آن جا که، گسترش این پدیده با محیط طبیعی و فعالیت اقتصادی-اجتماعی رابطه ای متقابل دارد؛ می تواند؛ آثار و پیامد های مثبت و منفی در نواحی روستایی داشته باشد. روستاهای ایرا و نیکنامده در دهستان لواسان بزرگ، در دامنه جنوبی ...
نمایه ها:

به کارگیری معیارهای ارزیابی تنوع زمین شناختی و معرفی میراث زمین شناختی کشورها جهت حفاظت از آن میراث ارزشمند و بهره برداری پایدار از آنها در قرن بیست و یکم مورد توجه زمین شناسان کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.حفاظت و بهر ه برداری از میراث زمین شناختی یا میراث معدنکاری در قالب معرفی محدوده ای ملی یا جهانی بنام ژئوپارک(زمین گردشگاه) انجام می شود. یک ژئوپارک محدوده‌ایی تحت حفاظت است که علاوه بر غنای ژئوسایت ها، شامل مکان‌های دارای آثار تاریخی، فرهنگی و تنوع طبیعت زنده (اکوسایت ه ...

امروزه از گردشگری و جاذبه های اکوتوریسمی به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی- اجتماعی و رفاهی یاد می کنند. به همین خاطر مسولان امور گردشگری در پی ارتقاء و گسترش آن بر آمده اند. گردشگری بر اساس وجود جاذبه های اکوتوریسمی و دیدارگر شکل می گیرد. امروزه یکی از پر جاذیه ترین مکان های گردشگری شهرها و جاذبه های اکوتوریسمی می باشند. این پژوهش در صدد شناسایی واولویت بندی جاذبه های اکوتوریسمی وتاثیر آن برجذب گردشگر در شهر سی سخت می‌باشد. جهت شناخت این سوالات طرح شد: آیا گردشگران آشن ...
نمایه ها:

گردشگری خانه‌های دوم از جمله فعالیت‌هایی به شمار می‌آید که رواج و توسعه آن ابعاد و ساختار مختلف نواحی که در آن شکل گرفته‌اند را تحت تأثیر قرار می‌دهند. از جمله این اثرات نقشی است که این الگوی گردشگری بر ابعاد کیفیت زندگی ساکنان محلی ایفا می‌نماید. بر همین مبنا در این پژوهش به بررسی و تبیین نقش گردشگری خانه‌های دوم بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی نواحی روستایی دهستان سعیدآباد پرداخته شده است. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر روش تحلیل توصیفی می‌باشد که جمع آوری اطلاعات بر مبنای ر ...

اکوسیستم های تالابی به عنوان پیچیده ترین بوم سازگانها در معرض بیشترین تهدید قرار دارند و تحقیقات روی این قبیل بوم سازگانها به منظور فعالیتهای حفاظتی و مدیریتی بسیار حائز اهمیت است. . هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ثبت جهانی تالابها بر جذب اکوتوریستها و توسعه گردشگری می باشد. روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است جامعه آماری تحقیق شامل مردم محلی و کارشناسان در ارگانها و سازمانهای مربوطه می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شده و برابر با 350 نفر از مردم محلی و ک ...

یکی از موضوعات اصلی و مورد بحث در برنامه ریزی گردشگری کاربرد رویکرد توسعه با توجه به ملاحظات محیط زیستی و توسعه پایدار است. یکی از ابزارهای کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار اجرای مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) است. در این پژوهش اثرات محیط زیستی این فعالیت با استفاده از چک لیست و ماتریس سریع (RIAM) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد که اثرات منفی وارده بر محیط زیست (محیط فیزیکی و بیولوژیکی) دهستان چورزق قابل توجه است و در دامنه های –C، -B و –A قرار دارند ...

در پایان نامه از روش جدید مونت کارلو برای قیمت گذاری اختیارهای با مانع تک و دو دارایی و پوشش ریسک آن استفاده و با روش استاندارد مونت کارلو مقایسه شده است .ایده اصلی روش مونت کارلو استفاده از اعداد تصادفی توزیع یکنواخت و احتمال برخورد به مانع به منظور برآورد دقیق زمان اولین ضربه دارایی پایه به مانع است همچنین مفاهیم پایه این روش و انواع اختیارهای با مانع توضیح داده شده است . از برنامه متلب برای وارد نمودن داده ها و نتیجه گیری استفاده شده است که در ضمیمه برنامه متلب ارائه شده ...